Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Podul de pe Drago? Vod? prinde contur

Vineri, au fost montate primelor 10 tronsoane

Podul de pe Drago? Vod? prinde contur

În cadrul unei conferin?e de pres? desf??urat? vineri, 20 iulie 2012, în teren, viceprimarul Mircea M?lan al?turi de directorul Direc?iei Tehnice din Prim?ria Oradea, dl. Mircea Ghitea ?i de reprezentan?ii companiei private care realizeaz? Podul Drago? Vod? au prezentat stadiul execu?iei lucr?rilor la acest pod ?i proiectul Prim?riei Oradea vizavi de realizarea accesului din str. F?cliei în str. Drago? Vod?, inclusiv amenajare intersec?ii în zona Podului Drago? Vod?.

Vineri a avut loc împingerea podului de pe un mal pe cel?lalt. În acest moment se realizeaz? montarea primelor 10 tronsoane ale podului, urmând ca în urm?toarele trei s?pt?mâni s? se ruleze ?i s? se pun? pe pozi?ie ultimele ?ase tronsoane.
Modalitatea de împingere a podului este una special?, fiind vorba de o împingere hidraulic?. Potrivit constructorului, aceast? tehnologie, pe lâng? faptul c? presupune costuri mai mici, prezint? avantajul c? se poate lucra pe un singur mal, neconturbând circula?ia ?i pe cel?lalt mal al Cri?ului Repede.
În ceea ce prive?te proiectul Prim?riei Oradea - „Realizare acces din str. F?cliei în str. Drago? Vod?, inclusiv amenajare intersec?ii în zona Podului Drago? Vod?”- acesta va începe odat? cu finalizarea construc?ie podului.
Acest proiect se execut? în baza contractului nr. 261.764/10.11.2011, în valoare de 2.092.042, 62 lei (f?r? TVA), în care executan?ii lucr?rii sunt asocierea S.C. Construc?ii Bihor cu S.C. Drumuri Or??ene?ti.
Viceprimarul Mircea M?lan a prezentat lucr?rile care vor fi executate de Prim?rie în cadrul acestui proiect.
„Acest proiect al municipalit??ii presupune mai multe lucr?ri. Astfel, vor fi realizate: dou? rampe de acces în lungime total? de 163 m - cu l??imea carosabilului de 7 m, dou? trotuare cu l??imea de 2 m, re?ea de canalizare pluvial? în lungime de 200 metri liniari. Totodat?, vom realiza iluminatul public (re?ea de iluminat ?i 9 stâlpi) ?i pasajul pietonal la ramp? mal drept, în lungime de 32 metri ?i 5,5 m l??ime”, a precizat viceprimarul Mircea M?lan.
„Urmeaz? ca, luni, 23 iulie, s? fie demarate lucr?rile la sensul giratoriu de pe Drago? Vod?. Acesta va avea o raz? de 10 m ?i urmeaz? s? fie finalizat spre sfâr?itul lunii august, în paralel lucrându-se la umpluturile de la rampa de pe malul stâng al Cri?ului. Termenul de finalizare al proiectului este 30 septembrie 2012”, a încheiat directorul Direc?iei Tehnice din Prim?ria Oradea, dl. Mircea Ghitea. (Biroul de pres?)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Podul de pe Drago? Vod? prinde contur.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021