Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Lansarea proiectului „Sfaturi mari pentru cei mici” – la Sântandrei

Mar?i, în S?pt?mâna Prevenirii Criminalit??ii

Lansarea proiectului „Sfaturi mari pentru cei mici” – la Sântandrei

Poli?i?tii bihoreni au ac?ionat ieri, mar?i (22 septembrie 2009), în cadrul S?pt?mânii Prevenirii Criminalit??ii, pentru prevenirea criminalit??ii în mediul rural, la Sântandrei, prin lansarea proiectului „Sfaturi mari pentru cei mici”.
Evenimentul a avut loc în incinta ?colii ?i urm?re?te prevenirea delincven?ei juvenile ?i victimiz?rii copiilor.

În cadrul proiectului, care va fi derulat în cursul anului ?colar 2009 – 2010, ofi?erii Compartimentului de Analiz? ?i Prevenire a Criminalit??ii, împreun? cu al?i parteneri invita?i s? participe punctual, la proiect, vor organiza întâlniri lunare cu elevii ?colii.
Tematica lunar? a proiectului include urm?toarele ac?iuni:
Dezbatere desf??urat? în ?coal? cu tema: „Poli?istul, prietenul meu!”. În cadrul întâlnirii vor fi discutate aspecte legate de rolul poli?iei în comunitate ?i principalele drepturi ale copilului, r?spunderea penal? a minorilor ?i consecin?ele nerespect?rii legii.
„Agresivitatea ?i formele sale de manifestare” – întâlnire interactiv? cu elevii implica?i în proiect -  scopul acesteia este de a identifica, împreun? cu copiii, modalit??ile de manifestare a violen?ei, dar mai ales metode de evitare ?i descurajare a agresivit??ii.
Vor fi promovate mesaje precum „Cuvântul care doare”, „Imaginea care ?ocheaz?”, „Gestul care r?ne?te”, se va aborda modul în care imaginea cinematografic? televizat? sau scris?, cuvintele, internetul, pot influen?a negativ comportamentul uman.
Totodat?, va fi lansat un concurs de afi?e care promoveaz? non-violen?a, cu mesaje preventive cu un puternic impact asupra grupurilor ?int? ?i vor fi distribuite calendare anti – agresivitate.
„Cum po?i fi în siguran??” – organizatorii î?i propun s? aprofundeze conduita preventiv? a tinerilor implica?i în proiect, prin promovarea rolului comportamentului preventiv în via?a de zi cu zi – vor fi prezentate ?i dezb?tute principalele reguli de comportament ce trebuie adoptate pe strad?, acas?, în mijloacele de transport în comun.
Va fi organizat un concurs cu scenete cu tematic? de prevenire a violen?ei în multitudinea sa de manifest?ri, urmând a fi punctate originalitatea ?i expresivitatea concuren?ilor ?i vor fi prezentate filmele educativ-preventive „Alcoolul nu te face mare” ?i „Singur acas?”.
 „Traficul de fiin?e umane face victime ?i în rândul tinerilor”. Vor fi dezb?tute cazuri de trafic de fiin?e umane, categoriile de persoane cu poten?ial victimal, recomand?ri pentru a evita experien?a traumatizant? a trafic?rii.
 „Educa?ia rutier? ne poate salva via?a!” – prevenirea victimiz?rii copiilor prin accidente rutiere constituie una din priorit??ile proiectului, urmând a fi desf??urate numeroase activit??i pe linie de educa?ie rutier?, vor fi transmise recomand?ri preventive cu tematic? adecvat? ?i vor fi proiectate ?i ulterior dezb?tute filme educativ-preventive pe aceast? tem?.
Va fi organizat ?i un concurs de educa?ie rutier? sub genericulEduca?ia rutier? – Educa?ie pentru via??” - etapa pe ?coal? ?i va fi promovat în continuare conceptul de patrul? ?colar?, în scopul form?rii unui echipaj la nivelul ?colii.
Tot mar?i, 22 septembrie, în cadrul S?pt?mânii Prevenirii Criminalit??ii, ofi?erii Compartimentului de Analiz? ?i Prevenire a Criminalit??ii, al?turi de poli?i?ti din cadrul Postului de Poli?ie Sântandrei, au distribuit pliante cu recomand?ri pentru prevenirea  infrac?iunilor ?i au consiliat cet??enii pe diverse probleme preventive.(Ioana INDRIE?)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021