Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Mobilitatea Erasmus în vremuri de pandemie

În perioada 8-12 noiembrie, în Polonia

Mobilitatea Erasmus în vremuri de pandemie

?coala Gimnazial? „Dimitrie Cantemir" Oradea este partener în Proiectul ERASMUS+ KA229 „Environmental Awareness", cu num?rul de referin?? 2019-1-IT02-KA229-062176_2, proiect de parteneriat strategic între ?coli din Italia, România, Turcia, Polonia ?i Spania.

Activit??ile acestui proiect, care se deruleaz? în perioada 2019-2022, urm?resc s? ofere elevilor deprinderi care s? îi înve?e importan?a protej?rii mediului înconjur?tor, precum ?i mijloace ?i tehnici de protejare a mediului.
În perioada 8-12 noiembrie 2021, a avut loc întâlnirea transna?ional? de proiect. ?coala-gazd? a fost Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Prokowie, din localitatea Kartuzy, Polonia.
La aceast? reuniune au participat, din partea ?colii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir" Oradea: coordonatorul proiectului în unitatea noastr?, B?rcan Florina Flavia (prof. pentru înv???mântul primar) ?i membrii echipei de proiect: doamna director adjunct Bálint Beáta Livia (prof. de limba maghiar?), S?l?gean Anne-Mari (prof. de limba englez?), Pece Daniela Georgeta (prof. pentru înv???mântul primar) ?i Andrei Mihaela Ramona (prof. de biologie).
Agenda de lucru a acestei întâlniri a demarat în prima zi (8 noiembrie) cu sosirea ?i întâmpinarea partenerilor de proiect la ?coal?, unde oaspe?ii au avut ocazia s? se întâlneasc? cu primarul ?i responsabilul ora?ului pe probleme de mediu. Participan?ii au putut constata interesul crescut al autorit??ilor privind aceste aspecte. Dup? aceast? întâlnire, oaspe?ii au asistat la un program artistic oferit de elevii ?colii din Polonia. Dup?-amiaz?, gazdele au organizat vizitarea unora dintre cele mai importante cl?diri istorice din ora?. A doua zi (9 noiembrie), am vizitat Muzeul celui de al 2-lea R?zboi Mondial ?i ne-am plimbat pe malul M?rii Baltice, în sta?iunea turistic? Sopot. A treia zi (10 noiembrie) a fost dedicat? tot vizitelor, de diminea?? am pornit spre atelierul de ceramic?, unde am asistat la demonstra?ii de modelare a lutului, apoi am vizitat un muzeu în aer liber.
A patra zi (11 noiembrie), am vizitat ?coala, iar ??rile participante au prezentat un film (PPT) cu istoricul ?colii, realiz?rile elevilor ?i a sistemului de înv???mânt, apoi s-a prezentat logo-ul proiectului realizat de elevii fiec?rei ?coli. Un alt punct pe agenda zilei l-au reprezentat activit??ile fiec?rei ?coli pentru tema mobilit??ii din Polonia, „Poluarea aerului". În cea de-a cincea zi (12 noiembrie), a avut loc evaluarea mobilit??ii, festivitatea de înmânare a certificatelor ?i un spectacol sus?inut de elevii ?colii-gazd?.
Beneficiile mobilit??ii
Prin participarea la aceast? mobilitate au fost create condi?iile unei viitoare excelente colabor?ri între institu?iile partenere. Au fost împ?rt??ite practici educa?ionale europene de protejare a mediului. Ca rezultat al particip?rii, profesorii au devenit mai motiva?i în derularea proiectului. Profesorii ?i-au îmbog??it cuno?tin?ele referitoare la alte sisteme de înv???mânt, au devenit mai încrez?tori în ei în?i?i privind comunicarea în limba englez? ?i ?i-au îmbog??it competen?ele în organizarea unor evenimente interna?ionale. A fost o experien?? inedit? ?i de impact. Prin participarea la aceast? întâlnire transna?ional?, s-a reu?it a se pune bazele unui plan al proiectului pentru urm?toarele mobilit??i.
Mihaela Andrei
Vede?i mai multe poze în Galeria foto: Mobilitatea Erasmus în vremuri de pandemie.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021