Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


Dl primar Ilie Bolojan a înmânat, ieri, premiile I, II ?i III

Concursul „Spa?ii verzi de care suntem mândri”, la final

Dl primar Ilie Bolojan a înmânat, ieri, premiile I, II ?i III

Între 1 ?i 15 iunie 2012, or?denii au fost invita?i s? demonstreze cât sunt de gospodari. Pentru a demonstra acest lucru, Prim?ria Oradea a organizat concursul „Spa?ii verzi de care suntem mândri” în cadrul c?ruia asocia?iile de proprietari au fost încurajate s?-?i amenajeze cât mai frumos spa?iile verzi din fa?a blocurilor, s? le fotografieze ?i s? le înscrie în concurs.

Juriul, format din dl primar Ilie Bolojan, reprezentan?i ai autorit??ilor de mediu ?i membri ai echipei Umbrela Verde, a decis ca locul I s? revin? Asocia?iei de Proprietari „Barierei 22” (asocia?ie reprezentat? de dna Codru?a Hodu?), locul II - Asocia?iei de Proprietari Aluminei 86 M6 (dna Elisabeta Binder), iar locul III - Asocia?iei de Proprietari Sârguin?a de pe strada Cantemir nr. 75 (dna Flori?a Bot Pop).
Premiile (constând în ma?ini de tuns iarba, trimmer, set derulator, diplome ?i pancarde) au fost înmânate ieri (21 august 2012) câ?tig?torilor de c?tre dl primar, inginer Ilie Bolojan, de fa?? fiind directorul adjunct al Direc?iei Tehnice, dl Emil Ben?an ?i ?eful de serviciu, dl Mircea Stejeran, respectiv consilierul domnului primar, dra Anca Sas.
La concurs s-au înscris 26 de asocia?ii de proprietari. Premiul special este un foi?or care va fi amplasat pe malul drept al Cri?ului Repede în zona de blocuri apar?inând Asocia?iei de Proprietari Sovata.
Începând de ast?zi, vor fi acordate celelalte premii
Celelalte premii vor fi acordate începând de ast?zi, 22 august, la Prim?ria Oradea, camera 135, compartimentul Spa?ii verzi, între orele 8.30-15.30.
Sunt a?tepta?i s?-?i ridice premiile reprezentan?ii asocia?iilor premiate: Adrian Silaghi (Galileo Galilei nr. 20), Eva Dani (Galileo Galilei nr. 14), Ioana Cearn?u Tiponu? (As. Viitorul, str. L?pu?ului), Horia Todoran (As. Ibsen), Doina B?d?r?u (As. Pia?a Bucure?ti), Dorun Cr?ciun (Bdul ?tefan cel Mare), Felicia Bulzan (As. Pia?a 1 Decembrie), Simona Gali? (str. Ha?egului nr. 45) ?i Krausz Betina (As. Cazaban nr.5).
Pista de biciclete de la Podul CFR la Podul Dacia
Pe parcursul drumului, dl primar a ?inut s? ne furnizeze ?i alte informa?ii legate de ?edin?a Consiliului Local din 28 august, de proiectul cu câinii, iar pe traseul parcurs din Drago? Vod? ?i R?zboieni spre Cantemir, Sovata ?i Aluminei, am f?cut câteva popasuri pentru a ne prezenta stadiul unor lucr?ri aflate în derulare în zonele respective.
De la Podul CFR de pe Drago? Vod? porne?te o pist? de biciclete pe malul stâng al Cri?ului Repede pân? la Podul Dacia. „Pista de biciclete va avea o l??ime de 2,5 metri ?i se va întinde pe o lungime de 1.200 de metri. Aceste lucr?ri, în valoare de 210 mii lei, sunt realizate de firma Selina ?i au ca termen de finalizare sfâr?itul lunii septembrie”.
Reabilitarea str?zii R?zboieni
Strada R?zboieni a fost reabilitat? pe „tronsonul de la sensul giratoriu de pe Muntele G?ina pân? la gara Velen?a. Pe lâng? asfaltarea str?zii au fost realizate ?i 282 de locuri de parcare la domiciliu, au fost delimitate zonele cu borduri, au fost realizate marcajele longitudinale ?i trecerile de pietoni. În prezent se lucreaz? la accesul spre gara Velen?a ?i la amenajarea spa?iului verde ?i a aleilor din zona g?rii. Anul viitor urmeaz? amenajarea zonei din partea stâng? a cap?tului str?zii R?zboieni, precum ?i accesul spre Calea Clujului. Valoarea lucr?rilor de pe strada R?zboieni este de 1.335 mii lei”.
Amenajarea zonei din str. Sovata - Aluminei - Aleea Tu?nadului
În zona str. Sovata - Aluminei - Aleea Tu?nadului - zona dig mal drept Cri?ul Repede, unde au fost demolate garajele existente.
„În cadrul lucr?rilor se realizeaz? reabilitarea sistemului rutier, aleile carosabile noi, spa?ii de parcare, trotuare, accese carosabile, spa?ii verzi, dou? terenuri de sport, introducerea utilit??ilor de iluminat public respectiv de canalizare pluvial?. Lucr?rile de reamenajare a amplasamentului din zona str. Sovata - Aluminei - Aleea Tu?nadului - zona dig mal drept Cri?ul Repede sunt în stare avansat?, executate aproximativ în propor?ie de 60 %. Pân? în prezent a fost amenajat un teren de sport (cu posibilit??i de baschet, handbal ?i minifotbal), în suprafa?? de 18x40 m, urmând ca înspre Podul Densu?ianu s? se amenajeze ?i al doilea teren de sport. Terenul de sport recent amenajat a fost asfaltat, împrejmuit cu o plas? de sârm? ?i urmeaz? s? fie marcat. De asemenea, în dreapta terenului de sport se amenajeaz? 369 de locuri de parcare, realizate din dale traforate (înierbate) ?i perforate. Lucr?rile privind iluminatul public de asemenea au fost realizate în propor?ie de 70%, în perioada urm?toarea urmând s? aib? loc ?i amenajarea spa?iilor verzi. Lucrarea este executat? de S.C. Drumuri Bihor, în asociere cu S.C. RITMOTEH S.R.L, la valoarea de 2.331.798 lei.
Termenul de realizare a întregii lucr?ri este de aproximativ 10 luni din momentul pred?rii amplasamentului”, dup? cum aveam s? afl?m din comunicatul Biroului de pres?. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesa?i Galeria foto: Dl primar Ilie Bolojan a înmânat, ieri, premiile I, II ?i III.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021