Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


CALENDAR CULTURAL 2012 (I)

Biblioteca Jude?ean? „Gheorghe ?incai” Bihor Oradea

CALENDAR CULTURAL 2012 (I)

V? supunem aten?iei un instrument de lucru foarte util personalului din sistemul educa?ional, un Calendar Cultural 2012 cu principalele evenimente ?i anivers?ri culturale, realizat de colega mea Flavia Marinescu, ?ef serviciu la Sala de lectur? ?i depozitul de carte. Invit partenerii ?i pe viitorii parteneri ai Bibliotecii Jude?eane „Gheorghe ?incai” s? se inspire în planificarea activit??ilor ce le vom desf??ura în comun. (prof. dr. Mariana Barna)

Decenii proclamate de ONU
2003-2012 – Deceniul Na?iunilor Unite pentru alfabetizare. Educa?ie pentru to?i
2005-2014 – Deceniul pentru educa?ie în scopul dezvolt?rii durabile
2005-2014 – Al doilea Deceniu al popoarelor indigene (autohtone)
2005-2015 - Deceniul Interna?ional al programului Ap? pentru via??
IANUARIE
Ana Aslan (n. 1 ianuarie 1897, Br?ila – d. 20 mai 1988, Bucure?ti) – 115 ani de la na?terea medicului ?i inventatoarei românce.
1 ianuarie – Ziua Mondial? a P?cii
Alexandru cel Bun (cca 1375/1380 - 1 ianuarie 1432) – 580 ani de la moartea domnului Moldovei din familia Mu?atinilor.
Nemes-Nagy Ágnes (n. 3 ianuarie 1922,  Budapesta – d. Budapesta, 23 august 1991) - 90 ani de la na?terea poetei, traduc?toarei ?i eseistei maghiare
Ion Heliade-R?dulescu (n. 6 ianuarie 1802, Târgovi?te - d. 27 aprilie 1872, Bucure?ti) - 210 ani de la na?terea scriitorului, filologului ?i omului politic român, membru fondator al Academiei Române ?i primul s?u pre?edinte, considerat cel mai important ctitor din cultura român? prepa?optist?.
Somlyó Zoltán (n. 22 iunie 1882 Alsódomború – d. 7 ianuarie 1937 Budapesta) - 75 ani de la moartea publicistului, poetului, traduc?torului maghiar
Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564 – d. 8 ianuarie 1642) – 370 ani de la moartea fizicianului, matematicianului, astronomului ?i filosofului italian, cu rol important în  Revolu?ia ?tiin?ific?. 
Carol Popp de Szathmáry (n. 11 ianuarie 1812, Cluj - d. 3 iulie 1887,  Bucure?ti) – 200 ani de la na?terea pictorului ?i graficianului transilv?nean, primul fotograf de art? ?i documentarist din Regatul Român ?i unul dintre primii zece fotografi din Europa.
Szilvási Lajos (n. 13 ianuarie 1932, Szolnok  - d. 9 noiembrie 1996, Budapesta) - 80 ani de la na?terea scriitorului maghiar.
15 ianuarie - na?terea poetului na?ional Mihai Eminescu (1850)
Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut mai bine ca Molière (15 ianuarie 1622  17 februarie 1673) – 390 ani de la na?terea dramaturgului francez, director de teatru ?i actor, unul dintre mae?trii satirei comice.
Beke György (n. Uzon, 3 aug. 1927 – d. Budapesta, 20 ian. 2007) - 5 ani de la moartea scriitorului, publicistului ?i traduc?torului maghiar.
Petru Cre?ia (n. 21 ianuarie 1927, Cluj -14 aprilie 1997, Bucure?ti) – 85 ani de la na?terea eseistului, poetului ?i traduc?torului român.
Édouard Manet (23 ianuarie 1832 – 30 aprilie 1883) - 180 ani de la na?terea pictorului ?i graficianului francez, precursor al impresionismului.
Dénes Zsófia (14 ianuarie 1885, Budapesta - 23 ianuarie 1987, Budapesta) - 25 ani de la moartea scriitoarei ?i publicistei maghiare.
Frederic cel Mare (Frederic II) (24 ianuarie1712 - 17august 1786) - 300 ani de la na?terea regelui Prusiei.
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române (1859)
24 ianuarie/ 5 februarie 1862 – 150 ani de la deschiderea, la Bucure?ti, a primului Parlament unic al  României - domnitorul Alexandru Ioan Cuza proclam? unirea definitiv? a Principatelor, iar ora?ul Bucure?ti este desemnat capital? a ??rii
Lewis Carroll (pseudonimul lui Charles Lutwidge Dodgson) (n. 
27 ianuarie 1832 - d. 14 ianuarie 1898) - 180 ani de la na?terea  prozatorului, matematicianului, logicianului, clericului ?i fotografului englez.
27 ianuarie - Ziua interna?ional? de comemorare a victimelor Holocaustului
Grigore Gafencu (n. 30 ianuarie 1892, Bucure?ti - d. 30 ianuarie 1957, Paris) - 120 ani de la na?terea omului politic, diplomatului ?i ziaristului român.
Ion Luca Caragiale (n. 30 ianuarie 1852, Haimanale, jude?ul Prahova, ast?zi I. L. Caragiale, jude?ul Dâmbovi?a - d. 9 iunie 1912, Berlin) - 160 de la na?terea dramaturgului român
FEBRUARIE
Octav B?ncil? (n. 4 februarie 1872, Boto?ani - d. 3 aprilie 1944, Bucure?ti) 140 ani de la na?terea pictorului român.    
Constantin Golescu, cunoscut sub numele de Dinicu Golescu (n. 7 februarie 1777, d. 5 octombrie 1830) - 235 ani de la na?terea boierului ?i c?rturarului român.
Cornelia Moga (n. 9 septembrie 1885, Sibiu – d. 7 februarie 1962, Bucure?ti) - 50 ani de la moartea primei femei radiolog din România.
Charles John Huffam Dickens (n. 7 februarie 1812, Portsmouth, Hamshire – d. 9 iunie 1870, Gad’s Hill, Kent) - 200 ani de la na?terea romancierului englez.
Aleksandr Sergheevici Pu?kin (n. 6 iunie 1799, Moscova - d. 10 februarie 1837, St. Petersburg) - 175 ani de la moartea poetului ?i dramaturgului clasic rus, fondatorul literaturii ruse moderne. 
Maria Cutzarida - Cr?tunescu (n. 10 februarie 1857, C?l?ra?i – 16 noiembrie 1919, Bucure?ti) – 155 ani de la na?terea primei femei medic din România.
Alexandru Davila (n. 12 februarie 1862, Gole?ti - d. 19 octombrie 1929) - 150 ani de la na?terea dramaturgului, regizorului ?i prozatorului român.

Ronald Frederick Delderfield (n. 12 februarie 1912 – d. 24 iunie 1972) - 100 ani de la na?terea romancierului ?i dramaturgului englez.

Csáth Géza (n. 13 februarie 1887, Szabadka - d. 11 sept. 1919) - 125 ani de la na?terea scriitorului ?i compozitorului maghiar
MihailI Glinka (n. 1 iunie 1804, Novospasskoie– d. 15 februarie 1857, Berlin) - 155 ani de la moartea compozitorului rus.
Elena V?c?rescu (n. 21 septembrie 1864, Bucure?ti - d. 17 februarie 1947 Paris)65 ani de la moartea scriitoarei române de expresie francez?, laureat? în dou? rânduri cu premiul Academiei Franceze.
Domokos Pál Péter (n. 28 iun. 1901 – d. 19 februarie 1992, Budapesta) - 20 ani de la moartea folcloristului ?i muzicologului  maghiar.

Pierre-François-Marie-Louis Boulle (n. 20 februarie 1912, la Avignon - d. 31 ianuarie 1994) , cunoscut sub numele de Pierre Boulle - 100 ani de la na?terea scriitorului francez, de forma?ie tehnic? (inginer).

Nikolai Vasilievici Gogol (n. 31 martie 1809 - d. 4 martie 1852) (19 martie 1809 – 21 februarie 1852) – 60 ani de la moartea prozatorului ?i dramaturgului rus de origine ucrainian?.
Gulácsy Lajos (12 octombrie 1882, Budapesta - 21 februarie 1932, Budapesta) - 80 ani de la moartea pictorului ?i scriitorului maghiar.
Bod Péter (n. 22 februarie 1712, Felsőcsernát – d. 1769 ...) - 300 ani de la na?terea preotului reformat, istoric literar maghiar.

Stephen Robert Irwin (n. 22 februarie 1962 - d. 4 septembrie 2006) - 50 ani de la na?terea herpetologului australian, personalitate tv, educator, conservator al naturii.

Amerigo Vespucci (n. 9 martie 1454, Floren?a, Italia, d. 22 februarie 1512, Spania) - 500 ani de la moartea navigatorului, exploratorului, cartografului ?i comerciantului italian. 
Constantin N. Hurmuzachi (n. 30 octombrie 1863 – d. 22 februarie 1937) - 75 ani de la moartea zoologului, filozofului ?i juristului român.
Romulus Vulc?nescu (n. 23 februarie 1912, Bucure?ti – d. 10 septembrie 1999) - 100 ani de la na?terea etnologului, eseistului, scenaristului, criticului literar ?i teatral, sociologului culturii ?i folcloristului român.
24 februarie 1942 - 70 ani de la inaugurarea postului de radio ,,Vocea Americii”, care actualmente emite emisiuni în majoritatea limbilor din lume.
Victor Hugo (n. 26 februarie 1802, Besan - 22 mai 1885) - 210 ani de la na?terea poetului ?i romancierului francez
Alexandr Porfirievici Borodin (n. 31 octombrie /21 noiembrie 1833 - d. 27 februarie 1887, Sankt Petersburg) – 125 ani de la moartea compozitorului clasic, chimistului ?i medicului rus de origine georgian?.
Constantin cel Mare (Constantin) (27 februarie 272  - 22 mai 337) - I740 ani de la na?terea împ?ratului roman numit Noul Apostol al Cre?tinismului, fondator al Constantinopolului, primul conduc?tor roman care s-a convertit la cre?tinism recunoscând oficial aceast? religie; a pus bazele civiliza?iei europene cre?tine.
Alexandru Vaida-Voevod (27 februarie 1872 - 19 martie 1950) - 140 de ani de la na?terea omului politic, scriitorului, publicistului ?i medicului roman.
28 februarie - Ziua Ap?r?rii Civile (va urma)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021