Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Vineri, ,,Un lord al dreptului” a devenit Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Oradea

Prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu

Vineri, ,,Un lord al dreptului” a devenit Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Oradea

Sala de Consiliu a Universit??ii din Oradea a g?zduit vineri, 19 noiembrie 2021, ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Ovidiu Predescu.

La eveniment au participat rectorul Universit??ii din Oradea, prof. univ. dr. ing. habil. Constantin Bung?u, pre?edintele senatului Universit??ii din Oradea, conf. univ. dr. Vasile-Aurel C?u?, decanul Facult??ii de Drept, conf. univ. dr. Cristian Mihe?, prof. univ. dr. Mihai Hotca, rectorul Universit??ii „Nicolaie Titulescu" din Bucure?ti, prof. univ. dr. Ioan Chelaru, de la Universitatea Cre?tin? „Dimitrie Cantemir" Bucure?ti, împreun? cu speciali?ti ?i profesioni?ti ai dreptului din Oradea ?i alte ora?e ale României. Evenimentul a f?cut parte din manifest?rile prilejuite de Conferin?a Interna?ional? cu titlul: „30 de ani de la adoptarea Constitu?iei României", conferin?? ce are loc, în zilele de 19 ?i 20 noiembrie 2021, sub egida Facult??ii de Drept a Universit??ii din Oradea.
Rectorul Universit??ii din Oradea, prof. univ. dr. ing. habil. Constantin Bung?u a afirmat c? evenimentul este „o s?rb?toare" pentru institu?ia pe care o reprezint?, cu atât mai mult cu cât prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu este o personalitate apreciat? în lumea dreptului. „De astfel de personalit??i are nevoie mediul universitar, speciali?ti în domeniul lor de preg?tire, practicieni, profesioni?ti, ?i oameni care, chiar dac? mul?umirile profesionale ar trebui s? le fie suficiente, dedic? timp ?i energie activit??ii ?tiin?ifice", a spus rectorul universit??ii or?dene.
 În cuvântul s?u de Laudatio, prof. univ. dr. Mihai Hotca a subliniat momentul „special pe care prestigioasa universitate din Oradea îl tr?ie?te în via?a sa academic?". Despre prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, rectorul Universit??ii „Nicolaie Titulescu" din Bucure?ti a spus: „Este un ilustru teoretician ?i practician al dreptului, formator h?r?zit cu mult talent didactic, cadru didactic, cercet?tor ?tiin?ific ?i membru al unor organiza?ii ?tiin?ifice de prestigiu, din ?ar? ?i din str?in?tate". Prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, a fost cadru didactic al mai multor facult??i de drept din Bucure?ti ?i Bra?ov, lector ?i profesor al ?colii Na?ionale de Studii Politice ?i Administrative din capital? ?i rector al Universit??ii „George Bari?iu" din Bra?ov. De asemenea, prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu este Doctor Honoris Causa al Universit??ii „Dun?rea de Jos" de la Gala?i ?i al Universit??ii „?tefan cel Mare" din Suceava. „Inegalabil jurist, a spus prof. univ. dr. Mihai Hotca, despre prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, este unul dintre cei mai mari doctrinari ai dreptului românesc". Prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu este ?i autorul mai multor c?r?i de beletristic?, dintre care volumul „În umbra gândului - despre om ?i sensul existen?ei lui" a devenit o carte apreciat? ?i c?utat? în rândurile scriitorilor ?i printre oamenii dreptului.
Prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu este autorul a peste 10 cursuri de drept, 20 de monografii ?i studii ?tiin?ifice, 100 de studii ?i articole de specialitate. Personalitatea c?reia Universitatea din Oradea i-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa este laureat? a mai multe premii, dintre care trebuie men?ionate cele dou? distinc?ii „Nicolae Titulescu", respectiv „Simion B?rnu?iu", acordate de Academia Român?. Cartea „Dreptul penal al afacerilor", al c?rei autor este prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, a fost considerat? prima lucrare din acest domeniu scris? în România, un volum „deschiz?tor de drum" în studiul dreptului. Director al publica?iei „Dreptul" ?i salvator al acesteia, în repetate rânduri, prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu este cel c?ruia „cel mai important forum al speciali?tilor în drept din România" îi datoreaz?, în mare m?sur?, existen?a sa postrevolu?ionar?. „D?ruire, voca?ie, inspira?ie ?i exemplu de urmat pentru tinerii juri?ti, aceasta este caracterizarea f?cut?, în câteva cuvinte, de prof. univ. dr. Mihai Hotca, profesorului univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu. „Un lord al dreptului", a mai spus rectorul Universit??ii „Nicolaie Titulescu" despre prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu.
La rândul s?u, decanul Facult??ii de Drept a Universit??ii din Oradea, conf. univ. dr. Cristian Mihe?, a spus despre prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu c? este „un specialist, preocupat, la modul cel mai fin, de teoria ?i practica dreptului".
Dup? ce a dat citire, în limba latin?, textului diplomei de Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Oradea, acordat? prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, conf. univ. dr. Aurel C?u?, pre?edintele Senatului universit??ii, l-a rugat pe acesta ca, de acum înainte, s? nu uite c? face parte din corpul academic al Universit??ii din Oradea. „Onoarea este de partea noastr?!", a încheiat conf. univ. dr. Aurel C?u?.
 În alocu?iunea prezentat? cu acest prilej, prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu s-a declarat emo?ionat ?i onorat de a fi primit „înaltul titlu onorific de Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Oradea, cu atât mai mult cu cât acest titlu vine din partea uneia din cele mai vechi institu?ii de înv???mânt din România". Prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu a prezentat istoria, de mai bine de 150 de ani, a revistei „Dreptul", din perspectiva contribu?iei acestei publica?ii la dezvoltarea doctrinei, jurispruden?ei ?i ?tiin?ei dreptului românesc. „V? mul?umesc c? m-a?i primit în comunitatea voastr? academic?, o calitate care m? onoreaz? ?i m? oblig?", a spus prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, înainte de a le înmâna reprezentan?ilor Universit??ii din Oradea câte un volum al c?r?ii „Revista Dreptul - 150 de ani de existen??" ?i num?rul 11 al publica?iei cu acela?i nume.
 Prof. univ. dr. Ioan Chelaru s-a declarat mândru de a fi, al?turi de prietenul s?u prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, la Universitatea din Oradea. „Nu puteam s? nu r?spund onorantei invita?ii f?cut? de Universitatea din Oradea, cea care a f?cut, fa?? de prietenul meu, un binemeritat gest de onorare".
Fostul decan al Dreptului or?dean, prof. univ. dr. Valentin Miri?an, ?i el vechi prieten al prof. univ. dr. h. c. Ovidiu Predescu, a spus despre acesta c? este „un distins om de cultur?, dornic mereu de perfec?iune".
Lucr?rile Conferin?ei Interna?ionale cu titlul: „30 de ani de la adoptarea Constitu?iei României" continu?, în zilele de 19 ?i 20 noiembrie 2021, pe sec?iuni.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021