Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Forumul olimpic din Grecia

Din agenda tinerilor parlamentari europeni

Forumul olimpic din Grecia

Interesa?i ?i preocupa?i de problemele cu care se confrunt? Europa, tinerii parlamentari europeni s-au întrunit în cadrul Forumului olimpic (24.08-01.09.2007), organizat în Grecia-Riviera Olimpic? de c?tre Parlamentul European al Tinerilor România. La eveniment au participat tineri cu vârsta cuprins? între 16 ?i 22 de ani, care au tratat ?i au dezb?tut cu maxim? seriozitate tematica european? cu privire la integritatea, stabilitatea ?i func?ionalitatea Uniunii Europene.

Dar cum astfel de subiecte delicate au nevoie de un anumit nivel de rela?ionare între participan?i, structura unei astfel de întruniri presupune înainte de toate ruperea barierelor, familiarizarea cu restul participan?ilor ?i dobândirea încrederii în cei cu care trebuie s? lucrezi. La fiecare eveniment  de acest tip participan?ii sunt diviza?i pe grupuri (comitete de lucru), iar apoi ace?tia primesc o tem? anume despre care trebuie s? se informeze pentru ca la finalul întâlnirii s? fie capabili s? g?seasc? o solu?ie real? problemei în cauz?.
Un program educativ
Tematica abordat? vizeaz? probleme europene economice, culturale, educa?ionale,  pân? la problemele referitoare la mediu sau s?n?tate. Tinerii participan?i sunt inclu?i într-un program educativ care urmeaz? o stuctur? unitar?: team-building, munca în comitet ?i adunarea general? cu prezentarea în plen a mo?iunilor de rezolu?ii propuse de participan?i pe tematica abordat?. Programul a inclus de asemenea o sear? folcloric? ?i un concert de muzic? clasic? sus?inut de tinerii participan?i talenta?i muzical.
Am avut deosebita pl?cere ?i onoare de a beneficia de patronajul onorific al evenimentului din partea d-lui Leonard Orban, comisar european responsabil pentru multilingvism, a dlui Stavros Dimas, comisar european responsabil pentru mediu ?i a dlui Dumitru Hrituleac,  consulul României la Salonic. Am g?sit un sprijin real din partea municipalit??ii Lithohoro în persoana dlui primar Athanasios Tsifodimos ?i a companiei Tramp Travel Interinational, care ne-au fost al?turi pe toat? durata forumului ?i care au apreciat abordarea matur? a tematicii propuse.
Parlamentul European al Tineretului se afl? sub patronajul onorific al dl Hans Gert-Pottering, pre?edintele Parlamentului European ?i al dl. Terry Davis, secretar general al Consililui Europei (www.eypej.org, www.eyp-romania.cabanova.com). Aceast? structur? educa?ional? este practic un liant între oficialii europeni ?i cet??enii pe care ace?tia îi reprezint?, scopul educa?ional al organiza?iei fiind preg?tirea viitoarei genera?ii de politicieni europeni ?i realizarea dialogului intercultural între tinerii participan?i la program.
M?d?lina SUCIU, Sebastian HOSU

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021