Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Campanie na?ionalǎ de colectare a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice

În 3 noiembrie

Campanie na?ionalǎ de colectare a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice

În calitatea sa de integrator pentru capitolul 22 – Mediu, Ministerul Mediului ?i Dezvolt?rii Durabile acord? o importan?? deosebit? respect?rii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea European?. În conformitate cu Planul de implementare pentru de?eurile de echipamente electrice ?i electronice (DEEE), pân? la sfâr?itul anului 2007, trebuie colectate 3 kg DEEE /cap de locuitor/an. Acest angajament se reg?se?te inclus în Hot?rârea de Guvern nr.448/2005 privind de?eurile de echipamente electrice ?i electronice. Pentru îndeplinirea acestei cerin?e, conform art.5 alin(1) din acela?i act normativ ‚ „Autorit??ile administra?iei publice locale au obliga?ia de a colecta separat DEEE de la gospod?riile particulare”.

Practic autoritǎ?ile locale sunt responsabile de colectarea acestor tipuri de de?euri de la gospodǎriile particulare ?i transportarea lor la punctele de colectare prin operatorii de salubritate. De la  punctele de colectare, producǎtorii, prin organiza?iile colective, le vor prelua pentru a fi transportate cǎtre reciclatori.
Pentru stimularea procesului de colectare Ministerul Mediului ?i Dezvoltǎrii Durabile ini?iazǎ o campanie na?ionalǎ de colectare a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice în ziua de 3 noiembrie 2007 în toate ora?ele cu peste 20 000 locuitori  în ora?ele cu peste 100.000 locuitori ?i în municipiul Bucure?ti.
În acestǎ campanie vor fi implicate atât primǎriile, cât ?i producǎtorii, agen?ii de salubritate, popula?ia, Agen?ia Na?ionalǎ pentru Protec?ia Mediului, Ministerul Mediului ?i Dezvoltǎrii Durabile ?i A.P.M-urile din toate jude?ele ?ǎrii.
Pentru informarea popula?iei despre aceastǎ campanie A.P.M. Bihor va distribui, cǎtre primǎriile din jude?, materiale informative (afi?e, pliante, flutura?i) realizate de A.N.P.M.         
A.P.M. Bihor a transmis adrese informative cǎtre primǎriile din ora?e,municipii ?i agen?ii de salubritate privind organizarea acestei campanii na?ionale de colectare a DEEE.           
Aceastǎ  amplǎ ac?iune de colectare a DEEE va fi un exemplu pozitiv pentru organizarea acestui proces ?i în celelalte ora?e precum ?i în mediul rural.          
Vom reveni cu detalii privind organizarea campaniei de colectare a DEEE în jude?ul Bihor.
Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Bihor,   
director executiv,
ec. C?lin MOCAN
ing. Felicia ENACHE,
consilier principal

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021