Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Femeile liberale au s?rb?torit Ziua Familiei

Dou? evenimente, la C.S.E.I.S. ?i Prim?ria Oradea

Femeile liberale au s?rb?torit Ziua Familiei

Pentru a marca Ziua Interna?ional? a Familiei, Organiza?ia Femeilor Liberale din Oradea a organizat ?i în acest an dou? evenimente care au demonstrat importan?a unei familii unite în dezvoltarea armonioas? a copiilor.

Primul eveniment a avut loc la C.S.E.I. Senzorial? (Gr?dini?a de ambliopi), unde femeile liberale conduse de pre?edintele organiza?iei, dna Florica Chereche?, au organizat o mas? rotund?, împreun? cu speciali?ti care lucreaz? în cadrul acestei institu?ii, p?rin?i sau apar?in?tori ai copiilor, precum ?i un consilier specializat în probleme de familie ?i copii cu nevoi speciale. În cadrul discu?iilor au fost men?ionate problemele specifice cu care se confrunt? ace?ti copii ?i familiile lor. Masa rotund? a fost urmat? de vizitarea grupelor de copii care au participat la un concurs de desene ?i alte lucr?ri, cu tema „Familia mea”. Femeile liberale au premiat copiii cu câte o diplom? ?i pachete cu dulciuri.
Totodat? în Sala mare a Prim?riei Oradea, a fost organizat? o a doua mas? rotund? pe tema prevenirii abandonului copiilor.  La acest eveniment al Organiza?iei Femeilor Liberale, au r?spuns invita?iei ?i reprezentante ale Organiza?iei Femeilor Social-Democrate ?i Conservatoare. S-a prezentat importan?a unit??ii în familie ?i a înconjur?rii copilului cu dragoste ?i c?ldur?. A fost prezentat abandonul prin plecarea unui p?rinte sau a ambilor p?rin?i la munc? în str?in?tate ?i impactul negativ asupra dezvolt?rii copilului, precum ?i abandonul copilului în fa?a televizorului sau a computerului de c?tre p?rin?ii prea ocupa?i sau indiferen?i. S-a mai abordat problema abandonului ?i importan?a familiei ?i din punct de vedere religios. Un moment special l-a constituit prezentarea unei familii de plasament de la C?minul Felix, care a povestit despre modul în care s-a ocupat de cre?terea ?i educarea celor 12 copii abandona?i, prezentând imagini deosebit de gr?itoare. În finalul manifest?rii, dna Florica Chereche?, în dubla sa calitate de pre?edinte O.F.L. ?i viceprimar, a prezentat modul în care municipalitatea sprijin? familia în Oradea. (Anca Sas)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021