Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Formalități pentru încheierea căsătoriei

Noul Cod Civil (32)

Formalități pentru încheierea căsătoriei

Pentru încheierea căsătoriei, viitorii soți sunt obligați să-și comunice reciproc starea sănătății lor.

Căsătoria se celebrează de către ofițerul de stare civilă la sediul primăriei de la domiciliul (reședința) viitorilor soți.
Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază viitorii soți, cu obligativitatea înștiințării primăriei de domiciliu a viitorilor soți.
Cei care vor să se căsătorească vor face personal declarația de căsătorie, la primăria unde urmează să se încheie căsătoria. În această declarație viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales. O dată cu declarația de căsătorie, se vor prezenta și dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei, inclusiv analizele medicale. Atunci când viitorul soț este minor, părinții sau, după caz, tutorele vor face personal o declarație prin care încuviințează încheierea căsătoriei.
Alegerea numelui de familie
Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.
Publicitatea declarației de căsătorie
 În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afișarea, în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia.
Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și, după caz, încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării.
Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie.
Primarul localității unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

duminică, 15 decembrie 2019