Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Ovidiu Dan v? salut?, cu mult drag!

Bun? diminea?a, dragi prieteni, cititori OviDan!

Ovidiu Dan v? salut?, cu mult drag!

Deschidem, ast?zi (miercuri, 24 noiembrie 2021), o nou? rubric?, intitulat? ,,În direct cu OviDan".

Aceasta înseamn? c? noi (eu ?i cu mine) ne adres?m, în direct, Dumneavoastr?, prieteni ?i cititori ai site-ului de tineret-înv???mânt ,,OviDan", avându-v? în fa?? ?i privindu-v?, cu drag, ca la un mare spectacol, vorbind de la microfon pentru to?i...
La aceast? or? matinal? (5.24), probabil c? mul?i nu v-a?i trezit înc?, dar vor fi destui care, la cafeaua de diminea??, ne vor recepta imediat ce o vom publica.
Repet?m. Ast?zi este 24 noiembrie. Citind în calendarul de pe birou, afl?m c? este ziua Sf. Sfin?i?i Mc. Clement, episcopul Romei ?i Petru, episcopul Alexandriei. Deschizând  ,,Jurnal(ul) Spiritual" (revist? de dialog etic, estetic ?i religios) - cuvinte duhovnice?ti pentru 365 de zile, cit?m: ,,Nu m? tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru c? cred în mila lui Dumnezeu". (P?rintele Amfilohie Makris din Patmos)
Avem în fa?? o nou? zi, care ar putea s? fie frumoas? ?i norocoas?, a?a cum vi-o dorim, plin? de bucurii ?i de neprev?zut, în care ne-am propus multe de toate, dar pe care nu ?tim dac? le vom duce la bun sfâr?it, depinzând ?i de al?ii ?i de multe altele (condi?ii ?i cauze multiple). Dar ceea ce ?ine de noi, cu cele mai bune inten?ii ?i cu ajutorul lui Dumnezeu, ele s-ar putea realiza pân? la l?satul serii ?i chiar mai târziu. S? fim s?n?to?i, s? avem încredere în noi ?i în ajutorul Celui Preaînalt, s? ne str?duim ?i, de ce nu, Doamne, ajut?-ne!
Citim zilnic, de vreo 15 ani, ?i mai bine, tot ce ne scrie?i pe e-mail ovidanm@yahoo.com (iar mai nou, din 2017, ?i pe Facebook, pe Messenger ?i WhatsApp), ne bucur?m împreun? de realiz?rile Dumneavoastr? ?i ale elevilor sau copiilor pe care îi educa?i, ?i, încerc?m ?i noi s? le facem cunoscute ?i altor colegi, copii, elevi ?i p?rin?i care ne citesc. Am ajuns ast?zi la peste 86 de milioane de acces?ri (vizualiz?ri), mai exact: 86.849.216 acces?ri. Ne-am propus s? populariz?m bunele practici ?i rezultatele ob?inute în munca didactic?, spre a fi pild?, exemplu ?i de ce nu model de urmat, iar cei mai mul?i ne-au în?eles ?i ne-au ajutat s? o facem. Mul?i au interpretat ?i altfel bunele noastre inten?ii, c? vrem s?-i l?ud?m pe unii, mai grozavi, mai dota?i, mai favoriza?i de soart?, dar noi nu i-am refuzat nici pe cei mai mode?ti, f?r? ajutoare ?i dot?ri, dar care s-au str?duit ?i au reu?it s? se autodep??easc?... Suntem, în continuare, deschi?i pentru to?i dasc?lii, copiii, tinerii ?i p?rin?ii care doresc s? împ?rt??easc? altora din reu?itele ?i bucuriile lor. Avem îns? probleme cu WhatsApp; de aceea, v? îndemn?m s? folosi?i cu cele mai bune rezultate tot e-mail-ul ovidanm@yahoo.com , pentru c? aici pozele nu sunt mic?orate, le primim exact la dimensiunile pe care ni le-a?i trimis, ?i v? rug?m s? le expedia?i pe cele originale, nemodificate, pentru a fi publicate cu cea mai bun? claritate.
Atât pentru ast?zi!
Cu pre?uire,
Ovidiu Dan

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021