Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


?coala Gimnazial? Nr. 1 din Sântandrei este unul dintre câ?tig?torii CarteTeca, edi?ia a III-a

CarteTeca ?i-a propus s?-i atrag? pe copii ?i adolescen?i c?tre lectur?

?coala Gimnazial? Nr. 1 din Sântandrei este unul dintre câ?tig?torii CarteTeca, edi?ia a III-a

CarteTeca este un proiect sus?inut de c?tre Editura Libris, Salva?i Copiii ?i cititorii Libris.

Misiunea lor este aceea ca în cinci ani CarteTeca s? ajung? în peste 350 de unit??i de înv???mânt, cu dona?ii de volume actuale, care s?-i atrag? pe copii ?i adolescen?i c?tre lectur?.
Ei sunt de p?rere c? orice investi?ie în cultur? trebuie s? se întoarc? în educa?ie ?i din acest motiv o parte din profitul Libris este alocat proiectului CarteTeca. O singura carte, ?anse infinite. Cu ajutorul Salva?i Copiii România ?i prin generozitatea fiec?rui cititor care a ales s? doneze ?anse la finalul fiec?rei comenzi, au avut posibilitatea s? împ?rt??easc? copiilor din bucuria cititului.
În prezent, înc? exist? ?coli care nu au biblioteci ?i copii care nu au acces la visuri, la magie, la pove?ti, la lectur?. Împreun? cu Salva?i Copiii România ?i prin intermediul proiectului CarteTeca. O singura carte, ?anse infinite ?i-au propus s? ofere oportunit??i ?i s? sus?in? educa?ia a?a cum ?tiu ei cel mai bine, prin intermediul c?r?ilor, acolo unde este cel mai important, în rândul celor mici.
Proiectul CarteTeca s-a adresat tuturor institu?iilor de înv???mânt de stat din România (de la educa?ie timpurie pân? la nivelul liceal, inclusiv).
Ei î?i doresc s? ajung? în egal? m?sur? la prichindeii din gr?dini?e care sunt la începutul c?l?toriei în lumea c?r?ilor, la copiii zburdalnici din ?colile gimnaziale, pentru care vor s? deschid? cât mai multe ferestre c?tre lume ?i la minuna?ii adolescen?i din licee, pe care sper? s?-i ajute prin intermediul c?r?ilor s?-?i defineasc? propria personalitate ?i s?-?i g?seasc? chemarea.
Profitând de aceast? ocazie, de aceast? ?ans? colosal?, ?coala Gimnazial? Nr. 1 Sântandrei a participat în acest an ?colar la proiectul CarteTeca prin doamna director, prof. drd. ?erfezi Aurelia ?i Hava Andrada, profesorul documentarist al ?colii, cea care gestioneaz? fondul de carte al Centrului de Documentare ?i Informare al ?colii, C.D.I., care avea nevoia imperioas? de a-?i dezvolta colec?iile de carte care deservesc procesul instructiv-educativ desf??urat în toate structurile unit??ii de înv???mânt: ciclul pre?colar, primar ?i gimnazial.
Evaluarea a luat în calcul r?spunsurile oferite la întreb?rile incluse în formularul de înscriere. În cadrul juriz?rii au cânt?rit cel mai mult activit??ile propuse pentru încurajarea lecturii ?i impactul acestor activit??i în comunitate. În cazul ?colii Gimnaziale Nr. 1 din Sântandrei, activitatea propus? de c?tre profesorul documentarist, Hava Andrada, a fost: REGIZEAZ?-?I CARTEA PREFERAT? (o idee ingenioas? de a încuraja lectura suplimentar?, care aduce ca finalitate nu doar dobândirea de noi informa?ii pentru cultura general? a elevilor, îmbog??irea vocabularului, a imagina?iei, ci ?i ?ansa elevului de a transpune într-o pies? de teatru, fie joc de rol, propria viziune asupra c?r?ii lecturate, a personajelor din carte ce, cu u?urin??, pot deveni chiar colegii lor de clas? într-o astfel de activitate (în acest fel, tot colectivul clasei va fi implicat în aceast? activitate ?i va ajunge s? cunoasc?, prin joc de rol, un con?inut de carte chiar dac? nu au lecturat-o). Genera?ia actual? este extrem de atras? de astfel de practici: s? creeze, s? compun?, s? transpun?, s? fie filma?i, s? joace roluri, aceste lucruri dezvoltând cuantificabil încrederea de sine ?i totodat? oferind posibilitatea de autoevaluare, lucru pe care îl consider?m extrem de folositor pentru elevii ?colii noastre. Aceast? modalitate de lucru cu elevii produce impact ?i în comunitatea local?, ?coala noastr? oferind de-a lungul timpului spectacole care includ scenete de teatru ?i momente artistice (în aceast? perioad? de restric?ii), oferim comunit??ii toate rezultatele ?i activit??ile realizate pe pagina de site a ?colii, pe paginile de facebook a Centrului de Documentare ?i Informare, cât ?i pagina ?colii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei.
CarteTeca ?i-au propus s? colaboreze cu acele institu?ii de înv???mânt unde pot g?si parteneri entuzia?ti care s? cread? în misiunea lor ?i s? promoveze educa?ia centrat? pe lectura ca instrument de înv??are.
Dup? evaluarea activit??ilor propuse de c?tre institu?iile de înv???mânt participante, cei care au ob?inut dona?ia de carte în valoare de 2000 de lei sunt:
1.?coala Gimnazial? Nr.1, Bogd?ne?ti, Suceava
2.?coala Gimnazial? Nr.1, Sântandrei, Bihor
3.?coala Gimnazial?, Românu, Br?ila
4.Colegiul Agricol Traian S?vulescu, Tg. Mure?, Mure?
5.Liceul Tehnologic Paul Bujor, Bere?ti, Gala?i
6.?coala Gimnazial?, Sânpetru, Bra?ov
7.Liceul Tehnologic Gheorghe ?incai, Târgu Mure?, Mure?
8.Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Ia?i, Ia?i
9.?coala Gimnazial? Sfântul Grigorie Teologul, Gala?i, Gala?i
10.Colegiul Na?ional Grigore Moisil, One?ti, Bac?u
11.Colegiul Na?ional Vasile Lucaciu, Baia Mare, Maramure?
12.Liceul Teoretic Ion Constantin Br?tianu, Ha?eg, Hunedoara
13.Liceul Pedagogic ?tefan B?nulescu, C?l?ra?i, C?l?ra?i.
Dup? anun?area câ?tig?torilor am fost contacta?i via e-mail pentru c? ?i noi suntem unul dintre beneficiarii edi?iei 2021 a proiectului CarteTeca ?i c? vom putea face comanda de carte de pe site-ul Libris.ro. Am primit toate informa?iile necesare, am comandat zeci de titluri de carte din domeniile: literatur?, literatur? universal?, literatur? pentru copii, dezvoltare personal?, ?tiin?e, beletristic? etc de care se vor bucura atât micu?ii din ciclurile pre?colar ?i primar, cât ?i elevii de gimnaziu ?i profesorii ?colii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei.
Aducem mul?umiri CarteTeca, Editurii Libris, organizatorilor acestui proiect ?i tuturor cump?r?torilor de carte,care au donat pentru acest proiect, ca aceste c?r?i s? ajung? ?i pe rafturile Centrului de Documentare ?i Informare al ?colii din Sântandrei.
Prof. Andrada Hava
G?si?i mai multe poze în Galeria foto: ?coala Gimnazial? Nr. 1 din Sântandrei este unul dintre câ?tig?torii CarteTeca, edi?ia a III-a.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021