Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”

Lansarea proiectului

„Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării prin Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar (CNFP) anunță lansarea proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile". Cu un buget de 3,4 milioane euro, cofinanțat din Fondul Social European, proiectul este parte a Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și se va finaliza pe 31 octombrie 2011.

Politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene este susținută de liniile directoare integrate pentru creștere economică și ocupare care stabilesc direcții concrete privind creșterea participării și menținerii pe piața muncii, creșterea investițiilor în capitalul uman prin educație și îmbunătățirea abilităților. România a adoptat Strategia Europeană pentru Ocupare, în concordanță cu obiectivele și liniile directoare ale acesteia. În acest context, proiectul propus de CNFP determină dezvoltarea capitalului uman prin profesionalizarea și dezvoltarea carierei didactice. Formarea și dezvoltarea ansamblului de competențe care permit asumarea și realizarea de sarcini profesionale specifice, la un nivel corespunzător de performanță, elaborarea standardelor ocupaționale și de formare continuă legitimează profesia didactică și determină profesionalizarea carierei didactice. În același timp, creează premisele pentru evaluarea performanțelor individuale în vederea salarizării diferențiate a cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continuă a resurselor umane din învățământul preuniversitar care să permită specializarea reală și eficientă a profesiilor/funcțiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, în concordanță cu standardele naționale și europene.
Obiectivele specifice care își propun să răspundă nevoilor și așteptărilor grupului țintă și să remedieze disfuncționalitățile sistemului sunt:
I.Restructurarea sistemului de formare continuă prin adaptarea cadrului legislativ la contextul actual care oferă posibilitatea de dezvoltare a carierei didactice cu recunoașterea competențelor dobândite prin alte forme de perfecționare anterioare și permite elaborarea standardelor ocupaționale și de formare continuă pentru funcțiile didactice nou apărute;
II. Dezvoltarea metodologică privind generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile (CPT) pe tot parcursul carierei didactice în concordanță cu standardele naționale și europene care determină exprimarea clară a diferențelor de profil profesional specific definitivatului și gradelor didactice, astfel încât exigențele exprimate prin programe de formare continuă, număr de credite profesionale transferabile alocate să fie vizibil evolutive și contribuie la realizarea unui sistem unitar de formare continuă bazat pe CPT, care va permite vizualizarea stadiului individual al carierei și  previzionarea parcursului profesional dezirabil pentru fiecare categorie de personal didactic;
III. Instituirea mecanismelor reglatorii privind dinamica profesiilor didactice prin flexibilizarea rutelor de conversie și perfecționare în carieră care va crește autonomia în dezvoltarea personală a cadrului didactic în funcție de necesitățile personale și profesionale ale fiecăruia și va facilita elaborarea unui set de rute flexibile pentru conversie și perfecționare.
Grupul țintă vizat în prezentul proiect este constituit din personalul didactic de toate specialitățile, din învățământul preuniversitar (din învățământul de masă și din învățământul special, de nivel preprimar, primar, gimnazial și liceal).
(Biroul de presă) 

Trimite email

marţi, 31 martie 2020