Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Proiectele de metodologii ale examenelor na?ionale din anul ?colar 2008-2009

M.E.C.T. lanseaz? în dezbatere public?

Proiectele de metodologii ale examenelor na?ionale din anul ?colar 2008-2009

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului a publicat vineri (25 iulie) pe http://www.edu.ro/ proiectele de metodologii privind organizarea ?i desf??urarea examenului de bacalaureat 2009 ?i a tezelor cu subiect unic în anul ?colar 2008-2009. Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel c? to?i cei interesa?i s? aduc? argumente, propuneri ?i sugestii pe aceast? tem?, o pot face electronic pe adresa de e-mail info@cnceip.ro sau, în scris, pe adresa Centrului Na?ional pentru Curriculum ?i Evaluare în Înv???mântul Preuniversitar (str. General Berthelot nr. 26, Bucure?ti, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de ast?zi, 25 iulie 2008, timp de o lun?. Ele vor fi analizate ?i, dup? caz, integrate în proiecte.

O prevedere important? a noii metodologii de bacalaureat completeaz? atribu?iile pre?edintelui comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare care trebuie s? se asigure c? membrii comisiei nu fac publice informa?ii cu privire la con?inutul lucr?rilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv. Profesorii evaluatori au ca nou? atribu?ie asigurarea confiden?ialit??ii cu privire la con?inutul lucr?rilor scrise care le-au fost repartizate spre evaluare, precum ?i obligativitatea de a preda telefoanele mobile pe întreaga perioad? de evaluare. În plus, la evaluarea lucr?rilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau men?iuni pe acestea.
Ca noutate, proiectul precizeaz? c?, în afar? de candidat, pot solicita s? vad? lucrarea/ lucr?rile doar membrii comisiei jude?ene de bacalaureat/a municipiului Bucure?ti sau ai Comisiei Na?ionale de Bacalaureat, în scopul reevalu?rii acesteia/acestora. Un alt element de noutate este acela c? din comisia jude?ean? de bacalaureat/a municipiului Bucure?ti face parte ?i inspectorul ?colar de educa?ie fizic? ?i sport, care r?spunde de întreaga organizare ?i desf??urare a probelor practice la educa?ie fizic? ?i sport.
În vederea îmbun?t??irii modului de organizare ?i desf??urare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a ?i a VIII-a, în anul ?colar 2008-2009, în proiectul Metodologiei de organizare ?i desf??urare a acestor evalu?ri na?ionale au fost introduse noi articole. Astfel, au fost definite tezele cu subiect unic („modalitatea de evaluare semestrial? sumativ? extern? a cuno?tin?elor, a abilit??ilor ?i a deprinderilor dobândite de elevii din clasele a VII-a ?i a VIII-a") ?i a fost înscris? defini?ia catalogului electronic, document informatizat util, în special, în vederea distribuirii computerizate a elevilor în ciclul inferior al liceului. Urmare a introducerii catalogului electronic, comisiile din unit??ile de înv???mânt au primit noi atribu?ii.
La evaluarea ?i notarea tezelor, perioada de evaluare a fost extins? la 6 zile, iar cea pentru rezolvarea contesta?iilor perioada de reevaluare a tezelor a fost extins? la 3 zile. Documentul reglementeaz? ?i condi?iile de egalizare a ?anselor pentru elevii cu deficien?e, programul ?colar pentru zilele în care se sus?in tezele ?i introduce obligativitatea elevilor de la clasele cu frecven?? redus? de a sus?ine tezele în clasele a VII-a sau a VIII-a. (Biroul de pres?)Trimite email

luni, 6 decembrie 2021