Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Toleranță 0 la bacalaureat

M.E.C.T. decretează

Toleranță 0 la bacalaureat

M.E.C.T. atrage atenția că respectarea Metodologiei de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea și desfășurarea acestui examen. Încălcarea normelor prevăzute în documentul amintit constituie abatere disciplinară.

În acest sens, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum și pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției.
Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracțional, respectiv furnizarea soluțiilor, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări sau care au manifestări care atestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sunt sancționate în conformitate cu prevederile Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia națională de bacalaureat sau după caz Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București va sesiza în scris organele de cercetare penală.
În cazul în care se constată diferențe mai mari de 1,50 puncte - în plus sau în minus - între nota inițială și nota obținută la contestații, inspectoratele școlare analizează situația, în termen de 30 de zile de la finalizarea contestațiilor. În situații justificate, se va declanșa procedura de cercetare disciplinară pentru sancționarea celor care se fac vinovați de comiterea abaterilor. Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: observație scrisă, avertisment, diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni, neselecționarea cadrelor didactice respective în vederea participării la comisiile de examen în sesiunile următoare, destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ, respectiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
M.E.C.T. interzice cu desăvârșire colectarea sau favorizarea colectării fondurilor materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaților. Persoanele surprinse săvârșind astfel de fapte riscă sancțiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz.  Astfel, M.E.C.T. atrage atenția tuturor celor implicați că va aplica întocmai toate  sancțiunile pe care le are la dispoziție în cazul în care va fi constatată prejudicierea examenului de bacalaureat.  Coordonarea pe plan național a modului de organizare și desfășurare a examenului este asigurată de Comisia națională de bacalaureat, care se constituie în cadrul M.E.C.T., la începutul fiecărui an școlar, prin ordin al ministrului. La nivel județean, coordonarea organizării și desfășurării examenului este asigurată de Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București.
În centrele de examen și în centrele zonale de evaluare organizarea examenului este asigurată de Comisii de bacalaureat numite de Comisia județeană de bacalaureat. În vederea respectării prevederilor din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării sale, președinții comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că nu are soț/ soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidații din centrul de examen unde își desfășoară activitatea și își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.
Declarația cadrului didactic cuprinde mențiunea că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa, știe că se vor lua măsuri de sancționare, care pot merge până la excluderea din învățământ, în funcție de gravitatea abaterii. În plus, fiecare președinte de comisie va semna un protocol cu M.E.C.T. prin care se obligă să asigure buna organizare și desfășurare a examenului, în caz contrar riscând sancțiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz.
Sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2008 an începe luni, 23 iunie, cu proba orală de limba și literatura română, care va continua și marți, 24 iunie. Elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține în zilele de 24 și 25 iunie, proba orală la limba și literatura maternă. În 25 și 26 iunie se desfășoară ultima probă orală, cea la limba și literatura modernă. Primul test scris (limba și literatura română) va avea loc vineri, 27 iunie.
(Biroul de presă)

Trimite email

duminică, 29 martie 2020