Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Educa?ia ?i înv??area despre energia solar? (Solar Power Education and Learning)

Desf??urarea celei de-a doua mobilit??i din cadrul proiectului Erasmus +

Educa?ia ?i înv??area despre energia solar? (Solar Power Education and Learning)

La ?coala Gimnazial? „Avram Iancu" din Oradea se întâmpl? lucruri frumoase (chiar ?i în pandemie, ad?ug?m noi - n.r.)!

Tocmai s-a încheiat cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului Educa?ia ?i înv??area despre energia solar? (Solar Power Education and Learning) având ca tem? Schimbul de idei între elevi (Pupils are exchanging ideas).
În perioada 8.11.2021-12.11.2021 s-a desf??urat în Daruvar, Croa?ia, a doua mobilitate, cu tema Pupils are exchanging ideas/ Schimbul de idei între elevi, din cadrul proiectului Erasmus+SOLAR POWER EDUCATION AND LEARNING, 2019-1-BG01-KA229-062277_2, organizat? de c?tre Osnovna skola Vladimira Nazora Daruvar. La aceast? mobilitate au participat patru elevi cu vârsta de 14-16 ani: Cost Maria, Ga?ca Daria, Ficu? Anisia ?i Zancu Ariana, înso?i?i de c?tre prof. Bung?u Angela, responsabil cu preg?tirea lingvistic? a elevilor ?i prof. ?pan Claudia, responsabil cu selec?ia elevilor.
Cei patru elevi implica?i în mobilitate au fost selecta?i conform metodologiei de selec?ie ?i ne-au reprezentat cu succes, au str?lucit ?i au f?cut o imagine bun? ?colii noastre ?i ora?ului Oradea.
Schimbul de idei despre energia solar?, despre energia regenerabil? ?i dezvoltarea abilit??ilor în limba englez? sunt doar câteva dintre punctele tari ale echipajul ?colii Gimnaziale „Avram Iancu".
Pe lâng? vizitarea obiectivelor importante, precum: bisericile ortodox?, catolic?, Castelul Jankovic,parcul central al ora?ului, ?colile minorit??ilor, ?coala „Osnovna skola Vladimira Nazora Daruvar", participan?ii la proiect au descoperit caracterul multietnic ?i multicultural al ora?ului Daruvar, dar mai ales au organizat vizite la centrale electrice locale care utilizeaz? surse de energie regenerabil?, biogaz, pele?i, energie geotermal?, energie solar?.
Elevii au fost întâmpina?i ?i ghida?i de speciali?ti care lucreaz? în domeniu ?i care încurajeaz? producerea energiei folosind surse regenerabile. Elevii ?i profesorii au f?cut vizite în interiorul acestor centrale, au aflat informa?ii despre func?ionarea lor ?i despre beneficiile asupra mediului înconjur?tor ale „centralelor verzi".
De asemenea, au avut loc dou? work-shop-uri, organizate la Centrul Cultural din Daruvar. Elevii au prezentat simbolul soarelui, atât în muzic?, pictur?, art?, literatur?, cât ?i soarele ca surs? de energie. Au compus poezii ?i au interpretat melodii dedicate soarelui.
Work-shopul comun a determinat elevii s? lucreze în echipe mixte, în care au prezentat soarele în literatura european?, în arta european? ?i viziunea lor privind utilizarea soarelui ca surs? de energie. Materialele diverse au fost realizate în Canva, P.P.T., ?i înc?rcate apoi pe platforma Padlet.
S-a organizat ?i o sear? multicultural?, în care elevii ?i profesorii au preg?tit o mas? tradi?ional?, prezentând tradi?ii, obiceiuri, aspecte culinare specifice, socializând ?i descoperind informa?ii noi sau aspecte comune ale diferitelor culturi.
Mobilitatea a cuprins ?i o vizit? la Parcul Na?ional Plitvice Lakes, unde elevii au v?zut locuri minunate, putând admira cascade impresionante, pe?teri, relieful carstic, biodiversitatea zonei. Elevii au fost ghida?i de profesorul de geografie din Croa?ia care le-a explicat formarea reliefului carstic ?i elementele reliefului carstic.
Participan?ii din România au primit diplome în limba englez? ?i un certificat care atest? participarea lor la aceast? mobilitate, dar mai ales au împ?rt??it practicile educa?ionale între ??rile partenere, comunicarea în limba englez?, dezvoltarea abilit??ilor sociale, îmbog??irea cuno?tin?elor despre energia solar?, vizitarea unor centrale care produc „energie verde", lucrul în echipe mixte care a favorizat cooperarea ?i schimbul de idei, impactul unei culturi noi, cu tradi?ii ?i obiceiuri specifice. Cu siguran??, experien?a îi va ajuta s? se dezvolte ?i mai mult, atât personal, cât ?i ca echip? reprezentativ? a ?colii noastre.
Prof. Iovan Florica,
responsabil diseminare
G?si?i mai multe poze în Galeria foto: Educa?ia ?i înv??area despre energia solar? (Solar Power Education and Learning).

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021