Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Prima rezolu?ie privind viziunea elevilor asupra sistemului de înv???mânt din România!

Elevii î?i exprim? opinia despre sistemul educa?ional românesc

Prima rezolu?ie privind viziunea elevilor asupra sistemului de înv???mânt din România!

Consiliul Na?ional al Elevilor lanseaz? prima rezolu?ie privind viziunea elevilor asupra sistemului de înv???mânt din România!

Dup? ce un num?r de 7.000 chestionare a fost diseminat elevilor din 20 de jude?e, anumite probleme cât ?i solu?ii au fost identificate ?i incluse în documentul pe care Consiliul Elevilor îl lanseaz? ast?zi, 21 iulie 2015.
Înaintat? în fa?a principalelor institu?ii publice, rezolu?ia a fost dezb?tut? în cadrul Adun?rii Generale Extraordinare de la Buz?u în perioada 10-13 iulie 2015.
Curricula neactualizat?, incorelat? la a?tept?rile, nevoile ?i interesele elevilor a fost recunoscut? drept primul impediment în sistemul educa?ional românesc. Consiliul Na?ional al Elevilor salut? o viitoare modificare a curriculei ce ar trebui s? fie mult mai mult axat? pe nevoile ?i interesele principalilor actori ai sistemului de înv???mânt.
Num?rul mare de elevi dintr-o clas?, predarea teoretic? ?i lipsa practicii, lipsa abord?rii trandisciplinare, accentul ridicat pe materiile de Bacalaureat ?i nerespectarea curriculei sunt alte bariere identificate. O evaluare semestrial? a  profesorilor de c?tre elevi în mod secret privind  ora de curs ?i o evaluare lunar? a opiniei elevului  privind starea sistemului de înv???mânt din România, cât ?i o fi?? personalizat? a fiec?rui principal beneficiar al actului educa?iei în care s? fie incluse abilit??ile sale sunt îmbun?t??iri pentru care Consiliul Elevilor militeaz?.
Reprezentativitatea în Consiliul de Administra?ie va putea fi îmbun?t??it? doar dac? Metodologia de Consiliu de Administra?ie este modificat?, dac? reprezentantul elevilor este anun?at de viitoarele ?edin?e, iar deciziile luate sunt publicate la avizierul ?colii.
Un sistem de înv???mânt axat pe elevi, în care este respectat Statutul lor a?a cum prevede ?i articolul 80 alin.2 din Legea Educa?iei Na?ionale, unde uniforma s? nu fie obligatorie, iar în cazul introducerii ei, aceasta s? fie oferit? gratuit de c?tre ?coal?. Mai mult, manualele claselor a XI-a ?i a XII-a trebuie s? fie distribuite gratuit, num?rul absen?elor regândit în cadrul notei la purtare ?i s? existe posibilitatea schimb?rii unui profesor.
Ziua Voluntariatului Semestrial, mai multe informa?ii legate de activit??ile nonformale cât ?i parteneriate strategice cu ONG-uri sunt propuneri f?cute de reprezentan?ii elevilor pentru un sistem educa?ional mai avansat.
Problemele abandonului ?colar cât ?i a naveti?tilor sunt impedimente. Mai mult, sistemul de evaluare ?i notare trebuie restric?ionat, în opinia elevilor. Excluderea mediilor generale din ciclul gimnazial ar mai fi un criteriu de departajare pentru admiterea în înv???mântul preuniversitar cât ?i apari?ia a dou? tipuri de Bacalaureat sunt schimb?ri propuse de principalii actori ai actului educa?ional.
Consiliul Elevilor a realizat prin aceast? rezolu?ie un pas foarte important în activitatea de reprezentativitate ?i ap?rare a drepturilor elevilor din România. S-a reu?it expunerea pozi?iilor ce au la baz? nevoile exprimate de elevi, punând bazele unor noi rela?ii de parteneriat.
Aici pute?i citi documentul: http://wedu.ro/pg/file/cne/read/65009446/rezolutie-privind-viziunea-reprezentantilor-elevilor-asupra-sistemului-de-invatamant
Despre Consiliul Na?ional al Elevilor
Consiliul Na?ional al Elevilor din România a fost înfiin?at în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor func?ioneaz? în baza Regulamentului de organizare ?i func?ionare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 26.06.2010.
Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care ap?r? interesele elevilor la nivel local ?i na?ional, promotori ai dezvolt?rii climatului ?colar, dar ?i un cadru de dezvoltare, de educa?ie civic? autentic? ?i de formare a unor cet??eni responsabili.
Consiliul Na?ional al Elevilor este structura care reprezint? în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratiz?rii ?colii ?i încuraj?rii rela?iei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii î?i pot alege reprezentan?ii pe baza principiului legitimit??ii, pot formula puncte de vedere specifice lor ?i pot elabora propuneri pentru îmbun?t??irea calit??ii vie?ii ?colare.
Secretariatul Departamentrului de Educa?ie ?i Comunicare (Rela?ii Externe)
Eusebiu-Mihail TUDOROIU

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021