Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Manuscrisul Emil Cioran pentru ,,Cartea Am?girilor”

Se vinde prin licita?ie

Manuscrisul Emil Cioran pentru ,,Cartea Am?girilor”

C?r?i cu autograf ?i importante manuscrise, provenind majoritatea din dou? colec?ii importante - a familiei ?uculescu-Galaction ?i a poetului avangardist Sa?a Pan? - sunt scoase la licita?ie joi, 25 noiembrie. Unele exemplare poart? semn?tura olograf? a unor mari scriitori, precum: Emil Cioran, Mircea Eliade, Marin Preda, Nichita St?nescu, George Bacovia sau Tudor Arghezi, iar alte vechi ?i rare edi?ii de colec?ie sunt scrise de Dimitrie Cantemir, Andrei ?aguna ori reginele României, precum Regina Elisabeta ?i Regina Maria ?i poart? ex-librisul unor biblioteci celebre.

Colec?iile vor fi scoase la vânzare în cadrul Licita?iei de C?rte Rar?, H?r?i ?i Manuscrise din 25 noiembrie, iar pân? atunci sunt expuse la Palatul Cesianu-Racovi??, putând fi admirate ?i r?sfoite în regim gratuit, de luni pân? duminic? între 10.00-20.00.
1.800 de euro este pre?ul de la care va începe licitarea manuscrisului enun?at de Emil Cioran în timpul cre?rii volumului „Cartea Am?girilor" - despre am?gire, del?sare ?i sexualitate. Filosoful Horia-Roman Patapievici spune despre cele 18 file scoase la licita?ie: Cioran s-a impus în România cu ceva pe care aici îl avem, în aceast? licita?ie, ?i anume fulgura?iile acestui tân?r furios. Asta po?i vedea, nu în cartea tip?rit?, ci po?i vedea pe foaia manuscris?. Ceea ce avem aici este urma vie, palpabil?, a acelui Cioran care a izbucnit în cultura român?. Cele 18 file scoase la licita?ie poart? corecturile ?i ad?ugirile autorului din 1936, atât în creion cât ?i cu cerneal?.
Licita?ia ofer? colec?ionarilor ?i ocazia de a avea o carte po?tal? trimis? de Emil Cioran c?tre tat?l s?u, preotul Emilian Cioran, în 1938. Pu?ini ?tiu faptul c? Emil Cioran era foarte familist, iubindu-?i familia eficace, nu doar de la distan?? ?i emo?ional. Grija manifestat? familiei se reg?se?te în cartea po?tal? scoas? la licita?ie joi, 25 noiembrie, pentru doar 300 de euro.
Sesiunea de licita?ie con?ine ?i o multitudine de manuscrise, provenind din colec?ia istoric? ?uculescu-Galaction, scrise de-a lungul vremii de preotul Gala Galaction, precum sunt cele 7 manuscrise olografe „Gândul nostru cel de toate zilele" (despre traducerea Sfintei Scripturi). Piesa foarte rar?, compus? din 83 de file, are un pre? de pornire de 400 de euro. De la 300 de euro va porni ?i licitarea manuscriselor din ciclul „Columne în naosul Bisericii Universale", care con?in 106 file scrise în 1930.
Cuvântarea ?inut? „La moartea lui George Co?buc" se reg?se?te în manuscrisul din ciclul „Cuvânt?ri Funebre". Cele 47 de hârtii rare au un pre? de pornire de 250 de euro. O alt? pies? rar?, din aceea?i colec?ie, este lotul de 38 de file din ciclul „Pro Israel". Manuscrisele olografe au un pre? de pornire de 200 de euro ?i au fost scrise în perioada 1919-1925. Pentru un pre? de pornire conservator, de doar 20 de euro, este scoas? la licita?ie ?i edi?ia princeps a c?r?ii „Doctorul Taifun", cu semn?tura olograf? a autorului Gala Galaction.
Între cele aproximativ 200 de piese de colec?ie, bibliofilii pot g?si ?i o selec?ie special? de c?r?i rare care poart? semn?tura olograf? a unor scriitori români celebri, precum Mircea Eliade - edi?ia princeps a volumului „Întoarcerea din rai", ce are un pre? de pornire de 200 de euro, dar ?i fotografii de epoc?, precum este piesa, cu pre?ul de pornire de 300 de euro, în care este ilustrat Nicolae Titulescu ?i care poart? semn?tura olograf? a ministrului ?i dedica?ia c?tre diplomatul Constantin Vi?oianu.
Alina Panico

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021