Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Rata de vaccinare ?i noi reglement?ri pentru desf??urarea activit??ilor didactice

Vineri, 19 noiembrie,

Rata de vaccinare ?i noi reglement?ri pentru desf??urarea activit??ilor didactice

Inspectoratul ?colar Jude?ean Bihor a actualizat în urma centraliz?rii raport?rilor din ?coli, baza de date cu rata de vaccinare a personalului din unit??ile de înv???mânt preuniversitar de la nivelul jude?ului Bihor.

În conformitate cu prevederile ordinului din 19.11.2021 privind modificarea ?i completarea Ordinului ministrului Educa?iei ?i al ministrului S?n?t??ii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea m?surilor de organizare a activit??ii în cadrul unit??ilor/institu?iilor de înv???mânt în condi?ii de siguran?? epidemiologic? pentru prevenirea îmboln?virilor cu virusul Sars-CoV-2, începând cu data de 22 noiembrie 2021, în localit??ile în care rata de inciden?? este sub 3/1000, activit??ile didactice se pot desf??ura cu prezen?a fizic? în unit??ile de înv???mânt preuniversitar, cu respectarea strict? a normelor de protec?ie sanitar?, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de înv???mânt.
În situa?ia prev?zut? mai sus, consiliile de administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt preuniversitar emit decizia privind reluarea cursurilor cu prezen?? fizic? prin raportare la rata de inciden??, publicat? pe site-ul Ministerului Educa?iei, cu informarea inspectoratelor ?colare jude?ene/ISMB.
Pre?colarul/elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de saliv?, conform alin. (1), continu? activitatea didactic? în regim online ?i poate relua cursurile cu prezen?? fizic? dup? prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.
Pre?colarul/elevul care nu prezint? rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezen?? fizic? dup? 14 zile de la data rezultatului pozitiv ob?inut la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de saliv?.
Consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt decide dac? testarea cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliv? se efectueaz? în unitatea de înv???mânt sau la domiciliu, sub supravegherea p?rintelui/ reprezentantului legal.
În situa?ia în care consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt stabile?te c? procedura de testare cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliv? este efectuat? în unitatea de înv???mânt, este necesar acordul p?rintelui/ reprezentantului legal al pre?colarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul S?n?t??ii.
În situa?ia efectu?rii test?rii cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliv? la domiciliu, sub supravegherea p?rintelui/reprezentantului legal, rezultatul test?rii se comunic? de îndat?, în scris sau electronic, unit??ii de înv???mânt, respectiv persoanei responsabile desemnate.
Inspector ?colar Florin Negru?iu

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021