Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Eveniment cercet??esc…

O lume, o promisiune

Eveniment cercet??esc…

În perioada 27 iulie – 08 august 2007, peste 40000 de cerceta?i din întreaga lume î?i vor da întâlnire la cea de-a 21-a Jamboree mondial? Scout, în UK. Desf??urarea întregii ac?iuni va acoperi un teren de 400 de hectare, în Hylands Park, Chelmsford (Essex) - la 50 de km în nord-estul Londrei.

Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României (ONCR) va fi reprezentat? de un contingent de 17 cerceta?i din ?ar?, coordona?i de Anca URDEA – lider în cadrul ONCR – Centrul local Oradea, absolvent? a Facult??ii de ?tiin?e Socio-Umane, specializarea Sociologie.          
Jamboreea cercet??easc? are loc la fiecare patru ani într-o alt? ?ar?. Este un eveniment educa?ional ce promoveaz? pacea ?i în?elegerea între tinerii din întreaga lume. Prima Jamboree mondial? a cerceta?ilor s-a ?inut în Anglia în 1920, ?i de-atunci s-au ?inut 20 de evenimente de acest fel. Marea Britanie g?zduie?te a 21-a Jamboree în 2007, cu tema “One world, One promise”(O lume, o promisiune).
A 21-a Jamboree mondial? a cerceta?ilor se va bucura de participarea a aproximativ 28000 de tineri - b?ie?i ?i fete - cu vârsta cuprins? între 14 ?i 17 ani, ?i 12000 de lideri adul?i din peste 150 de ??ri, Jamboreea 2007 f?când parte din s?rb?torile centenarului mondial al cercet??iei.
Jamboreea Mondial? Scout propune participan?ilor un program care s? le permit? s? se dezvolte în toate dimensiunile personalit??ii lor. Programul este sus?inut de o gam? variat? de activit??i, oferindu-le tinerilor posibilitatea de interac?iune ?i participare real? la fiecare activitate. Gilwell Park este sediul Scout din UK, iar participan?ii vor petrece fiecare câte o zi în acest loc istoric al mi?c?rii Scout; activit??i de ap? – “Splash”, “Starburst” – în fiecare zi, 4000 de persoane vor p?r?si Hylands Park pentru a lucra în cadrul unor proiecte de sprijin comunitar; ceremoniile ?i celebr?rile vor constitui cel mai atractiv punct al Jamboreei Mondiale, marcate de spectacole  împ?rt??ite între to?i participan?ii; World Villages va fi o parte entuziasmant? a programului în care tinerii vor avea ocazia s? se informeze asupra fiec?rei ??ri reprezentate, de a-i cunoa?te cultura ?i de a g?si similitudini între indivizii din întreaga lume. Ziua de 1august va marca cei 100 de ani de cercet??ie – “Sunrise day”.
Toate acestea sunt doar câteva din activit??ile ce se vor derula în cele 12 zile de experien?e noi.
S? mai spunem c? la ceremonialul de deschidere ?i-au anun?at participarea ducele de Kent ?i prin?ul William al Marii Britanii.
Mai multe detalii, la întoarcerea acas?!
Anca URDEA
 

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021