Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Primăria Oradea deschide concursul de proiecte pentru completarea Agendei evenimentelor de interes public pe anul 2017

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Primăria Oradea deschide concursul de proiecte pentru completarea Agendei evenimentelor de interes public pe anul 2017

Agenda evenimentelor de interes public pe anul 2017 va fi susţinută de proiecte organizate de ONG-uri sau alte structuri private, printr-un program de finanţare care va avea ca principal scop completarea şi crearea de noi evenimente, în legătură directă cu tematica, locaţia, perioada celor din Agenda evenimentelor de interes public din Municipiul Oradea.

Începând cu data de 10.04.2017, Primăria Municipiului Oradea lansează sesiunea de selecţie de proiecte, care vor beneficia în anul 2017 de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea, în baza HCL 158/2017, în vederea completării Calendarului de evenimente de interes public al P.M.O. pentru anul în curs.
Acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea se va face în baza „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local", pornind de la necesarul de evenimente publice specificat în anexa la prezentul anunţ.
Regulamentul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro, la secţiunea ,,Informaţii de interes public - alte informaţii de interes public - finanţări nerambursabile''.
Conform regulamentului, corelat cu HCL 162/30.03.2017 privind calendarul de evenimente, în anul 2017 din bugetul local al Municipiului Oradea vor fi finanţate proiecte de interes public din domeniile cultură, sport, tineret.
Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate prin bugetul local al Municipiului Oradea pe anul 2017, în baza HCL 158/30.03.2017, respectiv 300.000 lei pentru toate toate domeniile enumerate.
Orice persoană fizică sau juridică fară scop patrimonial (ONG-uri, instituţii publice) care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor evenimente de interes public local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.
Documentaţia de solicitare a finanţării va fi întocmită în limba română, conform „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local" şi se va depune într-un singur exemplar (original) precum şi în format electronic la Serviciul de Relaţii cu Publicul - Ghişeu Unic (în piramidă) al Municipiului Oradea, la sediul Primăriei Oradea, situat în Piaţa Unirii Nr. 1.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Oradea este 24.04.2017.
Atragem atenţia că solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.
Proiectele depuse vor fi evaluate, conform criteriilor din regulament, de către Comisia de analiză şi selecţie, numită prin hotărâre a Consiliului Local Oradea.
Vor fi analizate numai propunerile de proiecte depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în conformitate cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea proiectului prevăzută în regulamentul anterior menţionat, ţinându-se cont de corelarea cu agenda evenimentelor de interes public ale Primăriei.
Informaţii suplimentare legate de procedura de selecţie de proiecte pot fi obţinute la sediul Primăriei, situat în Piaţa Unirii, Nr. 1 (etaj I, camera 220 sau la telefon 0259/437000).(B.P.)
 
Anunţ de participare
Municipiul Oradea - Primăria Municipiului Oradea prin Direcţia Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare Evenimente - cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii, Nr. 1, Judeţul Bihor, telefon 0259/437.000, fax 0259/437.544, având cod fiscal 4230487 si cont nr. RO46TREZ07621A300530XXXX deschis la Trezoreria Oradea.
Persoană de contact: Mircea Oaie, director Direcţia Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare de Evenimente, tel 0723644848, e-mail: mircea.oaie@oradea.ro
Municipiul Oradea invită persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, sa depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, tineret.
1.Denumirea autoritatii finanţatoare: Municipiul Oradea
2.Cod fiscal: 4230487
3.Adresa: Oradea, Piaţa Unirii Nr. 1, Judeţul Bihor
4.Telefon: 0259437000
5.Fax: 0259437544
6.E-mail: primarie@oradea.ro
7.Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultura, sport, tineret pe anul 2017 este prevăzuta de art. 20, alin 2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Municipiul Oradea, cu menţiunea alegerii acestei opţiuni pentru accelerarea derulării proiectelor.
8.Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al municipiului Oradea
9.Durata proiectelor din domeniile cultura, sport, tineret : 28.04.2017-31.12.2017
10.Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.oradea.ro si va fi afisata la sediul Municipiului Oradea din Piaţa Unirii Nr. 1, Oradea, Bihor
11.Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Municipiului Oradea
12.Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 24.04. 2017, ora 10.00
13.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect Municipiul Oradea, Piaţa Unirii Nr. 1, Judeţul Bihor
14.Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 24.04. 2017, ora 11.00, sediul Municipiului Oradea, Piaţa Unirii Nr. 1
15.Evaluarea si selecţia proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţie în perioada 25.04.2017 - 26.04.2016.
16.Data transmiterii anunţului de participare către Monitorul Oficial  R.A.: 5.04.2017

Trimite email

joi, 20 februarie 2020