Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Concursul interjude?ean „Floare de lotus”

Karting

Concursul interjude?ean „Floare de lotus”

În organizarea Palatului Copiilor ?i Elevilor Oradea (director, prof. Cornel D?nu? Peter), duminic?, s-a desf??urat, în parcarea de pe strada Independen?ei, concursul interjude?ean de carturi „Floare de lotus”.
Ploaia care a c?zut înaintea competi?iei nu a avut darul de a-i speria sau demobiliza câtu?i de pu?in pe concuren?i, ba, din contr?, instructorii erau bucuro?i pentru faptul c? astfel pista era curat?, f?r? praf, ceea ce însemna un câ?tig.

„To?i copiii mei vor fi campioni”
Înainte de competi?ie, ne-am între?inut cu ar?denii (reprezentan?ii Palatului Copiilor din Arad), pe care îi cunoscusem la edi?ia de anul trecut. Referindu-se la echipa pe care a adus-o la Oradea, prof. Petru Tab?r? ne-a declarat, sus ?i tare: „to?i copiii mei vor fi campioni!” Profesorul-instructor f?cea trimitere la Claudiu Anic?i (categoria 17-20 de ani), Bogdan Galea (13-16 ani), Paul Tornean (10-13 ani),  ?i mai pu?in la Florin Birta – mecanicul echipei, de?i, nici el nu e de neglijat.
Beiu?enii au aliniat urm?torea forma?ie: Vl?du? Teleptean, Szabo Emanuel ?i Imre Zoltan. Elevii prof. Szabo ?tefan au venit în capitala Bihorului cu gândul de a face o figur? bun?, ?i a se întoarce în Bin? înc?rca?i cu premii.
De la gazde, l-am abordat pe prof. D?nu? Ciuhandu, care se ar?ta mul?umit de modul cum a fost servit de sponsori în preg?tirea întrecerilor. „Nu ?tiu ce ne-am face f?r? sprijinul sponsorilor, de aceea, eu v-a? ruga s? ne ajuta?i s?-i populariz?m. Merit? aminti?i. E vorba despre Proges, Prim?ria Oradea, Palatul Copiilor ?i Elevilor Oradea, ?i Direc?ia Jude?ean? de Sport Bihor. Comisia de arbitraj este alc?tuit? din Pavel Corba, Florin Mada ?i Dan Ardelean”.
Or?denii – trei locuri I ?i un loc II
Gazdele au aliniat urm?toarea echip?: Cosmin Zgârd, Cristian Popescu, Alexandru Mada, Adrian Filimon, Andrei Hava, Filip Ardelean, Paul Ardelean, Larisa Gug ?i ?tefania Ardelean. Ni s-a p?rut interesant s? descoperim la acest sport, ?i dou? fete. Afl?m c? Larisa ?i ?tefania sunt eleve ale ?colii „Decebal” ?i „sunt în preg?tire de pilotaj pentru viitoarele concursuri. ?i totu?i, rezultatele lor au fost bune”,dup? cum a ?inut s? ne asigure prof. D?nu? Ciuhandu.
Iat? ?i celelalte rezultate: pe echipe, pe primul loc - Palatul Copiilor ?i Elevilor Oradea, urmat de Palatul Copiilor Arad - pe locul II;  pe III – Clubul Copiilor Marghita, iar pe IV – Clubul Copiilor Beiu?.
La individual, echipajul or?denilor a cucerit trei locuri I ?i un loc II; ar?denii – dou? locuri II ?i un loc III, Marghita – trei locuri III, Beiu? – dou? locuri IV ?i un loc III.  (Ovi Dan) 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021