Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Gojdistul or?dean Horia ONI?A este noul pre?edinte al CNE

Consiliul Na?ional al Elevilor are o nou? conducere

Gojdistul or?dean Horia ONI?A este noul pre?edinte al CNE

În perioada 2-5 februarie 2015, ora?ul Craiova a g?zduit cel mai important eveniment pentru activitatea structurii reprezentative a elevilor din România.

Adunarea General? reprezint? momentul în care este ales în mod democratic noul pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor, precum ?i cei doi secretari executivi ai organiza?iei pentru departamentul de rela?ii externe, respectiv interne.
Evenimentul a fost organizat de Biroul Executiv al Consiliului Na?ional al Elevilor, prin Consiliul Jude?ean al Elevilor Dolj, cu sprijinul Inspectoratului ?colar Jude?ean Dolj, al Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice (MECS), Ministerului Tineretului ?i Sportului(MTS) ?i al altori parteneri locali ?i na?ionali.
Întâlnirea care a reunit peste 100 de elevi participan?i în urma selec?iei na?ionale, pre?edintele CJE al?turi de un delegat, venind din toate jude?ele, a avut ca scop alegerea noului pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor, a celor doi secretari executivi (al Departamentului de Educa?ie ?i Comunicare ?i al Departamentului de Organizare Intern?). Totodat?, în urma desf??ur?rii atelierelor tematice, delega?ii au conlucrat pentru întocmirea strategiei de dezvoltare organiza?ional? a Consiliului Na?ional al Elevilor pentru mandatul 2015-2016 ?i au g?sit solu?ii pentru probleme identificate pe parcursul mandatului trecut.
Dup? deschidere oficial? de la Inspectoratul ?colar Jude?ean Dolj, la Colegiul Na?ional „Elena Cuza" din Craiova s-au prezentat rapoartele de activitate al pre?edintelui ?i ale celor 2 secretari executivi.Urm?torul moment al AG-ul a fost procesul electoral.
Astfel, au fost ale?i: Horia ONI?A - noul pre?edinte al Consiliului Na?ional al Elevilor (pre?edinte CJE BH) ?i C?t?lin ZUGRAVU - secretar al Departamentului de Organizare Intern?. De?i unic candidat al Departamentului de Educa?ie ?i Comunicare (Rela?ii Externe), Adunarea General? CNE a avut majoritate negativ?. În urma invalid?rii unicului candidat pentru postul de secretar executiv al departamentului de Educa?ie ?i Comunicare (rela?ii externe), Adunarea General? a hot?rât în unanimitate prelungirea mandatului lui Tudor G?ITAN (CJE Suceava) cu 45 de zile, pân? la o viitoare Adunare General? Extraordinar?.
La deschiderea oficial? au participat reprezentan?i ai Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, precum consilierul MECS, Albert CRAIU, Vlad ?ONE, director Cabinet al Secretarului de Stat Cristian Cosmin din cadrul Ministerului Tineretului ?i Sportului, dar ?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale ?i ai partenerilor Consiliului Na?ional al Elevilor în mandatul 2014-2015.
În cea de-a treia zi s-au desf??urat ateliere de lucru facilitate de membrii Biroului Executiv ?i seniori sau parteneri ai structurii. Printre ateliere se num?r? cel de Rela?ii Externe, Organizare Interne, Politici de Tineret, Rela?ii Interna?ionale privind Consiliul Na?ional al Elevilor din Republica Moldova ?i OBESSU, structura reprezentativ? a elevilor la nivel european, ?i Sistemul de Înv???mânt.
Concluziile celor 5 ateliere se îndreapt? spre mai multe direc?ii, precum o vizibilitate ?i promovare mai mare în Consiliul Elevilor, continuarea campaniei de rebranding, sporirea materialelor vizuale, consolidarea rela?iei cu partenerii ?i seniorii, asigurarea continuit??ii în structur?, solu?ionarea principalelor probleme cu care se confrunt? elevii din România, lacunele din sistemul de înv???mânt preuniversitar, depolitizarea acestuia ?i men?inerea consult?rii periodice cu actorii implica?i în procesul educa?ional.
Totodat?, pentru acest mandat, noul Birou Executiv ?i-a propus reactualizarea Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare, dar ?i a Regulamentului de Organizare Intern?. Adunarea General? ?i-a asumat realizarea demersurilor în ceea ce prive?te Consiliul de Administra?ie, Statutul Seniorului ?i Consiliul Elevilor Junior.
Despre Consiliul Na?ional al Elevilor
Consiliul Na?ional al Elevilor din România a fost înfiin?at în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor func?ioneaz? în baza Regulamentului de organizare ?i func?ionare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 26.06.2010.
Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care ap?r? interesele elevilor la nivel local ?i na?ional, promotori ai dezvolt?rii climatului ?colar, dar ?i un cadru de dezvoltare, de educa?ie civic? autentic? ?i de formare a unor cet??eni responsabili.
Consiliul Na?ional al Elevilor este structura care reprezint? în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratiz?rii ?colii ?i încuraj?rii rela?iei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii î?i pot alege reprezentan?ii pe baza principiului legitimit??ii, pot formula puncte de vedere specifice lor ?i pot elabora propuneri pentru îmbun?t??irea calit??ii vie?ii ?colare.
Tudor G?ITAN
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Gojdistul or?dean Horia ONI?A este noul pre?edinte al CNE. 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021