Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Lumea minunatã a pãdurilor româneºti”

În cadrul proiectului „Sã dãinuim în Europa cu plãmânii verzi!”

„Lumea minunatã a pãdurilor româneºti”

La Grãdiniþa nr. 23 din Oradea s-a desfãºurat astãzi (joi, 9 octombrie 2008) o nouã activitate de proiect, intitulatã „Lumea minunatã a pãdurilor româneºti”, în cadrul cãreia copiii din douã grupe (mare ºi pregãtitoare) s-au întrecut în a recunoaºte ºi desena copacii ºi animalele din pãdure, prezentate în power point de invitatul echipei de proiect, dl conf. dr. Atanase Dalea, de la Facultatea de Protecþia Mediului, din cadrul Universitãþii Oradea.

Trebuie sã spunem din start cã proiectul surprinde prin numãrul mare de aplicanþi, fiind derulat în nu mai puþin de 12 unitãþi de învãþãmânt din trei judeþe ale þãrii (Bihor, Prahova ºi Cluj), la ºcolile gimnaziale „Avram Iancu” ºi „Ioan Slavici” din Oradea, ºcolile cu clasele I-VIII din Marghita, Vadu Criºului, Sânmartin ºi „Miron Pompiliu” din ªtei, Liceul de Artã din Oradea, precum ºi la grãdiniþele nr. 23 ºi 55 din Oradea (în total nouã unitãþi de învãþãmânt din judeþul Bihor), ªcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” din Ploieºti ºi Grãdiniþa din localitatea Coada Izvorului, comuna Mãneºti, ambele din judeþul Prahova, ºi ªcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca, judeþul Cluj, având ca ºi parteneri principali agenþiile pentru protecþia mediului din judeþele respective (A.P.M. Bihor, Prahova ºi Cluj), dat fiind domeniul vizat, acela de educaþie ecologicã ºi de protecþie a mediului, dar ºi scopul.
Proiectul urmãreºte educarea copiilor (începând cu preºcolarii ºi terminând cu liceenii) în spiritul dragostei ºi respectului faþã de naturã, pe considerentul cã „natura nu este numai casa noastrã, ci, în egalã mãsurã, sãnãtatea ºi viaþa noastrã” (dupã cum argumenteazã echipa de proiect). De ce se începe atât de devreme, de la vârsta preºcolarã? Explicaþia ºtiinþificã (privitã din punct de vedere didactic, psihopedagogic) este una simplã: „acum copiii sunt foarte receptivi ºi îºi formeazã cu uºurinþã priceperi ºi deprinderi, care, interiorizate ºi exersate pot deveni obiºnuiþe de comportament, componente ale structurii lor interioare”. Vine apoi motivaþia de ordin ecologic: „Pentru mulþi dintre elevii noºtri, pãdurea reprezintã doar locul unde pot petrece un sfârºit de sãptãmânã cu pãrinþii, la iarbã verde, locul unde pot face un grãtar, pot alerga ºi striga nestingheriþi. Ei trebuie, însã, sã înveþe cã pãdurea înseamnã mult mai mult, un mediu de viaþã, cã ºi ea are locuitorii ºi regulile ei pe care trebuie sã-i respectãm ºi sã le respectãm, aºa cum cerem ºi noi altora sã ne respecte pe noi ºi casa noastrã”.
Aºa se motiveazã în proiect, dar acesta a fost ºi mesajul activitãþii de la Grãdiniþa nr. 23 din Oradea, reamintit de directorul unitãþii de învãþãmânt, inst. Aurelia Laza, ºi subliniat, în tot ceea ce s-a intreprins, în prezentarea pãdurii, cu arborii ºi animalele care convieþuiesc în armonie, chiar dacã nimeni nu le-a redactat încã niºte reguli de comportament, cu intervenþia omului în areal, care nu trebuie, însã, sã modifice echilibrul ºi nici sã polueze, lãsând în urmã crengi rupte ºi gunoaie peste tot.
Activitatea interactivã, desfãºuratã sub forma unui concurs de recunoaºtere ºi interpretare a imaginilor prezentate în power point, a fost urmatã de un exerciþiu de imaginaþie, în care fiecare a încercat sã aºtearnã pe hârtie cu creionul grafic, creioanele colorate (carioca) sau cu acuarelele, imagini sugestive din pãdure, aºa cum s-au priceput ei sã redea prin desen (picturã) ceea ce au vãzut, dar ºi ceea ce nu au vãzut decât cu ochii minþii.
La sfârºitul prezentãrii ºi concursului, dl profesor a înmânat diplome (ale micilor ecologiºti) celor mai activi copii, iar la finalul activitãþii, educatoarele celor douã grupe (Adriana Bodog ºi Marina Constantin, inst. Camelia Puie ºi inst. Miklo Iuliana) i-au rãsplãtit pe toþi cu diplome pentru desenele lor reuºite.
Echipa de proiect considerã ca deosebit de eficientã activitatea derulatã, mulþumind, deopotrivã, invitaþilor (conf. dr. Atanase Dalea, Simona Vicaº ºi Ioana Borza, ºefi de lucrãri la Facultatea de Protecþia Mediului, a Universitãþii orãdene), dar ºi pãrinþilor (reprezentaþi de Zefer Csaba), pentru sprijinul acordat. (Ov. DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: „Lumea minunatã a pãdurilor româneºti”.

Trimite email

luni, 6 aprilie 2020