Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

„Totul” despre concursul de admitere

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

Inspectoratul de Poliție al județului Bihor selecționează candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, Facultatea de Poliție, specializarea „Ordine și siguranță publică”, învățământ de zi cu durata de 3 ani.

Sunt scoase la concurs 355 de locuri (bărbați și femei, fără discriminare), din care 10 pentru romi.
Candidații trebuie să aibă domiciliul sau reședința în județul Bihor.
Condiții:
Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: *să aibă cetățenia română și domiciliul în România *să cunoască limba română, scris și vorbit *să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat *să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ *să aibă vârsta de până la 25 ani, împliniți în anul 2008 *să aibă capacitatea deplină de exercițiu *să fi obținut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00 *să fie declarați apt medical, fizic și psihic *să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate *să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni *să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile (cu excepția candidaților proveniți din liceele militare, numai pentru examenul susținut în anul absolvirii – 2008). Nu se admit derogări de la acest criteriu.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi asigurate candidaților care îndeplinesc condițiile de către Serviciul Management Resurse Umane.
Vizita medicală poate fi efectuată doar vinerea, la Centrul Medical Bihor al M.I.R.A., începând cu ora 8.30.
Etapele concursului:
Etapa I – eliminatorie: testarea psihologică (se efectuează la unitățile teritoriale la o dată ce va fi anunțată ulterior) în perioada 21 – 27 iulie 2008 - cuprinde: examinarea medicală și
probe de aptitudini fizice (la sediul Academiei de Poliție).
Etapa a II-a – susținerea probelor de evaluare a cunoștințelor – în perioada 29 – 30 iulie 2008 – din următoarele discipline: Istoria Românilor – test grilă,
Limba română – test grilă, Limbă străină – test grilă. Probele se susțin concomitent și se notează separat.
Candidații de etnie romă vor depune la dosarul de recrutare, pe lângă documentele solicitate de facultate și o adeverință din partea unei organizații legal constituită a romilor, în original, din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie și nu că este membru al respectivei organizații.
Candidații care optează pentru admiterea la Academia de Poliție, pot participa și la concursul de admitere în una din școlile de agenți poliție.
***Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III, mențiune, premii speciale la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de M.E.C.T., la disciplinele de concurs, au dreptul de a fi admiși și de a urma cursurile, pe locuri finanțate de la buget (art.7, alin.2 din O.M.Ed.C. nr. 3315 / 2008), în cadrul numărului de locuri prevăzut pentru admitere, după ce au promovat etapa I – probe eliminatorii.
***Candidații care au obținut premiile I, II sau III la concursurile școlare la nivel național sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.C.T., în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare, la disciplinele de concurs, pot fi admiși, fără concurs (art.7, alin 2 și alin 3 din O.M.Ed.C. nr. 3315/2008), în cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat etapa I – probe eliminatorii.
Candidații care se regăsesc în „Lista olimpicilor naționali sau internaționali, absolvenți de liceu, pentru admiterea în învățământul superior”, emisă de M.E.C.T., vor prezenta la înscriere copia legalizată după diploma obținută la concursurile școlare internaționale, la nivel național sau pe grupe de țări.
Notă: Cursurile Academiei nu pot fi urmate în paralel cu cele de la alte instituții de învățământ superior.
Pentru relații suplimentare cei interesați se vor adresa Serviciului Management Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție al județului Bihor, municipiul Oradea, str. Republicii nr. 50, telefon 0259/403.111 sau 0259/403.112, unde se vor face și înscrierile  până la data de 30 mai 2008.
Serviciul Management-Resurse Umane al I.P.J. Bihor

 

Trimite email

vineri, 5 iunie 2020