Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Sesiune de depunere a solicitărilor pentru închirierea locuinţelor sociale

În perioada 1 – 30 septembrie, se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare

Sesiune de depunere a solicitărilor pentru închirierea locuinţelor sociale

În conformitate cu prevederile H.G.nr.1275/200, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuințelor nr.114/1996, Administraţia Socială Comunitară Oradea va organiza, începând cu acest an, sesiune de depunere a solicitărilor în vederea închirierii locuinţelor sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Astfel, în perioada 1 - 30 septembrie 2017, la sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul, se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare de către solicitanţii de locuinţe sociale aflate în administrarea Municipiului Oradea.
Cererile pentru solicitare de locuinţe sociale vor fi analizate, până la data de 1 noiembrie a anului în curs, de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii eligibili să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită.
Cine poate beneficia de locuinţe sociale, în vederea închirierii
*persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
*tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,
*tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
*invalizii de gradul I şi II şi persoanele cu handicap,
*pensionarii,
*veteranii şi văduvele de război,
*beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite
Nu pot beneficia de locuinţe sociale
a)cei care deţin în proprietate o locuinţă; b) care au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; c) cei care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; d) cei care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau în proprietatea privată a unei unităţi administrative teritoriale din România.
Cerasella Govor

Trimite email

vineri, 18 octombrie 2019