Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Primarul Adrian Matea? a scos comuna Bratca din bezn?

Pe Valea Br?tcu?ei a r?s?rit soarele... privatiz?rii

Primarul Adrian Matea? a scos comuna Bratca din bezn?

Prima ?i cea mai mare realizare a primarului Adrian Matea? în mandatul trecut a fost montarea a o mie de corpuri de iluminat pe uli?ele celor ?ase sate ale comunei: Dami?, Ponoar?, Beznea (fost Delureni), Valea Cri?ului, Lor?u ?i Bratca. Altfel spus, primarul a scos comuna din bezn?.

 În vremurile comuniste, satul Bernea s-a numit Delureni, tocmai pentru c? suna „prost” (Beznea, de la bezn?), ori nu „cadra cu vremurile luminoase” pe care le tr?iau românii în epoca lui Nicolae Ceau?escu. De-acum, s-a revenit la vechea denumire - Beznea, numai c? primarul Matea? l-a scos din bezn?.
Reabilitarea iluminatul stradal nu a fost îns? singura realizare a primarului din Bratca. Tot în primul mandat, primarul Adrian Matea? a reu?it: reabilitarea a dou? c?mine culturale (în Ponoar? ?i Valea Cri?ului), reabilitarea ?colii cu clasele I-VIII Dami? (înc?lzire central?), amenajarea de spa?ii de joac? pentru copii în fiecare sat, dotarea prim?riei cu mijloace de transport (dou? microbuze) pentru transportul copiilor la ?coal?, achizi?ionarea de mijloace pentru între?inerea ?i repararea drumurilor, amenajarea de spa?ii verzi, amenajarea pie?ei agroalimentare, reabilitarea în propor?ie de 50 la sut? a drumurilor comunale ?i elaborarea de proiecte pentru ap?-canal, drumuri forestiere ?i asfalt?ri.
A?adar, primarul Adrian Matea? s-a dovedit a fi un om de ac?iune, omul faptelor, iar cet??enii l-au perceput ca atare ?i i-am acordat ?i cel de-al doilea mandat.
În programul s?u electoral, cel dintâi gospodar al comunei Bratca ?i-a propus continuarea ?i finalizarea lucr?rilor începute în primul mandat, precum ?i alte investi?ii. O lucrare mare: începerea ?i finalizarea introducerii apei ?i canaliz?rii în Bratca ?i Beznea, construirea c?minului cultural în Beznea, finalizarea lucr?rilor la ?coala nou? de la Valea Cri?ului, finalizarea extinderii Liceului Teoretic din Bratca, repara?ii capitale la ?colile din Ponoar? ?i Beznea, asfaltarea drumului Bratca - Valea Cri?ului - Piatra Crai, amenajarea cursului de ap? de pe Valea Lor?ului, introducerea apei potabile în Lor?u ?i c?tunul Sec?tur?, crearea unei baze sportive moderne în Bratca ?i amenajarea c?minului cultural, pentru a deveni un centru multifunc?ional (inclusiv cu sal? de nun?i). Cu prioritate, primarul are în vedere asfaltarea drumurilor ?i uli?elor dup? finalizarea lucr?rilor de introducere a apei potabile ?i finalizarea amenaj?rii drumului forestier de pe Valea Br?tcu?ei (un proiect Sapard) pentru privatizarea acelei zone deosebit de pitore?ti, unde proprietatea privat? e la ea acas? ?i unde mai de?in terenuri cele dou? asocia?ii urbariale din Dami? ?i Bratca. Vizitând zona, putem spune, cu adev?rat, c? pe Valea Br?tcu?ei a r?s?rit soarele ... privatiz?rii!
O zon? turistic? pitoreasc?, de neasemuit!
Primarul e o fire deschis?, amabil?, în?eleg?toare. L-am citit astfel în biroul s?u, unde toat? lumea intr? ... ca la moar?, ?i fiecare pleac? mul?umit. Cu o vorb? bun?, cu un sfat ?i un îndemn, primarul reu?e?te s? bucure ?i s? le deschid? o porti?? pentru rezolvarea dolean?elor. Nu face promisiuni, f?r? acoperire, dar îi d? omului speran?? c? lucrurile se pot îndrepta. L-am v?zut în aceea?i postur? ?i pe coridoare, dar ?i în fa?a institu?iei. Primarul Adrian Matea? e localnic, î?i iube?te comuna ?i ?ine s? lase ceva în urm?. Dore?te ca acea zon? turistic? de neasemuit s? fie c?utat? ?i îndr?git? ?i de al?ii pentru frumuse?ile sale: Valea Br?tcu?ei ?i Valea Boiului, cu cascada, cele patru pe?teri, zona de pescuit de pe Valea Cri?ului Repede ?i Valea Br?tcu?ei, (chiar dac?, pentru moment, pe?tele se caut? cu lumânarea din cauza unor neaveni?i care au secat „balta de pe?te”, cum se spune), ghe?arul din zona Ponora?, monumentele istorice, precum ?i bisericile de lemn din Valea Cri?ului ?i Beznea (sat atestat din 1406).

Tot pe Valea Br?tcu?ei se afl? ?i frumosul Centrul de agrement pentru tineret Valea Br?tcu?ei, al Direc?iei jude?ene pentru Tineret Bihor, c?utat de copii ?i tineri din întreaga ?ar?, care vin s?-?i petreac? câte o s?pt?mân? din vacan?a de var? pe aceste frumoase meleaguri de doin? ?i balad?.

Cu cei 140 de kilometri p?tra?i, comuna Bratca se prezint? ca o cetate râvnit? de orice turist, înconjurat? de „ziduri” falnice, care se cheam? Reme?i, Ro?ia, ?uncuiu? ?i Borod, zone de un farmec aparte. Tocmai de aceea, primarul Adrian Matea? a?teapt? întreprinz?torii, pe cei ce doresc s? construiasc? în frumoasele zone ale comunei Bratca. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Primarul Adrian Matea? a scos comuna Bratca din bezn?.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021