Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement va fi supus dezbaterii publice

În 21 febr., ora 16.00

Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement va fi supus dezbaterii publice

În data de 21 februarie 2017, ora 16.00, va avea loc în sala mare a Primăriei Oradea dezbaterea publică privind ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se află în administrarea Municipiului Oradea prin alte entităţi din cadrul Primăriei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexei 1A a regulamentului".

Cei interesați pot trimite sugestii sau propuneri pe adresa de mail: stejeran@yahoo.com sau se pot prezenta la Sala Ghișeelor de la parterul Primăriei Oradea, pentru a depune propuneri în scris.
Până în prezent, pe domeniul public al municipiului Oradea au fost amenajate 99 de amplasamente ca spații de joacă şi 7 amplasamente ca spații de agrement, în continuare urmând să fie amenajate alte asemenea spații în parcuri, scuaruri  și cvartale de locuit din municipiu.
În scopul asigurării unor măsuri de informare a utilizatorilor spaţiilor de joacă şi agrement, a prevenirii producerii unor defecţiuni, a prevenirii distrugerii/vandalizării echipamentelor cu care acestea sunt dotate şi pentru menținerea unor condiţii optime de utilizare este necesară aprobarea ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se află în administrarea Municipiului Oradea prin alte entităţi din cadrul Primăriei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea".
Regulamentul propus spre aprobare Consilului local stabileşte atât obligaţiile Municipiului Oradea în calitate de deținător și administrator, cât şi a beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă si agrement, amplasate pe domeniul public al municipiului.
Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin regulament atrage răspunderea materială și contravențională, după caz, a persoanelor vinovate.

 

ANEXA 1

Regulamentul de organizare şi funcţionare a  spaţiilor de joacă  si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se afla in administrarea Municipiului Oradea prin alte entitati din cadrul Primariei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea

 Cap.1.Introducerea

Art.1.Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte detinatorului şi administratorului - Municipiul Oradea şi pe de alta parte beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al Municipiului Oradea.

Art.2.Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă şi de durată, a locurilor de joacă pentru copii amenajate în Municipiul Oradea.

Art.3.Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:

-Hotărârea Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement;

-Ordinul nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

-Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor;

-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

-Prescripţia tehnică PTR 19/2002 "Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă";

  Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003;

-Ordinul nr.501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002;

-Ordinul nr.4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002;

-SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior;

 -SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;

 -SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;

-SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;

-SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;

-SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;

-SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;

            -SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;

 -SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;

-SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;

            -SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; Cod FO 53-01,ver.2

-SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;

-SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;

-SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;

-SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;

 -SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare;

Cap.2.Definitii

 2.1.Echipament pentru spaţii de joacă - echipament acţionat exclusiv prin greutatea sau forţa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat de copii, pe spaţiiile de joacă din Municipiul Oradea.

Din aceasta categorie fac parte: balansoare, carusele, echipamente de joaca combinate, leagane, tobogane, echipamente de catarat, figurine pe arc, etc.

2.2.Echipament pentru agrement - orice utilaj, instalaţie sau dispozitiv acţionat prin forţa ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic şi/sau prin orice altă/alte sursă/surse de energie, şi care este destinat agrementului  sau destinderii utilizatorilor din Municipiul Oradea.

Din aceasta categorie fac parte aparatele de fitness amplasate pe domeniul public, in parcurile, scuarurile  si spatiile de agrement din Municipiul Oradea.

2.3.Spaţiu de joacă/spatiu de agrement - teren delimitat şi amenajat pe domeniul public al Municipiului Oradea în scopul agrementului în care este instalat cel puţin un echipament de joacă/echipament de agrement(fitness).

2.4.Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor pentru spaţiile de joacă si agrement - Municipiul Oradea prin prestatorii de servicii care executa lucrari de atelier mecanic in baza contractelor incheiate intre parti, pentru asigurarea funcţionării în parametri normali a echipamentelor de joacă.

2.5.Deţinătorul spatiilor de joacă si agrement -Municipiul Oradea.

2.6.Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă - copiii cu vârstă de până la 7 ani numai cu însoţitor adult şi copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani.

2.7.Beneficiarii (utilizatorii) spatiilor de agrement - persoane cu varsta de peste 14 ani.

 Cap.3. Regimul de functionare

 Art.4. Obligatiile Municipiului Oradea

Municipiul Oradea are obligaţii privind respectarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare a spatiilor de joacă si agrement, după cum urmează:

a)verifica  prin reprezentantii Directiei Tehnice modul de executare, in baza comenzilor de lucrari transmise, lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru fiecare tip de echipament în parte din spatiile de joacă si agrement, in conformitate cu Procedura Operationala privind, lucrari de reparatie si intretinere echipamente de joaca existente, COD PO -153, Editia 1,Revizia 1, din cadrul Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Oradea;

b)verifica de cel putin de 2 ori pe luna, prin reprezentantii Directii Tehnice starea tehnica si eventualele deficiente ale echipamentelor din spaţiile de joacă si agreement, in vederea remedierii acestora pentru asigurarea functionarii echipamentelor de joaca si agreement  în condiţii de siguranţă şi securitate;

c)asigura prezenţa prin reprezentanţii desemnati din cadrul Directiei Tehnice la inspecţiile organelor de control abilitate, potrivit legii;

            d)solutioneaza in termenul legal prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si potrivit Procedurii Operationale-COD 153, sesizările cetăţenilor, cu privire la starea tehnica a echipamentelor de joaca si agrement  precum si starea de salubrizare a acestor spatii;

e)asigura  intocmirea si tinerea la zi a unui registru de evidenta a sesizarilor privind starea tehnica a echipamentelor de joaca si agrement   din Municipiul Oradea cu evidentierea modului de solutionare a acestora;

f)transmite prestatatorului de lucrari, în funcţie de rezultatele verificărilor efectuate în teren, comenzi  de lucrari privind reparatia si intretinerea  echipamentelor de joaca si agrement astfel incat sa asigure siguranţa utilizatorilor;

g)obţine şi deţine documentaţia tehnică (certificate de conformitate, etc.) pentru echipamentele montate şi utilizate în spaţiile de joacă si agrement din Municipiul Oradea;

h)asigura amplasarea de echipamente destinate spaţiilor de joacă si agrement  din Municipiul Oradea, numai în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare;

i)Inainte de punerea în funcţiune a echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement din Municipiul Oradea să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil informaţiile prevăzute în Anexa nr.1,conform cerintelor legale;

j)Pe toată durata exploatării echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement din Municipiul Oradea trebuie:

          1.să pună la dispoziţie beneficiarilor, echipamentele pentru spatiile de joacă si agrement  conform instrucţiunilor de exploatare furnizate de producător sau reprezentantul său autorizat;

            2.să informeze beneficiarii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement , cu privire la:

            2.1)denumirea echipamentului şi datele de identificare ale deţinătorului;

            2.2) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al beneficiarilor în timpul utilizării;

            2.3)potenţialele pericole, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălţimii sau stării de sănătate a beneficiarilor, după caz;

             3.să păstreze documentaţia furnizată de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator, după caz, pentru echipamentele  pentru spatiile de joacă si agrement;

             4.să asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement  conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

k)propune si asigura scoaterea din uz si casarea echipamentelor de joacă, respectiv echipamentelor de fitness care nu mai pot asigura siguranta beneficiarilor din cauza exploatării necorespunzătoare sau vandalizării;

l)asigura, respectarea ordinii si linistii publice în spaţiile de joacă si agrement prin verificari periodice realizate de Poliţia Locala pentru nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  spaţiilor de joacă  si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea;

m)asigura intretinerea/mentenanta ehipamentelor de joaca si agrement instalate in amplasamentele spatiiilor de joaca si agrement.

Art.5.Instrucţiuni, reguli şi interdicţii aplicabile utilizatorilor privind regimul de exploatare a echipamentelor de joacă si agrement, amenajate în Municipiul Oradea

a)Persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală depăşeşte 54 de kg le este interzisă utilizarea ehipamentelor de joacă pentru copii.

b Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori.

c)Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte.

            d)Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii.

e)Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă simptome cum ar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, ameţeală, etc.

f)Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă.

            g)Pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acţiune a echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans.

 h)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziţia şezut, fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare.

i)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora.

j)Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a acestora.

k)Municipiul Oradea asigura montarea de panouri informative aferente fiecarui amplasament si asigura mentinerea in permanenta a placutelor montate pe echipamente.

Art.6.Obligaţiile cetăţenilor referitoare la spaţiile de joacă pentru copii din Municipiul Oradea

a)Spaţiile de joacă si agrement din Municipiul Oradea se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii);

b)Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă si agrement din Municipiul Oradea trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă/echipamente de fitness, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;

c)Să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă si agrement (să nu arunce deseuri de orice natură(mucuri de ţigări, coji de seminţe, etc.);

d)Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă si agrement în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute;

e)Este interzis accesul în spaţiul de joacă si agrement  cu animale de companie;

f)Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta spatiilor de joacă si agrement, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 ani, însoţiţi de părinţi;

g)Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spaţiilor de joacă si agrement, cu excepţia celor care sunt prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri;

h)Este interzisă deteriorarea spaţiilor de joacă si agreement din Municipiul Oradea: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a gardului împrejmuitor, a panourilor informative, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) şi a materialului dendro - floricol;

i)Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc. amplasat in spatiile de joaca si agrement din Municipiul Oradea;

j)Este interzisă acoperirea panourilor de informare existente si a placutelor incriptionate pe echipamente din spatiile de joaca si agrement din Municipiul Oradea, cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, etc.;

k)Este interzisă introducerea în incinta spaţiilor de joacă si agrement din Municipiul Oradea a substanţelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.) sau utilizarea focului deschis în perimetru.

 Cap. 4. Recomandari

 Art.7.Recomandari pentru beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al Municipiului Oradea:

 a)Accesul în incinta spaţiului de joacă şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii se va face doar însoţiţi de adulţi.

b)Pentru a evita accidentările de orice fel şi deteriorarea echipamentelor de joacă si agrement, se recomandă utilizarea îmbrăcăminţii fără accesorii metalice proeminente.

c)Se recomandă utilizarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor de joacă si agrement astfel încât să se evite alunecarea/căderea de pe acestea;

d)Nu se recomandă utilizarea echipamentelor de joaca si agrement când suprafaţa acestora este umedă sau acoperită cu gheaţă;

e)Se recomandă anunţarea/sesizarea defecţiunilor echipamentelor de joaca si fitness la Primăria Municipiului Oradea -Dispeceratul Politiei Locale-telefoane: 0259969 sau 0733055420.

Cetateni, utilizatori de telefoane mobile sau tablete au posibiliatea de a transmite electronic pe aplicata City Report sau pe email la adresa primarie@oradea.ro, sesizările privind starea echipamentelor de joaca si agrement.

 CAP.5. Sancţiuni

ART.8.Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)    cu amendă cuprinsă de la 300 şi 500 lei aplicabila pentru nerespectarea articolului 6 literele b, c,  e, g si i;

b)    cu amenda de la 500 la 1000 lei aplicabila pentru nerespectarea articolului 6 literele d, f, h, j si k;

 ART.9

(1)Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.

(2)Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat sa faca aceasta menţiune expresă in procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

            (3)Împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, contravenienţii pot face  contestaţie la Judecatoria Oradea, în termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul-verbal de constatare  si sanctionare a contraventiei.

(4)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezentul regulament se face de către angajaţii Poliţiei Locale Oradea, angajaţi ai Primariei Municipiului Oradea anume împuterniciţi prin Dispoziţii ale primarului sau alte persoane împuternicite de către Primarul Municipiului Oradea

 (5)Contravenienţii sunt obligaţi să suporte costurile necesare remedierii prejudiciilor materiale produse prin încălcarea prezentului regulament şi consemnate ca atare în procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ori anexele la acesta.      

(6)În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se va face menţiunea în procesul verbal de contravenţie iar valoarea despăgubirii se stabileste conform Anexei 2 la prezentul regulament.

(7)Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică, aşa cum sunt acestea prezentate pe site-ul Primăriei Oradea - plati online.

Director  Executiv           Director Executiv adj.              Sef Serviciu                        Consilier

Mircea Ghitea                  Emil Bentan                              Mircea Stejeran                  Elena Grozescu


ANEXA 1

Informatii care se inscripţionează pe echipamentele de joaca si agrement din Municipiul Oradea

    Echipamentele de agrement din Municipiul Oradea  trebuie inscripţionate cu următorul conţinut:

    - Denumirea echipamentului ............................................

    - Codul de identificare al echipamentului pentru agrement .............

    - Seria ....................................

    - Anul de fabricare ........................

    -Producător/reprezentant autorizat al producătorului/importator ....................          (denumirea completă, adresa sediului, datele de contact)

    - Caracteristicile tehnice, după caz:

    ● limita de vârstă pentru utilizarea echipamentelor ....................

    ● greutatea maximă admisă ..............................................

    ● înălţimea maximă admisă ..............................................

    ● numărul maxim de utilizatori admis ...................................

    ● viteza maximă admisă a echipamentelor de agrement ....................

    - Numărul certificatului de conformitate (dacă este cazul)*) ............

    *)Se va inscripţiona numărul certificatului de conformitate pe echipamentul de agrement numai dacă acesta este certificat conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotararea nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement sau dacă legislaţia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care este parte a Acordului constituind Spaţiul Economic European sau a Turciei prevede certificarea conformităţii.

Anexei 2

Tarife de determinare a despagubirilor

 

Nr. crt

Denumire

Tarif

lei

1.

Scaun carusel

120

2.

Scaun leagan drept

90

3.

Scaun leagan cu spatar

120

4.

Scaun balansoar cu spatar

90

5.

Lant leagan

50

6.

Tobogan drept - 2,5 m

900

7.

Tobogan spirala-3m

1200

8.

Tobogan tubular-2,5m

1200

9.

Tobogan tubular-3,5 m

1500

10.

Rulment carusel

80

11.

Panou de informare pe complexul de joaca

150

12.

Panou de informare pe stalpul din teava

300

 

 

Trimite email

vineri, 21 februarie 2020