Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

În Bihor, se pun la bătaie două posturi!

Poate vreți să ajungeți agenți de poliție

În Bihor, se pun la bătaie două posturi!

Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în municipiul București (str. Mihai Vodă nr. 5 - 6, sectorul 5), organizează, concurs în vederea ocupării la Inspectoratul de Poliție al județului Bihor a două posturi de agenți de poliție - la Serviciul de Comunicații și Informatică, cu recrutare din sursă externă, după cum urmează: un post de agent de poliție - analist programator ajutor, și un post de agent de poliție – electronist.

Condiții generale
Pentru ocuparea acestor posturi, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: *Să fie:
declarați „APT” din punct de vedere medical, fizic și psihic *Să aibă:
cetățenie română și domiciliul stabil în România; cunoștințe de limba română (scris și vorbit); capacitate deplină de exercițiu; un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate *Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni *Să cunoască, cel puțin la nivel mediu, o limbă străină de circulație internațională.
Verificarea îndeplinirii criteriului referitor la cunoașterea unei limbi străine se va face prin susținerea unui test scris.
Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de polițiști/cadre militare, dacă:      a) au întrerupt raporturile de serviciu în condițiile art.69 literele „a”, „b”, „c”, „g”, „h”, „i”, „k”, „l” și „m” din Legea nr.360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; b) au fost trecute în rezervă în condițiile art.85 literele „a”, „b”, „c”, „d”, „i”, „j”, „k”, și „l” din Legea nr.80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții speciale
*Pentru posturile de agent de poliție –   analist programator ajutor: să fi absolvit studii medii, cu diplomă de bacalaureat și curs de specialitate în IT,          cu excepția celor care au absolvit studii liceale profil informatică, matematică –   informatică, electronic sau telecomunicații.
*Pentru posturile de agent de poliție – electronist: să fi absolvit studii medii, cu diplomă de bacalaureat și curs de specialitate depanare echipamente de telecomunicații sau IT, cu excepția celor care au absolvit       studii liceale profil informatică, matematică – informatică, electronic sau telecomunicații.
Concursul va consta în susținerea următoarelor probe de selecție:       a)Probe eliminatorii: interviu și test de cunoaștere a unei limbi străine de circulație  internațională.
b)Proba de concurs: test scris, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului;
Probele eliminatorii vor fi notate cu mențiunea ,,ADMIS” sau ,,RESPINS” și nu vor fi luate în calcul la stabilirea notei finale; nota finală va fi cea obținută la testul scris.
În situația în care există mai mulți candidați pe un loc, declararea ,,ADMIS”  a acestora se va realiza în ordinea strict descrescătoare a notei finale obținute. Dacă doi sau mai mulți candidați obțin același rezultat, departajarea se va realiza prin aplicarea altor teste scrise.
Pentru a fi declarați „ADMIS” candidații trebuie să obțină la probele menționate cel puțin nota 7,00.
Concursul se va organiza și desfășura după următorul program: joi, 25.09.2008, la ora 14,00, data limită de înscriere a candidaților; 26.09.2008, la ora 09,00 –proba de interviu; 10.10.2008 - depunerea dosarelor de candidat în formă completă;          13.10.2008,la ora 11,00 - susținerea testului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională; 15 – 17.10.2008 - susținerea testului scris, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului; vizita medicală se va efectua în data de 29.09.2008, ora 09,00  la Centrul Medical al IPJ Bihor din Oradea, str. Republicii nr.50.
Testarea psihologică a candidaților se va efectua la Centrul de Psihosociologie al MIRA -  București la o dată ce va fi stabilită ulterior.
Înscrierea candidaților se va efectua de către Serviciul Management Resurse Umane  din municipiul  Oradea, str. Republicii, nr. 50, în zilele lucrătoare, între orele 08,30-10,00.
Probele eliminatorii se vor desfășura la Inspectoratul de Poliție al județului Bihor din municipiul Oradea, str. Traian Lalescu, nr.3.
Proba de concurs - ,,test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului”- se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București, șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, pe specialități, la date ce vor fi comunicate ulterior.
Participarea candidaților la această probă de concurs se face în baza adeverinței eliberate de S.M.R.U. din cadrul I.P.J. Bihor din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile de participare la concurs și a depus, în termenul stabilit de prezentul anunț, dosarul de candidat complet.
În vederea participării la concurs candidații vor întocmi un dosar de candidat care va cuprinde: *cererea de înscriere și C.V. *copie legalizată a diplomei/ adeverinței de bacalaureat, însoțită de foaia matricolă *copii ale următoarelor documente: act de identitate, livret militar, carnet de muncă *documente de stare civilă (copii legalizate): certificatul de căsătorie, certificate de naștere pentru candidat, soț/soție și fiecare copil, hotărâri judecătorești privind starea civilă * autobiografia și tabelul cu rudele candidatului întocmite conform anexelor nr. 10 b și 11 din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor nr. II/960/2004 referitoare la formularele și procedurile utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile  M.A.I. *cazierul judiciar pentru candidat *fișa medicală – tip de încadrare în Ministerul Internelor și Reformei Administrative *caracterizarea de la ultimul loc de muncă (instituție de învățământ sau unitate militară) *trei fotografii tip buletin de identitate *două fotografii  9x12 cm, color.
Tematica și bibliografia vor fi postate pe site-ul Poliției Române www.politiaromana.ro
 Relații suplimentare se pot obține de la  Serviciul Management Resurse Umane al I.P.J. Bihor, municipiul  Oradea, str. Republicii nr. 50, telefon 0259/403.112.
(SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE  - I.P.J. BIHOR )

Trimite email

luni, 30 martie 2020