Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


„Florile Bihorului” – de la nume la renume

Dincolo de por?ile palatului

„Florile Bihorului” – de la nume la renume

Multe flori are Bihorul, iar un ansamblu folcloric de copii se cheam? chiar a?a - „Florile Bihorului”. Este vorba de renumitul ansamblu folcloric al Palatului Copiilor ?i Elevilor din Oradea, înfiin?at ?i îndrumat de maestrul coregraf Florica Negr?u, care, în timp, i-a transformat numele în renume.

Niciun festival f?r? „Florile Bihorului”!
Nu se organizeaz? în ?ar? un festival sau concurs folcloric serios la care s? nu fie invitat. Mai mult decât atât, „Florile Bihorului” ?i-au câ?tigat prieteni ?i peste hotare, participând nu o dat? la festivaluri folclorice în Fran?a, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Austria, ?i sim?indu-se onora?i când ace?tia r?spundeau provoc?rii, participând la Festivalul interna?ional de folclor „Flori alese de pe Cri?uri”, organizat la Oradea de maestrul coregraf, Palatul Copiilor ?i Elevilor, Inspectoratul ?colar ?i institu?iile locale ?i jude?ene de cultur?. 
Premiul juriului, diplom? de excelen??…
Recent, ansamblul „Florile Bihorului” a ob?inut premiul juriului la concursul interjude?ean „A?a-i jocul pe la noi”, edi?ia a XIII-a, de la Arad, iar în var? (între 7 ?i 12 august) a fost prezent la Festivalul interna?ional de folclor „Pe?ti?orul de aur” de la Tulcea, la care au participat 27 de forma?ii (14 din ?ar? ?i 13 din str?in?tate), Florile ocupând locul II, la sec?iunea forma?iilor române?ti. La doar dou? zile dup? Tulcea, aveau s? onoreze o alt? invita?ie, primit? din partea Prim?riei Eforie Sud, organizatoarea Festivalului na?ional de folclor „Dobroge – mândr? gr?din?” (desf??urat între 14 ?i 19 august), cu participarea a 20 de forma?ii din ?ar?, bihorenii ob?inând diploma de excelen?? a festivalului. Pe 15 septembrie, dansatorii dnei Florica Negr?u au fost invita?i la zilele localit??ii Sântana (din jude?ul Arad), iar în cadrul „Toamnei or?dene”, i-am admirat pe scena din parcul Nicolae B?lcescu, în cadrul unui regal folcloric bihorean, al?turi de ansambluri folclorice renumite din Oradea ?i jude?.
La rândul lor, pe 1 iunie, „Florile Bihorului” au organizat cea de-a VIII-a edi?ie a Festivalului interjude?ean de folclor „Flori alese de pe Cri?uri”, cu participarea unor forma?ii folclorice din Oradea ?i jude? (de la cluburile copiilor din Beiu?, ?tei, Marghita – forma?ia maghiar? de la Valea lui Mihai,  Salonta, Ale?d – forma?ia din Borod), din Satu Mare ?i Sântana (Ansamblul „Busuiocul” din Sântana, jude?ul Arad).
În prezent, „Florile Bihorului” se preg?tesc pentru cea de-a IX-a edi?ie a Festivalului interjude?ean „Datini ?i obiceiuri de Cr?ciun” (programat? pentru 17 decembrie 2007, pe scena Casei de Cultur? a Sindicatelor din Oradea).
De la „Florile Bihorului” la ansamblul „Datina” din Cefa  
În utimii ani, membrii ansamblului „Florile Bihorului” au dansat la Zilele comunei Cefa (ba la festivit??ile organizate la frontier?, ba pe scena de la prim?rie),dna Florica Negr?u num?rându-se printre fiii comunei Cefa. Primarul comunei, dl Ioan Sorin Roman, chiar i-a propus maestrului coregraf (?i pre?edinte al Funda?iei etnofolclorice „Florile Bihorului”) un parteneriat cu Prim?ria Cefa ?i ?colile din comun? pentru înfiin?area Ansamblului folcloric „Datina”, al elevilor (din Inand ?i Cefa), domnul primar ?i directorii ?colilor (Viorel Jurcan ?i Traian Cicorta?) acordându-i tot sprijinul. „Datina” exist?, iar colaborarea î?i arat? roadele.
Pe urmele … Florilor
Tot mai mul?i copii se arat? dornici s? înve?e s? joace ca „Florile Bihorului”, cei mai mul?i aspirând chiar la un loc în ansamblu. A?a se face c?, dna Florica Negr?u are câte patru (trei) ore pe zi ini?iere în dansul popular (de luni pân? vineri, între orele 16 ?i 20, iar sâmb?ta, de la 10 la 13). Toate cursurile se ?in la palat, maestrul coregraful beneficiind ?i de sprijinul asistentului coregraf Alina Popa Negr?u - vicepre?edintele funda?iei. La Cefa, cursurile se ?in lunea ?i vinerea (între orele 13.00 ?i 15.00).  (Ovidiu DAN)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021