Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Amenajarea Parcului Salca

Primarul Ilie Bolojan a semnat contractul de finan?are (pentru)

Amenajarea Parcului Salca

Primarul Ilie Bolojan a semnat mar?i, 14 august 2012, la Bucure?ti, la Administra?ia Fondului pentru Mediu, contractul de finan?are privind amenajarea Parcului Salca din municipiul Oradea, al?turi de pre?edintele Administra?iei Fondului pentru Mediu, domnul Radu Dan Septimiu Popa.

Acest proiect este finan?at prin „Programul na?ional de îmbun?t??ire a calit??ii mediului prin realizarea de spa?ii verzi în localit??i”, iar obiectivul general al acestui program este îmbun?t??irea calit??ii mediului prin crearea de spa?ii verzi în mediul urban.
Totalul investi?iei este de 2.726.418 lei cu TVA, din care 2.000.000 lei, reprezentând 89,98% din cheltuielile eligibile ale proiectului vin de la Administra?ia Fondului pentru Mediu, în timp ce contribu?ia proprie a Municipiului Oradea este de 222.728 lei.
Parcul Salca va fi situat pe malul Pe?ei, între zona Cantemir ?i complexul Lotus, va avea o suprafa?? total? de 34.140,00 mp, din care spa?iile verzi amenajate se vor întinde pe o suprafa?? de  21.721,00 mp.
Investi?ia în Parcul Salca prevede urm?toarele lucr?ri:
*realizarea unui lac cu o suprafa?? de 4.885,00 mp, adic? 14,31 % din suprafa?a total?, plantat cu 11 specii de plante de ap? ?i de mla?tin?, traversat de un ponton din lemn pentru a fi observat? via?a acvatic? ?i de un pasaj din blocuri de beton ?i piatr? care s? creeze o mic? c?dere de ap? (0,20 m).
*realizarea unui labirint medieval având în centru un foi?or/observator
*2 rozarii dispuse pe dou? artere importante de acces în parc, prev?zute cu pergole ?i b?nci
* dou? pia?ete pentru recreere, activit??i cu rol educativ ?i informativ, în special legate de mediu ?i protec?ia acestuia, una scufundat?, iar cealalt? în?l?at?
*o planta?ie de bambu?i înal?i de 4-8 m, pe malul lacului.
În total au fost prev?zute s? fie plantate 10.883 de buc??i de plante (arbori, arbu?ti, plante perene, trandafiri, plante de ap? ?i mla?tin?, bambu?i, gard viu).
Totodat?, parcul va fi dotat cu: panouri de informare cuprinzând planul parcului, cât ?i speciile de plante ?i amplasamentul acestora, fântâni de ap? potabil?, toalete ecologice, b?nci, co?uri de gunoi, stâlpi de iluminat cu o în?l?imea de 100 cm pe aleile principale ?i stâlpi de 350 cm, alimenta?i cu panouri fotovoltaice, dar ?i re?ea de irigat pentru toate plantele care necesit? ap? ?i aspersoare pentru peluze.
,,Pân? la semnarea acestui contract am întâmpinat unele greut??i, dar acum sunt bucuros s? v?d c? proiectul prinde în sfâr?it contur. Licita?ia pentru demararea proiectului o vom organiza pân? la sfâr?itul lunii august, în a?a fel încât în aceast? toamn? s? putem începe lucr?rile, iar pân? în vara anului 2013 Parcul Salca s? fie gata”, a declarat Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea. (Biroul de pres?)

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021