Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Elevii au reu?it s? conving? Ministerul Educa?iei de importan?a acord?rii manualelor gratuite

Înc? o b?t?lie câ?tigat?

Elevii au reu?it s? conving? Ministerul Educa?iei de importan?a acord?rii manualelor gratuite

Datorit? discu?iilor purtate, în ultimele dou? s?pt?mâni, de c?tre reprezentan?ii Consiliului Na?ional al Elevilor (CNE) ?i ai Asocia?iei Elevilor din Constan?a (AEC), cu cei ai Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice (MEC?), în data de 28.08. a.c., în cadrul unei emisiuni televizate, domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educa?iei, a declarat c? în aceast? toamn? vor beneficia de manuale ?i elevii din clasele a XI-a ?i a XII-a, pentru prima dat? de la intrarea în vigoare a Legii Educa?iei Na?ionale nr. 1/2011.

CNE si AEC îl felicit? public pe domnul ministru Sorin-Mihai Cîmpeanu pentru interesul manifestat fa?? de respectarea drepturilor legitime ale elevilor, cum ar fi cel la manuale gratuite pe tot parcursul înv???mântului de stat, contrar predecesorilor s?i de la conducerea  ministerului care au refuzat s? respecte legea ?i au ignorat dolean?ele elevilor.
În perioada urm?toarea, reprezentan?ii CNE ?i AEC se vor întâlni cu reprezenta?ii MEC? pentru a discuta modul în care se vor aplica prevederile legii, astfel încât elevilor s? li se ?i pun? în aplicare acest drept cât de repede posibil. De asemenea, vom solicita reprezentan?ilor Ministerului Educa?iei alocarea sumei necesare pentru achizi?ionarea manualelor aferente anului ?colar viitor, în Legea bugetului de stat pentru anul 2016.
„Faptul c? dup? patru ani de când Legea Educa?iei nr. 1/2011 e în vigoare ne afl?m în situa?ia în care ministerul recunoa?te ?i începe demersurile de a respecta dreptul elevilor de clasele a XI-a ?i a XII-a de a beneficia de manuale gratuite este l?udabil pentru actualul ministru ?i de condamnat pentru fostele mandate. Important din acest moment e s? identific?m mecanismele prin care vor ajunge manualele la elevi ?i sper?m ca Ministerul Educa?iei s? finan?eze cu o sum? corespunz?toare pentru acest an ?colar, iar anul viitor s? garanteze manuale gratuite pentru to?i elevii ?i toate materiile de studiu. Felicit?m Ministerul Educa?iei pentru c? a ini?iat acest demers normal ?i a?teptat de mult timp", a declarat pre?edintele Consiliului Na?ional al Elevilor, Horia-?erban Oni?a.
„Domnul ministru Cîmpeanu este primul ministru al Educa?iei, din anul 2011 încoace, care dore?te s? respecte legea în privin?a manualelor pentru ciclul liceal superior, contrar predecesorilor s?i care ignorau flagrant litera legii ?i p?rerile reprezentan?ilor elevilor. Prin aceast? m?sur?, rezultatele la examenul de bacalaureat vor fi îmbun?t??ite în mod direct, iar calitatea educa?iei va cre?te, pân? în prezent statul neasigurând pentru elevii din clasele a XI-a ?i a XII-a nici m?car minimumul necesar, adic? suportul de curs," a declarat pre?edintele Asocia?iei Elevilor din Constan?a, Constantin-Alexandru Manda.
Eusebiu-Mihail TUDOROIU

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021