Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Programul de perfecționare „Managementul european educațional”

Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea

Programul de perfecționare „Managementul european educațional”

Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea a fost acreditată prin OMECTS nr. 7430/28.12. 2011 pentru programul de formare continuă „Management european educațional”, structurat pe două module, fiecare dintre ele având 30 credite transferabile și durata de 90 ore, în cele 12 centre de formare continuă: Arad, Baia Mare, Bistrița, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Curtea de Argeș, Gheorgheni, Iași, Oradea și Piatra Neamț.

Programul de perfecționare se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu funcții de conducere, îndrumare și control, cadre didactice care doresc să cunoască managementul educațional și aspiranți la funcții în învățământ.
Structura modulară a programului permite parcurgerea și absolvirea unui modul la alegere sau a ambelor module, dobândindu-se competențe specifice fiecărui modul. 
Condiția de acces la programul de perfecționare este: cadru didactic absolvent de studii medii sau superioare. Înscrierea se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
*copie act de identitate
*copie certificat de naștere
*copie certificat de căsătorie – dacă este cazul
*copie a documentului privind ultimul nivel de studii finalizate
*adeverința de la unitatea de învățământ de proveniență care atestă statutul de cadru didactic
*documentul care atestă achitarea taxei de școlarizare – rata 1
*contract de școlarizare.
În urma absolvirii programului de perfecționare, cursanților li se eliberează Certificatul de competențe profesionale ale personalului didactic (cu antetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului) și Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor, conform art. 30 din OMECTS nr.5549/06.10.2011.
Taxa de școlarizare este de 400 de lei pentru fiecare modul și poate fi plătită în rate conform contractului de școlarizare, la care se adaugă taxa de 60 lei pentru înscrierea la examenul de certificare a competențelor și eliberarea certificatului.
Finalizarea programului de perfecționare „Management european educațional” satisface cerințele legislative:
„Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă astfel încât să acumuleze la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivat în învățământ, minimum 90 de credite transferabile” (art. 245 – (6)  din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale);
„Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului înființează corpul național de experți în management educațional, constituit în urma selecției, prin concurs specific a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile” (art.246 – (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale).
Pentru înscrieri vă puteți adresa centrului nostru - Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea, Str. Theodor Sperantia nr. 2, loc. Oradea, tel. 0259 433 532, 0259 465 113, sau 0359 409 183.(B. R.)

Trimite email

mari, 16 iulie 2019