Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Concursul jude?ean „Patimile ?i Învierea Domnului”

Vineri, la Palatul or?dean, premierea câ?tig?torilor

Concursul jude?ean „Patimile ?i Învierea Domnului”

„În binecuvântata perioad? pascal?, exist? mult? lumin? ?i c?ldur?, aduse de Învierea lui Hristos…”
Astfel ?i-a început cuvântul (de înv???tur?) pr. prof. Radu Rus, director adjunct al Liceului Teologic Ortodox „episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, vicar administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, dup? salutul cre?tinesc tradi?ional: „Hristos a înviat! Adev?rat a înviat!” Care nu este numai un salut, dup? cum a ?inut s? sublinieze Domnia sa, ci o m?rturisire a credin?ei în adev?rul Învierii lui Iisus Hristos.

Vicarul Episcopiei avea s? transmit?, de asemenea, cuvântul de binecuvântare a Preasfin?itului episcop ortodox al Oradiei, Sofonie Drincec, de felicitare, de apreciere pentru to?i copiii ?i cadrele didactice care au participat ?i s-au implicat în desf??urarea noii edi?ii a Concursului jude?ean „Patimile ?i Învierea Domnului”.
La actuala edi?ie, s-au primit peste 160 de lucr?ri, dup? cum aveam s? afl?m de la coordonatorul proiectului ?i organizatorul principal al manifest?rii de vineri, de la Palatul Copiilor ?i Elevilor, pr. prof. Florin Negru?iu, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului ?colar Jude?ean Bihor. Lucr?rile primite din peste 30 de unit??i de înv???mânt din Oradea ?i jude?ul Bihor au fost evaluate de o comisie alc?tuit? din: inspector de religie Florin Negru?iu, prof. metodist de educa?ie plastic? Gabriela Ple?ca (de la Lic. T. „Lucian Blaga”), prof. ed. plastic? Ioana Mure?an (de la ?c. „Dacia”), prof. de religie Alina Deliman (de la ?c. „Nicolae B?lcescu”). Premiile, men?iunile ?i premiile speciale au fost acordate pe cicluri de înv???mânt (vârst?): gr?dini??, ciclul primar, gimnazial, liceal ?i înv???mânt special, la urm?toarele sec?iuni: desene, icoane pe sticl?, ou? încondeiate, decora?iuni ?i icoane pe lemn.
Moment artistic...
O manifestare de suflet ca aceasta, cu emo?ii pozitive intense pentru to?i participan?ii, nu putea s? nu emo?ioneze ?i într-o alt? manier?, prin momentul artistic prezentat pe scen? de: prof. Anamaria Gal (cu o priceasn?, care ne-a cutremurat), Ioana Borodan ?i Iulia Nagy, de la Lic. T. „Onisifor Ghibu”, coordonate de prof. Rodica Marian ?i acompaniate la chitar? de C?lin Alb, precum ?i un grup vocal de la C.N.„Iosif Vulcan”, îndrumat de prof. Irina Dem. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Concursul jude?ean „Patimile ?i Învierea Domnului”.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021