Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Preciz?ri privind sanc?iunile

Sanc?iuni propuse de ministrul H?rd?u

Preciz?ri privind sanc?iunile

Preciz?ri privind recentele sanc?iuni propuse de ministrul educa?iei ?i cercet?rii
07.08.2006
În conformitate cu Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, ministrul educa?iei ?i cercet?rii, domnul Mihail H?rd?u a decis, dup? recorectarea unui num?r de 1.839 de lucr?ri la nivelul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii, sanc?ionarea a 94 de cadre didactice care au supraevaluat tezele candida?ilor.
Având în vedere aceast? m?sur?, se impun o serie de preciz?ri:
1. Cele 1.839 de lucr?ri recorectate provin din 8 jude?e, selectate aleatoriu de c?tre Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii, în urma analizei rezultatelor înregistrate în sesiunea iunie - iulie 2006 a examenului na?ional de Bacalaureat. Promovabilitatea înregistrat? în aceste jude?e este diferit? (de exemplu: Mehedin?i - 96,34% versus municipiul Bucure?ti - 66,96%).
2. Baremul de corectare nu este facultativ ?i trebuie respectat întocmai. Nerespectarea sa are consecin?e directe asupra viitorului traseu educa?ional al candidatului favorizat sau defavorizat. Prin urmare, repercusiunile în astfel de cazuri trebuie suportate ?i de evaluator.
3. Ministrul Mihail H?rd?u a propus toate aceste sanc?iuni în urma constat?rii unor diferen?e de 1,5-4,5 puncte între notele profesorilor din centrele de evaluare ?i a corectorilor din comisia constituit? la nivelul MEdC, care a avut ca obiect de activitate recorectarea celor 1839 lucr?ri de la proba de limba ?i literatura român?. În conformitate cu Metodologia de organizare ?i desf??urare a examenului de bacalaureat 2006, Inspectoratele ?colare Jude?ene vor analiza propunerile ministrului ?i vor lua decizii în leg?tur? cu aceste sanc?iuni, în conformitate cu Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic.
4. Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii nu a propus sanc?iuni pentru cei vinova?i de colectarea fondului de protocol menit s?-i „sensibilizeze" pe componen?ii comisiilor de examen ?i a denun?at acest comportament de fiecare dat?. De asemenea, a precizat, în repetate rânduri, c? strângerea acestor sume de bani este o practic? imoral? ?i penal? care nu are ce c?uta în sistemul de înv???mânt ?i c? persoanele depistate vor suporta rigorile ce decurg din s?vâr?irea acestei fapte.
5. Ministrul educa?iei ?i cercet?rii Mihail H?rd?u, a solicitat, de asemenea, tuturor Inspectoratelor ?colare Jude?ene, recorectarea unui e?antion de 10% din lucr?ri, aceast? sarcin? fiind atent monitorizat? de c?tre MEdC. Solicitarea se reg?se?te în prevederile art. 52 din Metodologia de organizare ?i desf??urare a examenului de bacalaureat 2006, ac?iunea de reevaluare având termen limit? 1 noiembrie 2006.

Director,
Mircea MURE?ANTrimite email

luni, 6 decembrie 2021