Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Cartea I a Codului Civil vorbește despre persoane

Noul Cod Civil (5)

Cartea I a Codului Civil vorbește despre persoane

Persoanele, ca subiect de drept civil, pot fi persoane fizice și persoane juridice.
Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și obligații civile.
Persoana juridică este orice formă de organizare sau orice entitate care, fiind constituită în condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile.

Toate persoanele sunt egale în fața legii.
Drepturile și libertățile civile ale persoanelor (fizice sau juridice) sunt ocrotite și garantate de lege, această dispoziție avându-și sorgintea chiar în Constituție.
În ceea ce privește drepturile și libertățile civile, cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români.
Orice persoană are recunoscută capacitatea civilă, care are două laturi: capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu. Capacitatea de folosință este aptitudinea (posibilitatea) persoanei de a avea drepturi și obligații civile. Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile, respectiv de a-și exercita singură drepturile și obligațiile civile.
De reținut: nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și în condițiile expres prevăzute de lege (ex: persoanele bolnave mintal, minorii,  persoanele sancționate cu anumite interdicții etc). Tot astfel, nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu.
Patrimoniul persoanei
Orice persoană fizică sau juridică este titulară a unui patrimoniu, care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Altfel spus, patrimoniul înseamnă totalitatea drepturilor și obligațiilor acesteia evaluate în bani.
Noul Cod Civil introduce pentru prima dată noțiunea de masă patrimonială. Astfel, patrimoniul unei persoane poate cuprinde mai multe mase patrimoniale, stabilite în condițiile legii, cum ar fi:
Masa patrimonială de afectațiune: este acea parte a patrimoniului care cuprinde bunurile afectate exercitării unei profesii autorizate (ex: bunurile necesare exercitării profesiei de avocat)
Masa patrimonială fiduciară: este acea diviziune a patrimoniului care cuprinde bunuri ori alte drepturi patrimoniale transferate de către titularul patrimoniului (constituitor) către unul sau mai mulți fiduciari (împuterniciți-reprezentați) care le exercită într-un scop prestabilit.
Alte mase patrimoniale determinate potrivit legii (numai legea poate determina o masă patrimonială distinctă).
În toate cazurile, transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiași patrimoniu, nu constituie o înstrăinare, în sensul trecerii acestor drepturi către o altă persoană.
notar public,
GÂRBA CORNEL

Trimite email

luni, 28 septembrie 2020