Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


„Tineri împotriva violen?ei”

Mar?i, în cadrul „S?pt?mânii prevenirii criminalit??ii”

„Tineri împotriva violen?ei”

Mar?i (23 septembrie 2008), în cadrul „S?pt?mânii prevenirii criminalit??ii”, poli?i?tii de proximitate au avut întâlniri cu elevi din institu?iile de înv???mânt din Oradea, sub denumirea „Sfaturi pentru cei mici ?i cei mari, din partea poli?i?tilor bihoreni”.

Astfel de manifest?ri au avut loc la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, ?coala cu clasele I – VIII „Avram Iancu”, Liceul Penticostal „Betel”, Centrul de Educa?ie Incluziv? nr. 1, Liceul Teoretic „Ady Endre”, ?coala cu clasele I – VIII „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, ?coala cu clasele I – VIII „Alexandru Roman”, ?coala cu clasele I – VIII „Iuhasz Gyula”, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncu?i”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” ?i ?coala cu clasele I – VIII nr. 11, prilej cu care au fost dezb?tute teme referitoare la prevenirea delincven?ei juvenile ?i victimizarea  minorilor.
La ora 10.00, la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, a fost lansat? campania de informare a tinerilor pentru reducerea riscului infrac?ional ?i victimal „Tineri împotriva violen?ei”. La manifestare au participat: comisar Gheorghe Ungur, de la Agen?ia na?ional? împotriva traficului de persoane - Centrul regional Oradea, psiholog Denisa Che?an, dna Miori?a S?teanu, din partea Uniunii femeilor, agent ?ef D?nu? Iancu ?i subinspector Flaviu Iova, moderatorul ac?iunii.
„Am venit s?-i ajut?m, s? exmatricul?m violen?a (apropo de titlul videoclipului colegilor no?tri din Arge?, pe care l-am prezentat ast?zi la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”), s?-i consiliem ?i s? lans?m campania de informare a tinerilor pentru reducerea riscului infrac?ional ?i victimal „Tineri împotriva violen?ei”, ne-a declarat subinspectorul Flaviu Iova.
Comisarul Gheorghe Ungur le-a vorbit elevilor despre traficul de persoane (cu cele cinci etape: recrutarea, transportul, aservirea victimei, vânzarea ?i exploatarea), consecin?ele delincven?ei ?i modul cum poate fi evitat? delincven?a, iar doamna Miori?a S?teanu a invocat „înv???tura creionului” (care las? urme, dar care pot fi ?terse u?or, adic? pot fi corectate), cum tot a?a de u?or pot fi corectate sau chiar evitate gre?elile în comportamentul lor, dac? se va ?ine cont de recomand?rile f?cute de cei prezen?i la lansarea campaniei.
Pliantele primite îi vor ajuta în mai buna lor informare, dar ?i ca surs? de inspira?ie pentru posterul pe care îl vor realiza în cadrul concursului. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: „Tineri împotriva violen?ei”.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021