Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Viziunea elevilor, în aten?ia direct? a pre?edintelui României

Comunicat de pres?

Viziunea elevilor, în aten?ia direct? a pre?edintelui României

Mar?i, 17 noiembrie 2015, cu ocazia Zilei Interna?ionale a Elevului ?i Studentului, va avea loc evenimentul ,,Perspectiva elevilor asupra sistemului educa?ional din România", organizat de Consiliul Na?ional al Elevilor din România în parteneriat cu Funda?ia Hanns Seidel ?i cu sprijinul Administra?iei Preziden?iale.

Evenimentul se va desf??ura la Muzeul Na?ional Cotroceni, în Salonul Cerchez, începând cu ora 16.00. La conferin?? sunt a?tepta?i s? participe Primul-ministru interimar ?i totodat? Ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, domnul Sorin Cîmpeanu, reprezentan?i ai corpului diplomatic, elevi, exper?i din domeniul politicilor educa?ionale ?i reprezentan?i ai unor organiza?ii nonguvernamentale cu activitate important? în educa?ie. Dezbaterea vizeaz? trei teme de referin?? pentru dezvoltarea sistemului educa?ional românesc, dup? cum urmeaz?: Drepturile elevilor ?i participarea la procesul decizional, moderat? de Mihai Drago?, pre?edinte al Consiliului Tineretului din România; Înv???mântul centrat pe elev, moderat? de Marian Sta?, pre?edintele organiza?iei Liderii Mileniului III; ?i Finan?area sistemului  de înv???mânt preuniversitar, moderat? de doamna Tincu?a Ap?teanu, pre?edintele organiza?iei Edusfera.
Agenda dezbaterii
,,Perspectiva elevilor asupra sistemului de înv???mânt din România"
17 noiembrie  - la Muzeul Na?ional Cotroceni, Salonul Cerchez
15.00-15.30 - Înregistrarea ?i primirea invita?ilor;
16.00 - 16.45 - Sesiune introductiv?:
Alocu?iunea dlui. Horia Oni?a, pre?edintele Consiliului Na?ional al Elevilor;
Alocu?iunea E.S dl. Klaus Werner Iohannis, pre?edintele României (TBC);
Alocu?iunea dlui. Sorin Câmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice (TBC);
Alocu?iunea dlui. Ciprian Petcu, director  al Funda?iei Hanns Seidel România.
16.45-17.00 - Pauz? de cafea
17.00-17.30 - Dezbatere structurat? pe tema drepturilor elevilor ?i participarea la procesul decizional. moderator: dl. Mihai Drago?, Consiliul Tineretului din România
Prezentarea situa?iei actuale ?i temele propuse spre dezbatere;
Interven?iile invita?ilor; Concluzii.
17.30-18.00 - Dezbatere structurat? pe tema înv???mântului centrat pe elev: curriculum, metode de predare-înv??are-evaluare, orientarea în carier?, moderator: dl. Marian Sta?, Liderii Milenului Trei.
Prezentarea situa?iei actuale ?i temele propuse spre dezbatere;
Interven?iile invita?ilor; Concluzii.
18.00-18.30 - Dezbatere structurat? pe tema finan?area înv???mântului preuniversitar: impact asupra dot?rilor, comunit??ii ?colare ?i oportunit??ilor extra?colare; moderator: dna. Tincu?a Ap?teanu, Edusfera.
Prezentarea situa?iei actuale ?i temele propuse spre dezbatere;
Interven?iile invita?ilor; Concluzii.
18.30-19.00  - Concluzii generale ?i pa?i de ac?iune viitori pentru transpunerea acestora în practic?.
Secretariatul Departamentrului de Educa?ie ?i Comunicare (Rela?ii Externe):
Alexandru DR?GHICI

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021