Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Activit??i desf??urate în Or??elul copiilor din Oradea

De Ziua siguran?ei rutiere,

Activit??i desf??urate în Or??elul copiilor din Oradea

?i în ultima zi a „S?pt?mânii prevenirii criminalit??ii”, tot copiii au fost cei mai r?sf??a?i ?i câ?tiga?i!

Vineri, în ?i de „Ziua siguran?ei rutiere”, ei au fost invita?i de c?tre subcomisarul de poli?ie Ioana Indrie? (?eful Compartimentului de analiz? ?i prevenire a criminalit??ii) în Or??elul copiilor din Oradea, unde li s-a propus: 
 „Educa?ia rutier? – educa?ia ce salveaz? vie?i”, concurs cu tematic? rutier?; amenajarea unui stand cu materiale educativ – preventive ?i proiectarea unor spoturi video; simulatorul de accidente rutiere pentru motociclete, cu posibilitatea test?rii efectelor impactului în cazul producerii unui accident rutier în care este implicat? o motociclet?.
 „Reguli de prim ajutor” prezentarea unor tehnici de prim ajutor în cazul unor accidente, de c?tre o echip? de voluntari de la Crucea Ro?ie Bihor.
„Ghice?te indicatorul de circula?ie!” – concurs interactiv, cu participarea unui clown (a?a dup? cum aveam s? afl?m din comunicatul primit).
Marele premiu – o biciclet?
Intrând în pavilion, nu se putea s? nu observi aten?ia de care se bucura simulatorul pentru testarea îndemân?rii în conducerea motocicletei, o premier? na?ional? în domeniu, dup? cum aveam s? afl?m de la cel „vinovat” de montarea lui în pavilion, dl Balogh Zoltan, directorul executiv al ?colii Opel West din Oradea (unul dintre partenerii organizatorilor „S?pt?mânii prevenirii criminalit??ii”). „Într-adev?r, este o premier? na?ional?, întrucât un asemenea simulator (marca Honda) nu mai exist? în România. Acest aparat simuleaz? circula?ia dintr-un ora? ?i din afara localit??ii în situa?ii reale. Tot noi, am oferit organizatorilor marele premiu al concursului cu tematic? rutier?, o biciclet? de marc?. Dup?-amiaz?, vom mai avea dou? particip?ri, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, folosirea motocicletei, dar ?i riscurile care pot ap?rea în trafic, iar la sediul ?colii noastre (pe str. ?elimb?r nr. 2), vom avea o întâlnire în cadrul proiectului „Minte limpede – siguran?a ?i pl?cerea de a conduce”, cu elevi ai ?colii noastre de ?oferi, dar nu numai...”, ne-a declarat directorul executiv, Balogh Zoltan.
Copiii au fost încânta?i s? devin? motocicli?ti pentru câteva momente, manevrând simulatorul.
Curând, îns?, ei aveau s? p?r?seasc? „locul faptei” fiind a?tepta?i s? intre în concurs. Echipa organizatoare a competi?iei, în frunte cu subcomisarul de poli?ie Ioana Indrie?, le-a preg?tit un concurs pe cinste, cu un chestionar a la ?coala de ?oferi, test gril? cu 20 de situa?ii-problem?, fiecare având trei variante de r?spuns (din care una putea fi corect?, dou?, toate trei sau niciuna). La proba practic?, to?i membrii echipajelor trebuiau s? r?spund? în scris (individual), f?r? s? se consulte, care erau accesoriile care lipseau din dotarea regulamentar? a bicicletei-premiu pe care o aveau în fa?? (în sala de concurs).
La finalul, întrecerii, marele premiu (bicicleta) avea s? fie adjudecat(?) de echipajul ?colii cu clasele I-VIII nr. 11, care s-a clasat pe primul loc în confruntarea cu celelalte ?apte echipaje or?dene (pe locul II – echipajul ?c. „Nicolae B?lcescu”, III – ?c. „George Co?buc”, IV – ?c. „Andrei Mure?anu”, V – ?c. „Avram Iancu”, VI – ?c. „Alexandru Roman”, VII - ?c. „Ion Bogdan”, VIII – echipajul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”).
Clownul ?i sanitarii pricepu?i
La finalul concursului, un actor al Teatrului de Stat pentru Copii ?i Tineret „Arcadia” din Oradea, în postur? de clown, a „monopolizat” totul, punând st?pânire ?i f?când tot ceea ce a dorit cu copiii; cu m?iestrie, convingere ?i putere de seduc?ie, i-a vr?jit ?i manevrat dup? plac, verificându-le cuno?tin?ele legate de semnele de circula?ie.
Cea de-a doua surpriz? pl?cut? au constituit-o membrii echipajului sanitarii pricepu?i de la Colegiul Na?ional „Mihai Eminescu” din Oradea (Alexandra Laz?r, Durne Milka, Cristina Ţicra, Alexandra Ene, Raluca Popa –„victima”-blond? ?i George Popescu), echipaj care ne-a reprezentat cu cinste jude?ul la etapa na?ional? (desf??urat? în 22 - 28 iulie 2008, la Poiana Pinului, în jude?ul Buz?u), ocupând locul V pe ?ar?, iar „victima”-blond? (Raluca Popa) a fost nominalizat? drept cea mai (tare ?i mai bun?) priceput? victim? a concursului.
Sanitarii eminescieni au f?cut o demonstra?ie de acordare a primului ajutor, fiind apaluda?i la scen? deschis? de întreaga asisten??.
A?adar, organizatorii „S?pt?mânii prevenirii criminalit??ii” nu pot decât s? fie încânta?i de reu?ita manifest?rilor, o spunem noi, cei care am ?inut aproape, fiind cu ochii (?i obiectivul aparatului de fotografiat) pe ei.
Felicit?ri! (Ovidiu DAN) 
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Activit??i desf??urate în Or??elul copiilor din Oradea. 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021