Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


„30 ani de la adoptarea Constitu?iei României. Rela?ia între dreptul intern ?i dreptul european”

Cronic? la final de eveniment

„30 ani de la adoptarea Constitu?iei României. Rela?ia între dreptul intern ?i dreptul european”

Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii din Oradea a organizat în perioada 19 - 20 noiembrie 2021 o conferin?? cu participare interna?ional? având ca tem? general? „30 ani de la adoptarea Constitu?iei României. Rela?ia între dreptul intern ?i dreptul european".

Aceast? conferin?? continu? seria evenimentelor bienale, de anvergur? na?ional? ?i inten?ional? organizate de noi, evident cu sprijinul invita?ilor ?i partenerilor no?tri. În pofida condi?iilor medico-sanitare nefavorabile, am dorit s? continu?m aceast? tradi?ie a evenimentelor bienale, care completeaz? via?a comunit??ii academice or?dene.
Facultatea de Drept a reu?it în ultimii ani s? dezvolte rela?iile de parteneriat ?i cooperare academic?, na?ionale ?i interna?ionale, asigurând astfel o vizibilitate a faptelor care definesc parcursul nostru universitar.
Suita de evenimente din zilele de 19 ?i 20 noiembrie 2021 au stat sub semnul anivers?rii celor 30 de ani de la adoptarea Constitu?iei României, dar, în acela?i timp, ne-am propus s? marc?m ?i împlinirea celor 10 ani de la adoptarea noului Cod Civil, respectiv s? analiz?m probleme actuale ale aplic?rii Dreptului în condi?iile concuren?ei normelor juridice na?ionale, europene ?i a jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, precum ?i a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene. De asemenea, manifest?rile sus-men?ionate s-au desf??urat ?i sub egida revista „Dreptul" - 150 de ani de la apari?ia primului num?r.
Manifestarea ?tiin?ific? a debutat cu ceremonia de acordare a titlului ,,Doctor Honoris Causa" al Universit??ii din Oradea domnului prof. univ. dr.  D.H.C. Ovidiu Predescu, la propunerea Facult??ii de Drept.
La eveniment au participat rectorul Universit??ii din Oradea, prof. univ. dr. ing. habil. Constantin Bung?u, pre?edintele Senatului Universit??ii din Oradea, conf. univ. dr. Vasile-Aurel C?u?, decanul Facult??ii de Drept, conf. univ. dr. Cristian Mihe?, prof. univ. dr. Mihai Hotca, rectorul Universit??ii „Nicolaie Titulescu" din Bucure?ti, prof. univ. dr. Ioan Chelaru, pre?edintele Uniunii Juri?tilor din România, împreun? cu speciali?ti ?i profesioni?ti ai Dreptului din Oradea ?i alte ora?e ale României. Un numeros auditoriu a urm?rit ceremonia transmis? în mediul online.
Rectorul Universit??ii din Oradea, prof. univ. dr. ing. habil. Constantin Bung?u a afirmat c? evenimentul este „o s?rb?toare" pentru institu?ia pe care o reprezint?, cu atât mai mult cu cât prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu este o personalitate apreciat? în lumea dreptului, spunând urm?toarele: „De astfel de personalit??i are nevoie mediul universitar, speciali?ti în domeniul lor de preg?tire, practicieni, profesioni?ti, ?i oameni care, chiar dac? mul?umirile profesionale ar trebui s? le fie suficiente, dedic? timp ?i energie activit??ii ?tiin?ifice".
Laudatio a fost rostit de c?tre prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, rectorul Universit??ii „Nicolaie Titulescu" din Bucure?ti ?i conf. univ. dr. Cristian Dumitru Mihe?, decanul Facult??ii de Drept a Universit??ii din Oradea.
În cuvântul s?u de Laudatio, prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca a subliniat momentul „special pe care prestigioasa universitate din Oradea îl tr?ie?te în via?a sa academic?". Vorbind despre prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, despre argumentele acord?rii titlului onorific, prof.univ.dr. Mihai Adrian Hotca a afirmat, în final: „Evaluând întreaga activitate ?tiin?ific? ?i profesional? a profesorului Ovidiu Predescu, vom constata c? a dovedit d?ruire, voca?ie, inspira?ie pentru tinerii juri?ti ?i exemplu de urmat, demonstrând c? fiecare profesionist este dator, dac? are calit??ile necesare, s?-?i pun? pielea în joc la cel mai înalt nivel, adic? s? aib? curajul profesional s? ocupe func?ii prin care s? transpun? în practic?, în folosul societ??ii, ideile ?i planurile sale. Un astfel de om este profesorul Ovidiu Predescu, personalitate marcant? a dreptului autohton, f?uritor al multor destine profesionale, model al multor genera?ii de juri?ti ?i surs? de cunoa?tere pentru practicienii domeniului dreptului ".
În continuare, conf. univ. dr. Cristian Dumitru Mihe?, în cuvântul s?u a eviden?iat motivele principale pentru care Facultatea de Drept a formulat propunerea de acordare a titlului onorific, concluzionând urm?toarele: ,,Lecturând ?i rostind aceast? enumerare ?i completând-o cu celelalte repere bibliografice, nu putem s? nu remarc?m sprijinul ?i îndrumarea pe care domnul profesor le-a oferit cu generozitate pe parcursul carierei dumnealui. Subliniem aceast? generozitate ?i disponibilitate în a investi încredere în oamenii care au dovedit c? sunt pasiona?i de ?tiin?a Dreptului. Este vorba de studen?ii dumnealui, este vorba de cei care au primit pova?a redac?iei de specialitate, este vorba de coautorii lucr?rilor la care domnul profesor Ovidiu Predescu ?i-a adus contribu?ia. Cunoscând profesorul Ovidiu Predescu mai îndeaproape în ultima perioad?, am r?mas surprins de întinderea acestei generozit??i ?i de disponibilitatea necondi?ionat? - a? spune de natur? p?rinteasc? - manifestat?.
Cu alte cuvinte, domnul profesor Ovidiu Predescu nu a dezvoltat doar ?tiin?a Dreptului, dumnealui a contribuit (?i contribuie în continuare) la dezvoltarea oamenilor Dreptului, care vor duce aceast? ramur? de ?tiin?? mai departe."
Dup? ce a dat citire, în limba latin?, textului diplomei de Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Oradea, acordat? prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, conf. univ. dr. Aurel C?u?, pre?edintele Senatului universit??ii, l-a rugat pe acesta ca, de acum înainte, s? nu uite c? face parte din corpul academic al Universit??ii din Oradea. „Onoarea este de partea noastr?!", a încheiat conf. univ. dr. Aurel C?u?.
În alocu?iunea prezentat? cu acest prilej, prof. univ. D.H.C. Ovidiu Predescu s-a declarat emo?ionat ?i onorat de a fi primit „înaltul titlu onorific de Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Oradea, cu atât mai mult cu cât acest titlu vine din partea uneia din cele mai vechi institu?ii de înv???mânt din România". Prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu a prezentat istoria, de 150 de ani, a revistei „Dreptul", din perspectiva contribu?iei acestei publica?ii la dezvoltarea doctrinei, jurispruden?ei ?i ?tiin?ei dreptului românesc. „V? mul?umesc c? m-a?i primit în comunitatea voastr? academic?, o calitate care m? onoreaz? ?i m? oblig?", a spus prof. univ. D.H.C. Ovidiu Predescu, înainte de a le înmâna reprezentan?ilor Universit??ii din Oradea câte un volum al c?r?ii „Revista Dreptul - 150 de ani de existen??" ?i num?rul 11/2021 al publica?iei cu acela?i nume.
Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, pre?edintele Uniunii Juri?tilor din România, s-a declarat mândru de a fi al?turi de prietenul s?u, prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, la Universitatea din Oradea: „Nu puteam s? nu r?spund onorantei invita?ii f?cut? de Universitatea din Oradea, cea care a f?cut, fa?? de prietenul meu, un binemeritat gest de onorare".
Dup? aceast? ceremonie plin? de înc?rc?tur? emo?ional?, s-a derulat prima sesiune intitulat? „30 ani de la adoptarea Constitu?iei României" de prezentare în plenul conferin?ei a comunic?rilor ?tiin?ifice apar?inând: prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, director fondator al publica?iilor „Dreptul" - Principiul separa?iei puterilor ?i penalizarea vie?ii publice; prof. univ. dr. Ioan Chelaru, pre?edinte, Uniunea Juri?tilor din România - Aspecte actuale privind revizuirea Constitu?iei României. Analiza ultimului proiect de revizuire sus?inut în fa?a Comisiei de la Vene?ia (Comisia european? pentru democra?ie prin drept); prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, rector,  Universitatea ,,N. Titulescu", Bucure?ti - Constitu?ionalizarea dreptului penal; prof. univ. dr. Verginia Vedina?, conf. univ. dr. Teodor Godeanu, Universitatea Bucure?ti - Valen?e ale dreptului european în dreptul func?iei publice în Romania ; conf. univ. dr. Mircea Ursu?a, Universitatea din Oradea - Accesul la justi?ie. Dosarul electronic na?ional ?i implica?ile sale în materia procedurii civile.
Sesiunea în plen a fost urmat? de un moment inedit - prezentarea c?r?ii ,,Ga?ca de la Drept", având ca autor pe prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca. Cartea a fost prezentat? de conf. univ. dr. Cristian Dumitru Mihe? care a eviden?iat câteva aspecte, întâmpl?ri, sfaturi (re)povestite de autor în paginile c?r?ii având în minte nostalgia anilor de facultate, ce au constituit un adev?rat izvor necesar de cuno?tin?e pentru ceea ce urma dup? absolvire.
Ceremonia ?i sesiunea în plen au fost transmise în direct ?i pe portalul: www.universuljuridic.ro/ .
Programul ulterior al evenimentului a inclus sesiunile conferin?ei, grupate pe specialit??ile titlurilor comunic?rilor apar?inând invita?ilor no?tri ?i cadrelor didactice din cadrul Universit??ii din Oradea.
Astfel, în debutul acestei p?r?i a evenimentului s-a derulat sesiunea ,,Aplicarea legisla?iei civile la 10 ani de la adoptarea noului Cod Civil" care a inclus comunic?ri apar?inând colegilor din cadrul Universit??ii Bucure?ti, Universit??ii ,,Babe? Bolyai" din Cluj-Napoca, Universit??ii din Craiova, Universit??ii de Vest din Timi?oara ?i Universit??ii din Oradea.
Ulterior, în alt registru, sesiunile dedicate Dreptului public au abordat probleme de actualitate legate de tema general? a conferin?ei - ,,30 de ani de la adoptarea Constitu?iei României", la acestea participând colegi din cadrul Universit??ii ,,Babe? Bolyai" din Cluj-Napoca, Universit??ii de Vest din Timi?oara, Universit??ii ,,I.A.Cuza" Ia?i, Universit??ii din Craiova, Universit??ii ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Universit??ii ,,Ovidius" din Constan?a, Universit??ii ,,?tefan cel Mare"din Suceava, Universit??ii ,,1 Decembrie" din Alba-Iulia, Universit??ii ,,Sapientia" din Cluj-Napoca, ?i, respectiv, din cadrul Cur?ii de Apel Oradea ?i Universit??ii din Oradea.
În paralel s-au derulat dou? sesiuni în limba englez?, unde au sus?inut comunic?rile lor colegii din cadrul Universit??ii din Debrecen, Universitatea din Miskolc ?i Universitatea din Szeghed (Ungaria), respectiv Universitatea din Rzeszow (Polonia).
În cea de-a doua zi evenimentul s-a derulat pe trei coordonate ?i a inclus sesiunea de ?tiin?e Penale, masa rotund? dedicat? profesiilor juridice ?i trei ateliere destinate comunic?rilor studen?ilor de la nivel licen??, masterat ?i doctorat.
În prima sesiune au fost abordate atât probleme practice alte ?tiin?elor penale, cât ?i probleme de actualitate referitoare la raportul între dreptul intern ?i legisla?ia ?i jurispruden?a european?, precum ?i probleme legate de influen?a tehnologiei informa?iei în Drept, sus?inând prezent?rile lor colegi de la Universitatea din Pisa (Italia), Universitatea din Miskolc (Ungaria), Universitatea de Vest Timi?oara ?i Universitatea din Oradea.
Masa rotund? dedicat? profesiilor juridice a abordat problemele cu care se confrunt? profesiile juridice în prezent, la 30 de ani de la adoptarea Constitu?iei României. Invita?ii ?i participan?ii au luat cuvântul expunând aspectele pozitive ?i negative, precum ?i provoc?rile întâlnite pe parcursul exercit?rii profesiilor.
Fiind preocupa?i ?i de viitor, am organizat ?i o sesiunea dedicat? studen?ilor, care s-a dovedit a fi interesant?, aplicat? ?i care a revelat poten?ialul pe care îl au tinerii no?tri colegi. În cadrul celor trei ateliere au sus?inut comunic?ri studen?i de la nivel de doctorat, masterat ?i licen?? din cadrul Universit??ii ,,Babe? Bolyai" din Cluj-Napoca, Universit??ii din Craiova ?i Universit??ii din Oradea.
Concluzia acestui eveniment, la care au participat colegi din 18 universit??i, din România ?i din str?in?tate, fiind prezentate 84 de comunic?ri ?tiin?ifice este c? ne afl?m într-un moment care ar trebui s? asigure consolidarea ?i maturizarea vie?ii academice în cadrul facult??ii ?i universit??ii noastre ?i, respectiv, s? asigure parcursul nostru viitor.
Mul?umim ?i pe aceast? cale invita?ilor, moderatorilor, partenerilor, tuturor celor care au contribuit la punerea în practic? a acestui eveniment cu adev?rat frumos.
Cu recuno?tin??, datorat? tuturor,
Conf. univ. dr. Cristian Dumitru Mihe?,
decanul Facult??ii de Drept
Vede?i mai multe poze în Galeria foto: „30 ani de la adoptarea Constitu?iei României. Rela?ia între dreptul intern ?i dreptul european”.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021