Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Reþeta fericirii de... Halloween

De la ªcoala din Oºorhei

Reþeta fericirii de... Halloween

Se ia o ºcoalã mare, se adaugã niºte elevi costumaþi, dovleci sculptaþi, multe, multe dulciuri ºi concursuri. Se amestecã toate ca-ntr-un ghiveci, se adaugã voie bunã, dupã gust ºi apoi se savureazã ca desert dupã ore.

Staþi liniºtiþi, nu e vorba despre vreo pãcãlealã cã nu suntem în luna lui April. Vrem doar sã vã povestim cum au sãrbãtorit elevii de la ªcoala cu clasele I-VIII din Oºorhei ziua de Halloween.
Dar mai întâi, puþinã istorie... ca sã înþelegeþi de ce ne-am apucat sã o sãrbãtorim.
Halloweenul, ca orice altã sãrbãtoare are povestea ei. Deºi astãzi este asociatã cu sãrbãtorile poporului american, este bine de ºtiut cã originile sale sunt europene. Celþii, care trãiau acum 2000 de ani în zona acoperitã astãzi de Irlanda, Regatul Unit ºi nordul Franþei, sãrbãtoreau Anul Nou pe data de 1 noiembrie. Aceastã zi marca sfârºitul verii, al recoltei ºi începutul iernii, anotimpul asociat deseori cu moartea. Celþii credeau cã în noaptea dinaintea Anului Nou, limita dintre tãrâmul celor morþi ºi lumea lor devine neclarã ºi cã fantomele celor decedaþi se întorc sã bântuie pãmântul, creând probleme ºi stricând recoltele. În noaptea de 31 octombrie, ei sãrbãtoreau Samhain, un festival pentru care construiau rugi sacri pe care fãceau sacrificii zeitãþilor sub forma de grâne sau animale.  Când sãrbãtoarea lua sfârºit, ei foloseau focul de la rugii de sacrificiu pentru a-ºi aprinde focurile stinse mai devreme în aceeaºi searã. Scopul era acela de a-i proteja pe parcursul iernii care urma. Probabil cã de aici a venit ulterior ideea dovlecilor luminaþi în interior. Ulterior cucerii romane, Samhain-ul celtic a fost combinat cu douã sãrbãtori de origine romanã: Feralia, o zi la sfârºitul lui octombrie, în care romanii îºi comemorau morþii ºi festivalul în care o onorau pe Pomona, zeiþa romanã a fructelor ºi a copacilor. În secolul VII, influenþa creºtinismului se extinsese ºi pe pãmântul celtic. Papa Bonifaciu al IV-lea a stabilit ziua de 1 noiembrie ca fiind dedicatã comemorãrii sfinþilor ºi martirilor: „Ziua tuturor sfinþilor”, o sãrbãtoare care aducea mult cu festivalul celt, dar era desemnatã de bisericã.
Pânã prin anii '30, în America, Halloween-ul adus de coloniºtii englezi, devenise o sãrbãtoare secularã, dar centratã pe comunitate, cu parade ºi petreceri rãspândite prin tot oraºul. Tot cam în acest timp a fost resuscitatã ºi tradiþia „trick or treat” care dateazã, probabil, din vremurile paradelor de Ziua tuturor sfinþilor din Anglia. În timpul festivitãþilor, sãrmanii cerºeau mâncare ºi oamenii le ofereau plãcinte, numite „prãjituri de suflet”, în schimbul promisiunii de a se ruga pentru sufletele celor morþi din familia lor. Obiceiul costumelor de Halloween are rãdãcini adânci în istorie, plecând de la vechii celþi chinuiþi de gerul iernii, pânã la englezii care considerau cã în noaptea în care se deschid porþile celor fãrã viaþã, nu pot ieºi afarã din casã decât costumaþi, pentru a speria, la rândul lor, fantomele.
Nu ne e fricã de Bau-Bau
Primii care au organizat serbarea au fost elevii claselor a III-a A ºi a IV-a C. Sub îndrumarea domniºoarei profesor Birãu Anne-Mari, elevii au recitat în limba englezã câteva poezii specifice acestei zile. Unicitatea serbãrii a fost datã de mãºtile fãcute din farfurii de plastic. Dupã recital, copiii au jucat un joc pe echipe. Grupa fetelor se întrecea cu cea a bãieþilor în culesul covrigeilor înºiraþi pe o sfoarã, fãrã a se ajuta de mâini. Punctul final al activitãþii a constat în vizionarea unui desen animat, avându-l ca protagonist pe Casper.
La rândul lor, elevii clasei a IV-a A au susþinut ºi ei un program artistic. Doamna profesoarã de limba englezã, Lavinia Chirila, le-a povestit în câteva cuvinte istoria sãrbãtorii de Halloween. Dorind sã pãstreze tradiþia, elevii au sculptat dovleci ºi au confecþionat mãºti. Ca sã arate cã nu le e fricã de Bau-Bau, au cântat cântecele ºi au recitat poezii. Chiar dacã, tradiþional, copiii sunt cei care îi sperie pe cei mari, de aceastã datã, rolurile s-au inversat. Jocul cuvintelor încruciºate i-a „speriat” puþin pe unii prichindei, mai ales cã recompensa pentru cei pricepuþi consta în dulciuri. De la serbare nu putea lipsi fantoma prietenoasã, Casper, aºa cã elevii s-au amuzat vizionând aventurile acestuia din noaptea de Halloween.
La activitate au participat doamna director, prof. Indrie Camelia, colegi profesori, dar ºi pãrinþi. Buna dispoziþie ºi râsetele cristaline ale copiilor care au participat la activitate au fost dovada reuºitei reþetei cu care ne-am gândit sã serbãm acest moment. (Lavinia & Adriana)

Trimite email

duminic, 18 august 2019