Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Consfătuirile învățătorilor din școlile municipiului Oradea

Marți, la școlile „Dimitrie Cantemir” și „Dacia”

Consfătuirile învățătorilor din școlile municipiului Oradea

Foile de parcurs împărțite directorilor de către inspectorul școlar general, dl prof. Dorel Luca, au ajuns marți și la consfătuirile învățătorilor (respectiv institutorilor și profesorilor pentru ciclul primar) din școlile orădene, consfătuiri găzduite de școlile „Dimitrie Cantemir” și „Dacia”.

Profesorii metodiști coordonatori, inspectorul școlar de specialitate, prof. Violeta Taichiș, reprezentantul CCD Bihor (Rodica Popa), precum și directorii celor două școli (prof. Teodora Codău și prof. dr. Florian Hava) au adus în atenția dascălilor problemele cuprinse în Foaia de parcurs a anului școlar 2011-2012, Strategia „Europa 2020”; cele trei acțiuni prioritare: Reducerea absenteismului, Evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării, respectiv Îmbunătățirea competențelor de lectură; obținerea gradației de merit; programul „Școala altfel”, analiza Swot a învățământului primar; programul „Școala după școală”; aspecte legislative - articole din Legea Educației Naționale care se referă la învățământul primar; cele două proiecte ale I.S.J. Bihor (Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii și Educatori pentru societatea cunoașterii); aspecte din programul „A doua șansă” și evaluarea inițială...
Foaia de parcurs
La nivelul celor două școli, consfătuirile s-au desfășurat în cadrul comisiilor metodice ale celor patru clase ale ciclului primar, fiind conduse de profesorii metodiști ai I.S.J. Bihor, responsabili de comisie la nivelul respectivelor centre (Stelieana Cîrciumaru, Felicia Ianța, Simona Vancea și Domnica Nan - în centrul de la „Dimitrie Cantemir”; respectiv: Georgeta Tifor, Corina Gârba, Maria Donca și Florica Hava – în centrul de la școala „Dacia”).
Revenind la „Foaia de parcurs” (din anul școlar 2011-2012), trebuie să spunem că România și-a asumat, pentru anul 2020: *Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la 11,3%, cu ținte intermediare de 14,8%, în 2013 și 13,8%, în 2015 *Creșterea procentului de absolvenți de studii universitare din totalul populației în vârstă de 30-34 de ani la 26,74% (ținte intermediare: 20,25%, în 2013 și 22,75%, în 2015). În educație au fost agreate două ținte: Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și Creșterea la 40% a procentului de absolvenți de studii universitare din totalul populației în vârstă de 30-34 de ani. Strategia „Europa 2020” propune trei axe importante pentru UE la orizontul anului 2020: *Creșterea economică inteligentă (consolidarea cunoașterii, inovație, educație, societate digitală) *Creștere economică durabilă (creșterea eficienței în producție și a competitivității) și *Creștere economică incluzivă (participarea sporită pe piețele muncii, dobândirea de noi abilități profesionale și diminuarea sărăciei).
Cele trei priorități
Ca un fir roșu, pentru toate cadrele didactice, inspectorul școlar de specialitate, dna prof. Violeta Taichiș, a subliniat cele trei priorități: 1.Reducerea absenteismului 2.Evaluarea (inițială) cu scop de orientare și optimizare a învățării și 3.Îmbunătățirea competențelor de lectură.
1.Prin desfășurarea de lecții bine proiectate, interesante și atrăgătoare pentru elevi...; înregistrarea în documentele școlare și monitorizarea absențelor elevilor, analiza cauzelor și stabilirea, în cel mai scurt timp, a unui dialog cu părinții, dar și pentru a-i consilia și responsabiliza. Inspectoratul școlar va organiza acțiuni de monitorizare și control; va colecta lunar (în format electronic) numărul de absențe (până la data de 5 a lunii următoare).
2.Scopul evaluării (inițiale) este acela de a orienta și optimiza învățarea; toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale  de evaluare pentru fiecare disciplină; controlul utilizării și respectării standardelor se realizează prin inspecția școlară.
Art. 72 Evaluarea se centrează pe competențe (oferă feed-back real elevilor) și stă la baza planurilor individuale de învățare; un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială.
Evaluările inițiale devin reper pentru adaptarea procesului de învățare la particularitățile beneficiarului direct (Măria sa, Elevul). La clasa I, evaluarea urmărește dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare, asigurând toate punțile către dezvoltarea celor opt competențe-cheie; la clasa a II-a, evaluarea se va face la limba și literatura română și matematică; la clasele III-IV, la limba și literatura română, matematică și științe; subiectele sunt elaborate la nivel local, de către comisiile metodice/catedrele de specialitate, respectând singurul element egal depărtat de fiecare elev – programa școlară. Scopul evaluării nu este ierarhizarea elevilor, a profesorilor sau a școlii, ci cunoașterea nivelului real al elevilor, pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora și pentru a măsura progresul real realizat; testarea inițială se desfășoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare; este interzisă comunicarea publică a rezultatelor individuale; calificativele obținute de elevi la aceste evaluări nu se trec în catalog; în ultimele săptămâni ale semestrului al doilea se vor organiza testările finale.
3.La clasele I-IV, se alocă o oră de lectură distinctă în orarul săptămânal; la clasele I și a II-a, citirea zilnică a diferitelor texte de către cadrul didactic alternează cu citirea independentă a elevului; în clasele a III-a și a IV-a, elevii sunt încurajați să citească atât texte literare, cât și texte nonliterare. Lectura este exersată atât în mod tradițional, cât și la fiecare disciplină de studiu (matematică, istorie, geografie...) în diferite registre: citirea tabelelor, a graficelor, schemelor, hărților...
Obținerea gradației de merit
Obținerea gradației de merit se realizează în baza unui proiect specific. Proiectul fiecărui candidat dezvoltă cel puțin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instituțională al unității de învățământ. Tema proiectului vizează, în exclusivitate, îmbunătățirea activității la clasă, în specialitatea predată.
Programul „Școala altfel”
Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, programul se va desfășura după un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor (preșcolari/elevi) și cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea la acțiuni variate, în contexte nonformale; în această perioadă, MECTS organizează etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ, și, după caz, ale concursurilor școlare. Absențele vor fi înregistrate în catalog, la rubrica Purtare... (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze (81 de poze), accesați Galeria foto: Consfătuirile învățătorilor din școlile municipiului Oradea.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 19 iunie 2019