Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Pictorii no?tri de aur au plecat la Sibiu... tot pentru aur!

Florina, Ionu? ?i Andrei au plecat, joi, la na?ional?

Pictorii no?tri de aur au plecat la Sibiu... tot pentru aur!

Unde dai ?i unde crap?, vorba aceea!
Joi (20 august 2009), trecând pe la Palatul Copiilor ?i Elevilor din Oradea, aveam s?-i cunosc pe cei mai grozavi pictori ai palatului, care se preg?teau s? plece la Sibiu, la Concursul na?ional de me?te?uguri artistice populare.

 În aceste zile (20-26 august), ei se confrunt? cu zeci de pictori de seama lor din întreaga ?ar?, încercând s? aduc? în Bihor cele mai str?lucitoare premii, a?a cum au mai f?cut-o ?i în 2008 ?i 2009, la Sibiu, Târgu Jiu, Baia Mare, Huedin ?i Jibou...
Stând de vorb? cu fiecare, aveam s? aflu, cu bucurie, c? elevii profesorilor Gheorghe Costea ?i Radu ?u?man de?in în palmaresul individual numai premii de premii.
Florina Mirela Pantea este elev? în clasa a XI-a C, arhitectur?, la Liceul de Art? din Oradea. De patru ani, picteaz? icoane pe sticl?, din gimnaziu, pe când era elev? la ?coala cu clasele I-VIII nr. 11. Atunci a prins gust ?i drag de pictura pe sticl?, la cercul dnei prof. Emilia Negru. În urm? cu un an, cunoscutul ?i îndr?gitul profesor Gheorghe Costea (de la palat) a pus ochii (s?i de vultur) pe Florina ?i nu s-a l?sat pân? nu a adus-o la palat. O descoperise într-o tab?r? de crea?ie organizat? la Izbuc. Arhitectul ?i talentatul pictor e ?i o frumuse?e de top, gata oricând s? cucereasc? un titlu de Miss, la orice nivel. E de ajuns s? o prive?ti ?i s?-i acorzi titlul suprem de frumuse?e ?i str?lucire angelic?.
Florina avea s? ia joi în desag? nu mai pu?in de 11 lucr?ri pentru expozi?ia pe care fiecare echipaj urma s? o organizeze în ora?ul european. Din 2008, Florina ?i-a adunat în palmares numai premii de premii: trei premii I (la Sibiu, în 2008, la Olimpiada na?ional? de me?te?uguri artistice populare, la Festivalul na?ional „Mâini de aur”, de la Huedin, în 2009, la Festivalul na?ional „Some? – cântecele tale”, de la Jibou) ?i un premiu II (la Tab?ra na?ional? de etnografie ?i art? popular?, de la Baia Mare).
Raul Ionu? Murg e în clasa a VI-a A la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea. El picteaz? la palat de vreo doi ani, cu cei doi profesori. A început cu dl prof. Gheorghe Costea, iar acum lucreaz? într-o alt? tehnic? (metaloplastie), cu Radu ?u?man. Pentru Sibiu, a preg?tit trei lucr?ri. Tot înso?indu-l la palat, chiar mama sa, Elisabeta Murg, a început s? picteze, iar la Boianu Mare aveau s? expun? lucr?ri atât elevii, cât ?i p?rin?ii.
Ionu? de?ine în palmares ?ase premii I (trei ob?inute în 2008, la concursurile na?ionale de la Huedin, Târgu Jiu ?i Sibiu ?i tot trei, în 2009, la Huedin, Baia Mare ?i Jibou).
?i Andrei Paul picteaz? la palat de mai bine de doi ani, sub „bagheta” dlui Gheorghe Costea. El face ?i pictur? popular?. În 2009, Andrei (elev în clasa a VI-a D la ?coala cu clasele I-VIII „Nicolae B?lcescu” din Oradea) a ob?inut dou? premii I (la Huedin ?i Jibou) ?i un premiu II, la Baia Mare.
 La a?a copii, a?a maestru... sau invers. Dac? arti?tii sunt de 10, maestrul nu poate fi mai pu?in str?lucitor. Din ’90, sub îndrumarea maestrului Gheorghe Costea, la palatul or?dean au deprins tainele picturii pe sticl? mii de copii, iar timp de 10 ani, predând la Universitate, profesorul i-a infestat pe mul?i studen?i cu microbul picturii. Absolventul Facult??ii de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucure?ti se preg?te?te s? scoat? o carte pe tema picturii icoanelor pe sticl?, pe lemn ?i în tehnica metaloplastiei, în care peste 15 pagini vor fi ocupate cu premiile ob?inute la concursurile ?i expozi?iile jude?ene, interjude?ene, na?ionale ?i interna?ionale. (Ovidiu DAN)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021