Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Dinamica activităților cultural-educative din învățământul preuniversitar

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Dinamica activităților cultural-educative din învățământul preuniversitar

În consens cu propria viziune asupra educației, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor își asumă cu consecvență rolul de inițiator al unor manifestări metodico-științifice relevante, dedicate cercetării și diseminării principiilor de bună practică educațională.

În acest cadru ideatic, în 28 noiembrie 2017, la sediul instituției, s-a desfășurat Sesiunea de comunicări științifice cu tema Managementul activităților cultural-educative, la care au fost invitate să participe cadrele didactice din învățământul preuniversitar bihorean. Propunerea tematică se impune datorită locului important al educației nonformale, o dimensiune esențială a sistemului educațional. Problematica activităților extracurriculare a provocat, în timp, dezbateri, analize metodologice, precum și elaborarea de cursuri universitare și strategii didactice complexe, prin care acestea să devină o realitate a școlii românești. Invitații de onoare ai evenimentului au fost doamna prof. univ. dr. Agneta Marcu și domnul prof. univ. dr. Vasile Marcu, personalități academice recunoscute datorită contribuțiilor în domeniile pedagogiei generale și pedagogiei artei.
În cuvântul de deschidere, doamna prof. Carmen Bodiu, director al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, a reliefat importanța problematicii tratate în lucrările propuse pentru actuala ediție a Sesiunii de comunicări științifice. La eveniment și-au anunțat participarea 82 de autori și coautori de articole de specialitate, redactate pe marginea tematicii propuse. Cadrele  didactice participante au reprezentat toate nivelurile de studiu: învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Titlurile înscrise pe agenda celor două sesiuni de dezbatere au marcat o distribuție echilibrată a diferitelor subteme vizate, precum: designul activităților cultural-educative, managementul proiectelor educative, educația permanentă, strategii de proiectare a activităților extracurriculare, repere metodologice, importanța acestor activități în dezvoltarea personalității elevilor, programul național ,,Școala Altfel", exemple de bune practici, forme de evaluare și diseminare a rezultatelor obținute.
Discursurile invitaților de onoare au evidențiat, într-un manieră captivantă, rolul pregnant al activităților cultural-artistice în viața școlii și importanța dascălului în organizarea și managementul acestora. Domnul prof. univ. dr. Vasile Marcu consideră că în perimetrul extracurricular se pot descoperi soluții autentice pentru învățământul actual, a cărui eficiență ar spori considerabil dacă s-ar centra asupra profesorului, principalul catalizator al energiilor și aptitudinilor celor pe care-i coordonează. Pentru că viitorul e o noțiune relativă, cadrul didactic trebuie să-și formeze anumite calități, precum dragostea pentru ceea ce face și capacitatea de a deveni un liant între dorințele și așteptările tuturor partenerilor educaționali, implicând famiile elevilor în viața școlii. Profesorul va trebui să convingă fiecare elev în parte că valoarea umană este în el, să-l ajute să se pună în valoare. Domnul profesor opinează că este eronat pentru un dascăl să vină în întâmpinarea elevilor cu răspunsuri gata formate, preluate de la alții. Este necesar să construim educația în jurul întrebărilor: ,,Eu cred că în învățământul de astăzi nu trebuie să sporim calitatea răspunsurilor sau numărul acestora, ci să sporim calitatea întrebărilor". Dascălul e provocat să caute, să aducă argumente. Funcția esențială a școlii este orientarea școlară și profesională, iar această finalitate dobândește concretețe atunci când dezvoltă aptitudini ori predispoziții aptitudinale. Acest lucru devine posibil doar dacă se mută accentul de pe învățământul formal pe învățământul nonformal, deoarece înmulțirea întrebărilor poate fi realizată mult mai bine în activitatea nonformală. În cadrul nonformal rezidă baza reală pentru o construcție temeinică a viitorului. La rândul său, doamna prof. univ. dr. Agneta Marcu evocă potențialul dimensiunii artistice a educației nonformale, acela de a conferi calitate vieții: ,,Fără artă, nu există viață de calitate."
Elevii de la Liceul de Arte, Oradea, Pașcalău Cristian și Balint Marian, cls. XII, muzică vioară, coordonați de d-na prof. Lupșe Anita și corepetitor d-na prof. Ferencz Mercedes au demonstrat validitatea aserțiunii rostite de doamna prof. dr. Agneta Marcu, oferind  un miniconcert pe muzică instrumentală de Antonio Vivaldi și Johann Sebastian Bach, o adevărată bijuterie de măiestrie artistică în formare.
Partea a doua a evenimentului a constat în prezentarea lucrărilor înscrise în programul sesiunii. Participanții și-au ilustrat cercetările prin mijloace moderne și interactive, precum imaginile, înregistrările unor activități revelatoare, broșurile de diseminare, produsele finale realizate în cadrul unor complexe activități extracurriculare.
Pentru început, doamnele Muscaș Ana și Berindan Camelia, profesori pentru învățământul primar la Liceul Teologic Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea, au explorat Valorile europene în activitățile extracurriculare, punctând concluziile la care au ajuns după ani îndelungați de participare a școlii la proiectele internaționale înscrise în programul de acțiune Socrates: Comenius, Erasmus+, Leonardo, Lingua și Grundtvig.
Doamna Toader Monica Dorina, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu" Oradea, a prezentat lucrarea despre Tabăra din săptămâna ,,Școala Altfel": exemple de bune practici. Deosebit de concludente s-au dovedit a fi broșurile de feedback elaborate la finalul fiecărui stagiu al taberei de creație literară, cuprinzând lucrările elevilor participanți. Metodiștii Casei Corpului Didactic au recomandat ca aceste broșuri să fie publicate sub forma unei reviste școlare pentru diseminarea informațiilor despre proiect.
Doamna prof. Ojică Elena Olivia de la Colegiul Național ,,Samuil Vulcan" Beiuș a înscris pe coordonatele sesiunii nu mai puțin de cinci proiecte cultural-educative, reunite sub titulatura Eminescu în Vulcania, denumire ce evocă integrarea spiritului eminescian în viața școlii: Spectacol omagial La steaua..., Eminescu - spirit european, Să recitim Eminescu!, Poetul nepereche - perechea sufletească a gimnaziștilor din Vulcania, Eminescu în Vulcania. Desfășurate cronologic, de-a lungul mai multor ani școlari, activitățile dovedesc o continuă și constantă preocupare didactică de apropiere a tinerelor generații de creația lui Mihai Eminescu.
Profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr. 1 Chijic, doamna Drugaci Alina Bianca ne-a demonstrat că finalitățile educației nonformale pot fi atinse și în cadrul învățământului cu predare simultană. Lucrarea Eficiența raportului de complementaritate al educației nonformale cu educația formală în procesul instructiv-educativ pune în lumină strategii, metode și forme de concretizare a proiectelor educative transcurriculare.
O prezență activă a manifestărilor noastre științifice, doamna prof. Dvorzsik Mariana de la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia" din Oradea a conceput un material inedit, ce surprinde Valențele educative ale activităților extracurriculare. Valorificând resursele etice ale literaturii române înscrise în programa școlară, a deschis noi orizonturi spre interferența armonioasă cu educația pentru viața de familie, educația morală și educația civică.
Sesiunea de comunicări științifice a provocat interesul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, fapt dovedit prin atmosfera caldă creată de personalitățile celor doi invitați de onoare și prin ținuta materialelor atent elaborate și prezentate. Toți cei preocupați de propria dezvoltare profesională sunt invitați să participe la evenimentele metodico-științifice (dezbateri, mese rotunde, simpozioane), alături de profesorii metodiști și referenții de specialitate ai Casei Corpului Didactic a Județului Bihor. (C.C.D.)

Trimite email

duminică, 5 aprilie 2020