Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

O sãptãmânã activã

La Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”

O sãptãmânã activã

Luni, 19 noiembrie 2012, am participat la lansarea volumului „Cãutãtorii de poveºti”, o colecþie de poveºti semnate de Cãtãlin ªtefãnescu, prezent la eveniment la Biblioteca Judeþeanã ,,Octavian Goga”' din Cluj-Napoca.

Cãutãtorii de poveºti
Volumul „este rezultatul primei campanii de promovare a bibliotecilor publice din România, care a consemnat schimbãrile ºi efectele în comunitate datorate dezvoltãrii bibliotecilor publice locale. Timp de zece sãptãmâni, cei patru scriitori (Cãtãlin ªtefãnescu, Irina Pãcurariu, Vlad Petrescu ºi Radu Paraschivescu) ºi jurnaliºtii implicaþi în proiect au stat de vorbã cu bibliotecari, dar ºi cu oameni obiºnuiþi ale cãror vieþi au fost schimbate datoritã bibliotecilor ºi au scris poveºtile întâlnite”.
Poveºtile le veþi gãsi pe www.cautatoriidepovesti.ro
 Lansare de carte pentru copii
Miercuri, 21 noiembrie, în Ludoteca Secþiei pentru copii ºi tineret, elevii din clasele a III-a ºi a VI-a de la ªcoala Gimnazialã „Dimitrie Cantemir”, însoþiþi de directoarea ºcolii, prof. dr. Viorica Popa, profesoara Diana Hera ºi învãþãtoarea Liana Sabo, au fost invitaþi la un cerc de poezie, cu participarea doamnei Galina Pantea, autoare de cãrþi pentru copii. Activitatea se înscrie în seria de evenimente din cadrul „Festivalului Naþional al ªanselor Tale”. Cartea „Vrem sã facem o serbare” este o culegere de poezii, cântece ºi scenete pentru ºcolari, apãrutã la Editura Didacticã Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, în acest an. Autoarea cãrþii a citit din poeziile sale, apoi a îndemnat ºi pe copii sã lectureze din creaþiilor lor. Le-a propus copiilor sã încerce sã compunã cât mai multe poezii, pentru a fi publicate într-o viitoare carte.
Iatã câteva poezii realizate de copii:
„Iarna a sosit”, de Horvath Tamara Valentina, clasa a V-a A
Iarna a venit în grabã/A adus zãpadã albã,/Vântul ºuierã prin curte/Timpul trece foarte iute.
Copacii nu mai au haine/Tremurã cuprinºi de taine/Numai fulgii se-ncãlzesc/De frig ºi vânt toþi se feresc.
„Venirea iernii”, de Timadi Roberta Carla, clasa a V-a A
Dimineaþa, când soarele rãsare, Pe iarba maronie un covor alb apare/Acel covor subþire, catifelat ºi rece/Aduce bucuria copiilor pe feþe.
Afarã este frig ºi apa a-ngheþat/Copiii zburdã-ntruna, pe derdeluº s-au dat./Nerãbdãtori aºteaptã cu toþii ca sã ningã/ªi-acel bãtrân cu barbã, cadouri sã le-aducã.
„Bradul”, de Murany Erno Robert, clasa a VI A
Iarna, coroana este învelitã/Cu zãpadã cristalinã/De sub care îºi aratã/Ace verzi cât lumea toatã./Fie iarnã, fie varã/Bradul îºi pãstreazã/Culoarea vie ºi regalã.
„Iarna”, de Gyori Antonia, clasa a V-a A
Bate, bate iar la poartã/Iarna rece ºi curatã./Copii veseli, jucãuºi/Iar se-aratã pe la uºi.
Neºtiind cã fulgu-i rece, Nu-i ca toamna care trece/Cu gust galben amãrui,/Ci-i alb rece-albãstrui.
„Brad”, de Racz Erik, clasa a V-a A
Bradul de-l împodobeºti,/Îndatã îl înveseleºti./Moºu-n grabã va veni/Când zãpada va cerni/ªi-i va pune jucãrii!
„Semn de iarnã”, de Vidican Oana Maria, clasa a V-a A
Afarã-i frig ºi s-a înserat,/De dupã norul franjurat/S-aratã mândrã luna/Parcã ºtiind cã e doar una.
Din depãrtãri se aude clar/Un vuiet lung, greu ºi amar/E semn cã iarna va veni/ªi-n nãmeþi ne-a troieni.
„Iarna”, de Mikle Xintia, clasa a VI-a A
De dimineaþã au început sã cadã/Fulgi mari ºi albi de zãpadã,/Pe jos un covor alb se formeazã/ªi ninge-ncontinuu pân’ l-amiazã.
Copiii ies pe rând, pe rând,/Prin zãpadã toþi zburdând,/Alunecând pe deal, prin vãi,/Cu clinchete de zurgãlãi.
 Dinþi frumoºi ºi sãnãtoºi
Joi, în Ludoteca Secþiei pentru copii ºi tineret a avut loc întâlnirea lunarã a medicilor stomatologi, de acestã datã Teodora Vaschi ºi Veronica Motoc de la AMSPPR, Filiala Criºana, cu elevii din clasa a II-a de la Colegiul Naþional ,,Iosif Vulcan''. Au analizat structura dinþilor ºi a cavitãþii bucale, au vorbit despre necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic, au exersat spãlarea pe dinþi cu ajutorul mulajelor. Pentru atenþia ºi rãspunsurilor date, copiii au primit pacheþele cu pastã, perie de dinþi ºi pliante de la Firma Colgate. Pliantele sunt reprezentative, cuprind sfaturi pentru pãrinþi cu trimitere la copii, pe categorii de vârstã: de la 0 la 2 ani, de la 2 la 6 ani ºi peste 6 ani.
Iatã câteva sfaturi extrase de pe pliant, pentru un zâmbet sãnãtos:
1.Periaþi-vã dinþii corect de 3 ori pe zi timp de cel puþin 3 minute;
2.Schimbaþi periuþa de dinþi o datã la trei luni;
3.Vizitaþi medicul stomatolog în mod regulat;
4.Folosiþi mijloace suplimentare de igienã oralã;
5. Limitaþi numãrul gustãrilor între mese
ªi pentru o mai bunã deprindere a unui periaj corect faceþi exerciþii împreunã, pãrinþi ºi copii, transformând spãlatul pe dinþi într-un moment vesel.
Mariana BARNA

Trimite email

marţi, 25 februarie 2020

Poza zilei

Emma și Crina au examen!

Nu se vede?
Emanuela și Crina, de la Agora, privesc examenul cu toată responsabilitatea. Din punctul lor de vedere, e nevoie de un moment psihologic în care să te relaxezi, cum ar fi o ,,ședință foto" pentru alungarea stresului.
,,La ce ne-ar folosi să mergem cu capul plecat și cu frică în sala de examen!", e de părere Crina (expert în asigurări... și în ridicarea moralului).