Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


A.N.P.M. colaboreaz? cu A.G.A.C.P. în domeniul educa?iei ?i con?tientiz?rii problemelor de mediu

Comunicat de pres?

A.N.P.M. colaboreaz? cu A.G.A.C.P. în domeniul educa?iei ?i con?tientiz?rii problemelor de mediu

Începând din aceast? s?pt?mân? (11-17 august 2008), un voluntar al Agen?iei guvernamentale americane “Corpul P?cii” activeaz? în cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului de la Bucure?ti.

Elie Teichman s-a înrolat în Peace Corps în luna mai 2006 ?i de atunci î?i desf??oar? activitatea în România. Aici a acordat sprijin ?i  asisten?? pentru dezvoltarea capacit??ii organiza?ionale a unor funda?ii din domeniile protec?iei mediului ?i social din judetul Gala?i. A accesat un grant pentru crearea unor laboratoare informatice pentru educa?ie de mediu, de care au beneficiat peste 200 de copii din zona rural?. De asemenea, a f?cut parte din comitetul ce a evaluat ?i a acordat grant-uri USAID în valoare de 30.000 de dolari pentru proiecte cu impact asupra dezvolt?rii comunit??ilor ?i organiza?iilor din România, program implementat de Corpul P?cii. Activitatea sa a inclus ?i cursuri de limba englez? pentru elevi ?i studen?i români. Înainte de a se al?tura Peace Corps, Elie Teichman a fost secretar de pres? ?i purt?tor de cuvânt pentru liderul majorit??ii Senatului american,  dr. William Frist. Dup? încheierea serviciului de Voluntar Peace Corps, Elie va urma cursurile programului de master în rela?ii interna?ionale la prestigioasa Universitate Princeton din Statele Unite.
Printr-un Memorandum semnat pe 27 mai 2008 de pre?edintele Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului Zoltan Levente Nagy ?i de directorul Corpului P?cii în România Kenneth Goodson, se instituie o colaborare constant? între cele dou? institu?ii.
Memorandumul a fost elaborat în baza ?i respectând termenii acordului dintre Statele Unite ?i România, din data de 3 octombrie 1994 (Acordul între ??ri), privind Programul Corpului P?cii din România.
Conform Memorandum-ului, activit??ile ce urmeaz? a fi realizate de c?tre Corpul
P?cii/România pentru sus?inerea Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului sunt urm?toarele:
*Sprijin pentru implementarea proiectelor în domeniu derulate de c?tre Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului
*Trainning pentru comunicare ?i specializare în limba englez? utilizat? în domeniul protec?iei mediului
*Trainning pentru formatori în vederea elabor?rii ?i diseminarii informa?iei de mediu
*Organizarea de seminarii, conferin?e ?i campanii de con?tientizare la nivel na?ional ?i local
 “Agen?ia guvernamental? american? “Corpul P?cii” este onorat? de parteneriatul stabilit cu Agen?ia Na?ional? de Protec?ia Mediului (ANPM). Sub coordonarea directorului nostru de Program de mediu, Daniela Duca ?i a partenerilor din cadrul Agen?iei Na?ionale de Protec?ie a Mediului, au fost identificate oportunit??i strategice prin care voluntarii “Corpului P?cii” pot sprijini agen?iile de protec?ie a mediului în atingerea obiectivelor lor na?ionale privind mediul înconjur?tor. Atât eu cât ?i colegii mei suntem încrez?tori c? vom asista la dezvoltarea ?i consolidarea acestui parteneriat”, a declarat directorul Peace Corps România, dl. Kenneth Goodson.
Conducerea Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului consider? c? ajutorul oferit de Peace Corps România în domeniul educa?iei ?i constientiz?rii problemelor de mediu este binevenit.
“Primul lucru pe care trebuie s? îl în?elegem este c? starea mediului din România reprezint? un subiect de interes na?ional ?i, pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de comunicare eficient?. Trebuie ca oamenii s? discute mai mult despre problemele de mediu ?i s? priceap? dimensiunea lor real?. De aceea, orice ajutor din partea unor organiza?ii cu experien?? care vin s? ne ofere know how în mod voluntar este binevenit”, a spus pre?edintele Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului, Zoltan Levente Nagy.
Informa?ii generale
În 1961, pre?edintele John F. Kennedy a înfiin?at Peace Corps pentru  promovarea p?cii ?i în?elegerii între ??rile lumii.  Cele trei obiective ale Corpului P?cii sunt urm?toarele: *S? sprijine na?iunile interesate în a-?i forma speciali?ti în diverse domenii *S? promoveze o mai bun? cunoa?tere a poporului american de c?tre poporul ??rii gazd? *S? promoveze o mai bun? în?elegere a culturii, dezvolt?rii sociale ?i modului de via?? al celorlalte popoare din partea poporului american.
Potrivit Memorandum-ului semnat la Bucure?ti, Corpul P?cii recruteaz? candida?i califica?i din Statele Unite ale Americii pentru a servi în România ?i a contribui la sus?inerea priorit??ilor de mediu ale ANPM. Aceste persoane lucreaz? ca voluntari pe o perioada de doi ani cu o agen?ie  regional? / local? pentru protec?ia mediului. Corpul P?cii România va administra ?i coordona programul ?i repartizarea voluntarilor în România, prin intermediul biroului s?u din Bucure?ti. (F.E.)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021