Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Turneul na?ional „Mereu aproape”, la Oradea

Miercuri, cu ochii ?i aparatul pe Antena 1

Turneul na?ional „Mereu aproape”, la Oradea

Miercuri, 6 iunie, a fost s?rb?toare în municipiul de pe Cri?ul Repede. Fanii Antenei 1 au ie?it în strad? s? se întâlneasc? ?i s? se pozeze cu Crina Abrudan, Roxana Ionescu ?i Adelin Petri?or, de la Antena 1, s? se plimbe cu ATV-urile, s? joace fotbal ?i s? se bucure de concertul oferit de DJ Raoul., DJ Project ?i Direc?ia 5, cu to?ii, vedetele turneului na?ional „Mereu aproape”.

De diminea??, m?mici ?i copii „defilau” prin centrul ora?ului, ner?bd?tori s? dea ochi cu vedetele îndr?gite, copiii fiind primii ?i cei mai r?sf??a?i beneficiari ai turneului. Caravana a sosit ?i a tras în parcarea din spatele statuii lui Mihai Eminescu, unde ?i-a instalat cartierul general. Din primele momente, Crina ?i Roxana au fost solicitate s? dea autografe ?i s? se pozeze. Între timp, în stânga ?i în dreapta, erau amplasate corturi ?i instala?ii gonflabile pentru marcarea terenului de fotbal, a spa?iului de joac? pentru cei mai mici „telespectatori”, ?i a arenei de tras la poart?. În spate, a fost ridicat? o scen? impun?toare cu ecrane pentru arti?ti. Mijlocul parc?rii era dominat de mascota turneului, o „anten?” imens?, gonflabil?, care-?i saluta fanii f?când plec?ciuni repetate ?i chemându-i s? fie mereu aproape.
Cu ATV-ul prin ora?
Pân? s? înceap? distrac?ia, cel mai curtat raion era cel al ATV-urilor. Tinerii ?i copiii nu se mul?umeau doar s? le priveasc?, doreau s? pun? mâna, s? le simt?. S? fie convin?i c? nu viseaz?. Dar, curând ATV-urile aveau s? devin? func?ionale. Cu un SMS dat la 1211 (cu textul Oradea), aveai ?ansa s? te plimbi cu ATV-ul prin ora?, condus de Mihai Bane?, Victor Mihalcea... , ba chiar ?i  de Crina Abrudan. Primul norocos care a câ?tigat o plimbare cu ATV-ul a fost Marton ?andor, elev la Liceul Teoretic „Ady Endre” din Oradea. Cu mici excep?ii, câte zece ATV-uri ie?eau încolonate din parcare pornind pe str?zi, având în fa?? ?i în spate câte un reprezentant al Poli?iei rutiere. Alaiul de „nunt?” se întorcea dup? câteva minute în parcare, de unde alte ?i alte zeci de copii luau pulsul str?zii de pe ATV. Manifestarea a beneficiat ?i de o transmisiune pentru „Observator” din fa?a ATV-urilor aliniate, Adelin Petri?or, reporterul „de r?zboi", fiind cel intervievat de Octavia Geam?nu. Jessi Bane? a luat ?i ea loc pe ATV-ul condus de Mihai. Andrei Dan, ex-„?ogunul”, nu a sc?pat momentul prielnic s? ia autografe ?i s? se pozeze cu Crina ?i Roxana. Beniamin Florea tr?gând la poart? a marcat de dou? ori din trei ?uturi, câ?tigând o ?apc? inscrip?ionat?. Oana Pu?ca? (de la ?coala „Nicolae B?lcescu”) s-a num?rat ?i ea printre noroco?ii câ?tig?tori ai concursurilor…
DJ Raoul, DJ Project ?i Direc?ia 5
?i uite-a?a, cu una cu alta, timpul a zburat repede, iar dup? ora 20.30, distrac?ia s-a mutat în fa?a
scenei. Chiar ?i la concuren?? cu meciul de fotbal al tricolorilor sus?inut la Timi?oara, în compania slovenilor, concertul s-a bucurat de o bun? audien?? din partea tinerilor, r?spl?ti?i la intervale cu premii ?i baloane. Echipa Antenei 1 Oradea, în frunte cu directorul s?u, Mihai Bane?, le-a f?cut colegilor bucure?teni ?i arti?tilor o bun? reclam? ?i primire. Manechine ale Agen?iei Amalia Judea Art & Fashion au avut o repriz? de prezentare, iar DJ Raoul, Crina ?i Roxana au înfierbântat atmosfera, preg?tind terenul pentru greii serii – DJ Project ?i Direc?ia 5. Focul de artificii a fost cirea?a de pe tort, iar distrac?ia de miercuri va r?mâne de-a pururi înscris? în sufletele fanilor cu însemnele „mereu aproape”, Oradea fiind în aceast? var? cea de-a 16-a gazd? gra?ioas? a turneului na?ional, dup? Constan?a, Br?ila, Gala?i, Vaslui, Suceava, Ia?i, F?g?ra?, Sibiu, Bra?ov, Alexandria, Pite?ti, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Deva ?i Târgu Mure?. Turneul a început pe 1 mai, ?i se va încheia, dup? câte se pare, în 24 iunie.
Felicit?ri ANTENA 1! Mul?umim Crina, Roxana, Adelin, Mihai…, DJ Raoul, DJ Project ?i Direc?ia 5 pentru distrac?ie! (Ovi DAN) 
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto (Turneul na?ional „Mereu aproape”, la Oradea).


 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021