Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Alegerea regimului matrimonial

Noul Cod Civil (36)

Alegerea regimului matrimonial

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale de bunuri se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Cu alte cuvinte, încheierea unei convenții matrimoniale este obligatorie când soții aleg regimul matrimonial al separației de bunuri sau regimul comunității convenționale de bunuri.
Convenția matrimonială se încheie în mod obligatoriu prin act autentificat de către notarul public, cu consimțământul ambilor soți, exprimat personal sau prin împuternicit, cu procură autentică specială și având conținutul bine determinat.
Prin convenția matrimonială  încheiată, soții sunt ținuți să respecte regulile regimului matrimonial pe care l-au ales, reguli de la care nu se poate deroga decât în cazuri anume prevăzute de lege. De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce  atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau dispozițiilor codului civil privind  dreptul la moștenirea legală.
Legat de convenția matrimonială, Noul Cod Civil  introduce o instituție nouă în dreptul nostru și anume clauza de preciput. Astfel, prin convenția matrimonială soții pot stipula că în cazul decesului unuia dintre ei, soțul supraviețuitor poate să preia, fără nicio plată sau sultă, înainte de a se face partajul (împărțeala) moștenirii între toți moștenitorii, unul  sau mai multe dintre bunurile lor comune. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei.
Prin clauza de preciput se creează, astfel, un avantaj pentru soțul supraviețuitor – beneficiar, în sensul că acesta poate să dobândească în proprietate unele bunuri din masa succesorală a soțului defunct, fără a fi obligat să le împartă cu ceilalți moștenitori, cum ar fi copiii. Este de reținut însă, că această clauză nu poate aduce atingerea rezervei succesorale a moștenitorilor  rezervatari.
Pentru a fi opozabilă terților (a fi făcută publică), convenția matrimonială se înscrie în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, precum și în oricare alte registre de publicitate (ex. Cartea Funciară), în funcție de natura bunurilor dobândite. De asemenea, despre regimul matrimonial ales se face  mențiune și pe actul de căsătorie.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

vineri, 13 decembrie 2019