Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


În Bihor, se pun la b?taie dou? posturi!

Poate vre?i s? ajunge?i agen?i de poli?ie

În Bihor, se pun la b?taie dou? posturi!

Inspectoratul General al Poli?iei Române, cu sediul în municipiul Bucure?ti (str. Mihai Vod? nr. 5 - 6, sectorul 5), organizeaz?, concurs în vederea ocup?rii la Inspectoratul de Poli?ie al jude?ului Bihor a dou? posturi de agen?i de poli?ie - la Serviciul de Comunica?ii ?i Informatic?, cu recrutare din surs? extern?, dup? cum urmeaz?: un post de agent de poli?ie - analist programator ajutor, ?i un post de agent de poli?ie – electronist.

Condi?ii generale
Pentru ocuparea acestor posturi, candida?ii trebuie s? îndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii: *S? fie:
declara?i „APT” din punct de vedere medical, fizic ?i psihic *S? aib?:
cet??enie român? ?i domiciliul stabil în România; cuno?tin?e de limba român? (scris ?i vorbit); capacitate deplin? de exerci?iu; un comportament corespunz?tor cerin?elor de conduit? admise ?i practicate în societate *S? nu aib? antecedente penale sau s? nu fie în curs de urm?rire penal? ori de judecat? pentru s?vâr?irea de infrac?iuni *S? cunoasc?, cel pu?in la nivel mediu, o limb? str?in? de circula?ie interna?ional?.
Verificarea îndeplinirii criteriului referitor la cunoa?terea unei limbi str?ine se va face prin sus?inerea unui test scris.
Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de poli?i?ti/cadre militare, dac?:      a) au întrerupt raporturile de serviciu în condi?iile art.69 literele „a”, „b”, „c”, „g”, „h”, „i”, „k”, „l” ?i „m” din Legea nr.360/2002, privind Statutul poli?istului, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; b) au fost trecute în rezerv? în condi?iile art.85 literele „a”, „b”, „c”, „d”, „i”, „j”, „k”, ?i „l” din Legea nr.80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Condi?ii speciale
*Pentru posturile de agent de poli?ie –   analist programator ajutor: s? fi absolvit studii medii, cu diplom? de bacalaureat ?i curs de specialitate în IT,          cu excep?ia celor care au absolvit studii liceale profil informatic?, matematic? –   informatic?, electronic sau telecomunica?ii.
*Pentru posturile de agent de poli?ie – electronist: s? fi absolvit studii medii, cu diplom? de bacalaureat ?i curs de specialitate depanare echipamente de telecomunica?ii sau IT, cu excep?ia celor care au absolvit       studii liceale profil informatic?, matematic? – informatic?, electronic sau telecomunica?ii.
Concursul va consta în sus?inerea urm?toarelor probe de selec?ie:       a)Probe eliminatorii: interviu ?i test de cunoa?tere a unei limbi str?ine de circula?ie  interna?ional?.
b)Proba de concurs: test scris, pentru verificarea cuno?tin?elor necesare îndeplinirii atribu?iilor postului;
Probele eliminatorii vor fi notate cu men?iunea ,,ADMIS” sau ,,RESPINS” ?i nu vor fi luate în calcul la stabilirea notei finale; nota final? va fi cea ob?inut? la testul scris.
În situa?ia în care exist? mai mul?i candida?i pe un loc, declararea ,,ADMIS”  a acestora se va realiza în ordinea strict descresc?toare a notei finale ob?inute. Dac? doi sau mai mul?i candida?i ob?in acela?i rezultat, departajarea se va realiza prin aplicarea altor teste scrise.
Pentru a fi declara?i „ADMIS” candida?ii trebuie s? ob?in? la probele men?ionate cel pu?in nota 7,00.
Concursul se va organiza ?i desf??ura dup? urm?torul program: joi, 25.09.2008, la ora 14,00, data limit? de înscriere a candida?ilor; 26.09.2008, la ora 09,00 –proba de interviu; 10.10.2008 - depunerea dosarelor de candidat în form? complet?;          13.10.2008,la ora 11,00 - sus?inerea testului de cunoa?tere a unei limbi str?ine de circula?ie interna?ional?; 15 – 17.10.2008 - sus?inerea testului scris, pentru verificarea cuno?tin?elor necesare îndeplinirii atribu?iilor postului; vizita medical? se va efectua în data de 29.09.2008, ora 09,00  la Centrul Medical al IPJ Bihor din Oradea, str. Republicii nr.50.
Testarea psihologic? a candida?ilor se va efectua la Centrul de Psihosociologie al MIRA -  Bucure?ti la o dat? ce va fi stabilit? ulterior.
Înscrierea candida?ilor se va efectua de c?tre Serviciul Management Resurse Umane  din municipiul  Oradea, str. Republicii, nr. 50, în zilele lucr?toare, între orele 08,30-10,00.
Probele eliminatorii se vor desf??ura la Inspectoratul de Poli?ie al jude?ului Bihor din municipiul Oradea, str. Traian Lalescu, nr.3.
Proba de concurs - ,,test scris pentru verificarea cuno?tin?elor necesare îndeplinirii atribu?iilor postului”- se va desf??ura la sediul Inspectoratului General al Poli?iei Române din Bucure?ti, ?oseaua ?tefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, pe specialit??i, la date ce vor fi comunicate ulterior.
Participarea candida?ilor la aceast? prob? de concurs se face în baza adeverin?ei eliberate de S.M.R.U. din cadrul I.P.J. Bihor din care s? rezulte c? acesta îndepline?te condi?iile de participare la concurs ?i a depus, în termenul stabilit de prezentul anun?, dosarul de candidat complet.
În vederea particip?rii la concurs candida?ii vor întocmi un dosar de candidat care va cuprinde: *cererea de înscriere ?i C.V. *copie legalizat? a diplomei/ adeverin?ei de bacalaureat, înso?it? de foaia matricol? *copii ale urm?toarelor documente: act de identitate, livret militar, carnet de munc? *documente de stare civil? (copii legalizate): certificatul de c?s?torie, certificate de na?tere pentru candidat, so?/so?ie ?i fiecare copil, hot?râri judec?tore?ti privind starea civil? * autobiografia ?i tabelul cu rudele candidatului întocmite conform anexelor nr. 10 b ?i 11 din Dispozi?ia directorului Direc?iei Management Resurse Umane din Ministerul Administra?iei ?i Internelor nr. II/960/2004 referitoare la formularele ?i procedurile utilizate în activitatea de management resurse umane în unit??ile  M.A.I. *cazierul judiciar pentru candidat *fi?a medical? – tip de încadrare în Ministerul Internelor ?i Reformei Administrative *caracterizarea de la ultimul loc de munc? (institu?ie de înv???mânt sau unitate militar?) *trei fotografii tip buletin de identitate *dou? fotografii  9x12 cm, color.
Tematica ?i bibliografia vor fi postate pe site-ul Poli?iei Române www.politiaromana.ro
 Rela?ii suplimentare se pot ob?ine de la  Serviciul Management Resurse Umane al I.P.J. Bihor, municipiul  Oradea, str. Republicii nr. 50, telefon 0259/403.112.
(SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE  - I.P.J. BIHOR )

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021