Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


,,Ne dorim s? î?i facem vocea auzit?”!

Noua conducere a Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor

,,Ne dorim s? î?i facem vocea auzit?”!

În luna noiembrie a fiec?rui an, au loc alegerile ordinare în cadrul Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor, unica structur? de reprezentare a celor 95.000 de elevi bihoreni, pentru func?iile declarate vacante.

În acest an, au existat dou? func?ii vacante de vicepre?edinte, al treilea vicepre?edinte a fost ales în iunie 2021, în sesiune extraordinar?, iar pre?edintele ?i secretarul executiv ?i-au început în aceast? lun? cel de-al doilea an de mandat.
Noua formul? a conducerii Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor din mandatul 2021-2022
Oliviu Codrean, pre?edintele structurii jude?ene de reprezentare, se afl? la al doilea mandat în conducerea Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor. El este elev în clasa a XI-a, profil matematic?-informatic? la Colegiul Na?ional ,,Samuil Vulcan" Beiu?. În trecut, Oliviu a fost director al departamentului Educa?ional ?i mai apoi pre?edintele Consiliului ?colar al Elevilor Colegiului Na?ional ,,Samuil Vulcan" Beiu?. În mandatul 2020-2021 a acumulat o vast? experien?? în pozi?ia de pre?edinte ?i este cu atât mai preg?tit s? duc?, al?turi de întreaga echip?, Consiliul Jude?ean al Elevilor Bihor la un alt nivel.
Lorena-Clara Rus, secretarul executiv al Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor, se afl? la rândul ei la începutul celui de-al doilea mandat. Ea este elev? în clasa a XII-a, profil matematic?-informatic? la Colegiul Na?ional ,,Emanuil Gojdu" Oradea. Lorena ?i-a început activitatea în Consiliul Elevilor în urm? cu trei ani, iar de-a lungul liceului a fost redactor în Consiliul Jude?ean al Elevilor Bihor, redactor-?ef al Consiliului ?colar al Elevilor Colegiului Na?ional ,,Emanuil Gojdu" Oradea, iar acum se afl? la al treilea mandat în calitate de redactor al Consiliului Na?ional al Elevilor. Cât despre ceea ce urmeaz?, Lorena este preg?tit? pe mai departe s? se implice activ în rezolvarea dolean?elor elevilor ?i s? duc? la o ?i mai bun? organizare intern? a structurii.
C?t?lin-Nicolae Gherman, vicepre?edintele Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor, a intrat în func?ie în sesiunea extraordinar? de alegeri din iunie 2021. El este elev în clasa a X-a la profilul de turism ?i alimenta?ie public? intensiv englez? la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia" Oradea. ?i-a început implicarea în mi?carea jude?ean? de reprezentare a elevilor în urm? cu un an, în calitate de grafician al Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor ?i mai apoi ca director al Departamentului PR ?i Comunicare al Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor. Referitor la ceea ce urmeaz? în acest mandat, C?t?lin are o ambi?ie ?i o determinare extraordinar? când vine vorba de organizarea, implicarea ?i rezolvarea problemelor ap?rute în institu?iile de înv???mânt ?i consiliile ?colare ale elevilor aflate în subordinea structurii jude?ene.
Maria Giulia Miclea, vicepre?edintele Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor, a preluat func?ia în sesiunea ordinar? de alegeri din aceast? lun?. Maria este elev? în clasa a X-a la profilul de turism ?i alimenta?ie la Liceul Tehnologic ,,Felix" Sânmartin. În mandatul 2020-2021, Maria a ocupat func?ia de director al departamentului pentru înv???mântul profesional, tehnic ?i voca?ional în Consiliul Jude?ean al Elevilor Bihor ?i totodat?, acum a intrat în al doilea mandat de pre?edinte în Consiliul ?colar al Elevilor Liceului Tehnologic ,,Felix" Sânmartin. În acest mandat, Maria dore?te s? se implice activ în reprezentarea elevilor ?i s? dobândeasc? cât mai mult? experien?? prin rezolvarea ?i implementarea de solu?ii pentru problemele ap?rute în sistemul educa?ional.
Tudor Precup, vicepre?edintele Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor, a preluat func?ia în sesiunea ordinar? de alegeri din aceast? lun?. Tudor este în clasa a XI-a la profilul matematic?-informatic? la Liceul Teoretic German ,,Friedrich Schiller" Oradea. Ca experien?? în mi?carea de reprezentare a elevilor, Tudor a preluat recent func?ia de pre?edinte al Consiliului ?colar al Elevilor Liceului Teoretic German ,,Friedrich Schiller" Oradea. Cât despre ceea ce urmeaz?, Tudor este dornic s? dezvolte cât mai mult activitatea structurii ?i s? duc? la dezvoltarea situa?iei ?colare din institu?iile de înv???mânt preuniversitare, pentru a crea un spa?iu cât mai propice de dezvoltare a elevilor.
Gata de implicare
Astfel, Biroul Executiv al Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor este preg?tit s? î?i continue activitatea ?i s?-i reprezinte cu succes pe cei peste 95.000 de elevi bihoreni. Lor li se al?tur? echipa Biroului Directorial, format? din directorii departamentelor, dup? cum urmeaz?: Cristina Ivancov - avocatul elevului, Ioana Butaru - PR ?i comunicare, Leonard Chirla - înv???mântul gimnazial ?i teoretic, Andra Trif - cultur?, educa?ie ?i programe ?colare, Ioana Florea - incluziune educa?ional? ?i Mara Petroi - activit??i sportive.
,,Îi încuraj?m pe to?i colegii no?tri s? ne sesizeze problemele care apar în mediul lor ?colar ?i s? apeleze cu încredere la noi. To?i cei cinci membri ai Biroului Executiv suntem dedica?i 100% în ceea ce prive?te ajutarea elevilor ?i rezolvarea neîn?elegerilor care apar în institu?iile de înv???mânt preuniversitare din Bihor. Ne dorim s? î?i facem vocea auzit?! Ridic?-te din banc?!" - mesaj din partea Biroului Executiv al Consiliului Jude?ean al Elevilor Bihor.
Lorena-Clara Rus,
 secretar executiv
Vede?i mai multe poze în Galeria foto: ,,Ne dorim s? î?i facem vocea auzit?”!

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021