Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liber? în sistemul public – hot?rârea a fost publicat? în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studen?ii ?i profesorii din ?colile, gr?dini?ele ?i universit??ile publice vor avea o perioad? de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciuc? a anun?at c? Guvernul va aproba în ?edin?a de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucr?toare în sistemul public. Elevii ?i profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile f?r? ?coal? în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaug? weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la ?coal? ar urma s? aib? loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hot?rârea de Guvern se aplic? în toate institu?iile publice, deci ?i în universit??ile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liber?”, a anun?at Ciuc? la începutul ?edin?ei de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studen?ilor, reducerea num?rului de ore de curs ?i frauda masiv? de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Fran?a
Un profesor de drept public ce pred? la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studen?ilor ?i decizia sc?derii num?rului de ore, informeaz? lefigaro.fr. Lectorul ?i-a descris studen?ii ca fiind nepreg?ti?i, sus?ine c? au un nivel ,,catastrofal” ?i vorbe?te despre existen?a unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizeaz? în e-mail c? universitatea U.B.O. va deveni o variant? de rezerv? a absolven?ilor de liceu, dac? ace?tia nu intr? unde î?i doresc. Un alt aspect men?ionat de profesor se refer? la fraudarea examenelor, dac? acestea sunt organizate la distan??: „în plus, putem tri?a dac?, din întâmplare, se organizeaz? examene la distan??”, a spus acesta, citat de publica?ia francez?.
Jurnali?tii din Hexagon noteaz? c? profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi ?i ar fi adus la cuno?tin?a conducerii universit??ii frauda de la examenele online înc? din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studen?i care ar fi în aceast? situa?ie, conform Le Figaro. Profesorul a declarat c? urmeaz? s? sesizeze autorit??ile judiciare în privin?a aceasta, în situa?ia în care conducerea universit??ii va recunoa?te c? a trecut cu vederea ac?iunea imoral? a studen?ilor.
„Cum s? explic c? studen?ii, care nu cunosc cu adev?rat o materie (avem doar 27,5 ore de lec?ii pe semestru) ?i care trebuie s? acumuleze informa?ii de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea s?-mi citeze hot?râri judec?tore?ti, precizând data exact?, num?rul cauzei ?i numele p?r?ilor? (…) La universitate nivelul a devenit, din p?cate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public ?i v?d c? doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publica?ie francez?.
El a fost sprijinit de c?tre colegi, cadre universitare, dar ?i de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit ?i amenin??ri cu moartea: „Am g?sit etichete pe u?a biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce afl?m de la Edupedu, care public? ?tiri la zi despre educa?ie...
19 octombrie 2021
Campanie sus?inut? de BCR, prin proiectul ?coala de Bani
Concurs na?ional, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de ?coala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise pân? pe 15 noiembrie ?i pot fi f?cute de înv???tori

Un nou concurs de crea?ie – desene ?i picturi – este lansat la nivel na?ional în cadrul proiectului “?coala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invita?i s? se înscrie, prin înv???tori, copiii cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educa?ie pentru mediu, educa?ie financiar?. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: ?colile pot ob?ine titlul de ,,?coala Banilor Bine-Crescu?i”, participan?ii primesc seturi întregi de c?r?i ?i, în ?coli, se vor organiza ateliere de educa?ie financiar? pentru cei mici.
Concursul se desf??oar? în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 ?i se adreseaz? elevilor cu vârsta cuprins? între 6 ?i 11 ani, care vor reprezenta astfel ?coala la care înva??. Fiecare ?coal? doritoare trebuie s? î?i înscrie cele mai reu?ite 12 desene realizate de c?tre elevii s?i, pe site-ul concursului. Desenele trebuie s? ating? una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajut? banii?”
• “Avem grij? de resursele mediului înconjur?tor”.
Lucr?rile pot fi realizate în orice tehnic? de compozi?ie: ulei, acuarel?, creion, peni??, colaj, ceracolor etc.


„Patimile ?i Învierea Domnului” – expozi?ie, spectacol ?i ateliere

Luni, la Palatul Copiilor ?i Elevilor

„Patimile ?i Învierea Domnului” – expozi?ie, spectacol ?i ateliere

Palatul Copiilor ?i Elevilor a g?zduit luni (29 aprilie 2013), o edi?ie special? a evenimentului „Patimile ?i Învierea Domnului”.

E vorba despre o expozi?ie de icoane ?i desene cu tematic? pascal? ?i prima dat? ateliere de lucru, în care elevi din Oradea ?i jude?, au fost invita?i „s? exerseze încondeiatul ou?lor, pictarea icoanelor pe sticl? ?i pe lemn, s? vad? în mod practic cum se realizeaz? aceste lucr?ri”, dup? cum a precizat p?rintele profesor Florin Negru?iu, inspectorul ?colar de specialitate, coordonatorul proiectului.„Evenimentul „Patimile ?i Învierea Domnului” se vrea o întâlnire a noastr? cu icoanele reprezentative pentru aceast? perioad? religioas?, un eveniment în care am vrut s? aducem elevii ?i profesorii împreun? pentru a ne preg?ti pentru cel mai important eveniment din istoria mântuirii ?i anume Învierea Mântuitorului Iisus Hristos; un moment în care am vrut s? vede?i talentul artistic al colegilor vo?tri, care lucreaz? icoane, care încondeiaz? ou?, ?i care, de asemenea, se exprim? artistic interpretând pricesne. Prin urmare, activitatea de ast?zi (luni – n.n.) s-a dorit a fi una cu caracter practic, dup? un moment de spectacol constând în pricesne ?i obiceiuri specifice momentelor pascale”, a subliniat dl inspector ?colar în deschiderea manifest?rii. Aceast? nou? edi?ie a fost organizat? de Inspectoratul ?colar Jude?ean Bihor, Palatul Copiilor ?i Elevilor din Oradea, Episcopia Ortodox? Român? a Oradiei, Asocia?ia Femeilor Ortodoxe din Episcopia Oradiei, în parteneriat cu ?coli din Oradea ?i jude?ul Bihor. Asocia?ia Femeilor Ortodoxe din Episcopia Oradea s-a al?turat cu un atelier de decora?iuni de Pa?ti ?i încondeiat ou?.

Pe scen?, pricesne ?i obiceiuri pascale

Evenimentul a fost deschis printr-o component? artistic?, prezentat? de profesor Anamaria Gal, câteva pricesne ?i obiceiuri pascale, sus?inute de un grup vocal de la ?coala Gimnazial? din Uileacu de Beiu?, îndrumat de prof. Loredana Vidican, de Lavinia Chifor ?i Roxana Mihalca, dou? soliste de top ale Liceului de Art?, coordonate de Aurica ?i Florin Bon?u, de membrii corului „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, dirijor, p?rintele profesor ?tefan Lacato?, de soli?ti de la Palatul Copiilor ?i Elevilor, C?t?lin Bulgaru ?i Bianca Popa, elevi ai drei prof. Anamaria Gal. Emo?ionantul moment de adânc? vibra?ie ?i tr?ire s-a încheiat cu un buchet de pricesne ?i obiceiuri pascale prezentate de un grup de copii minuna?i din Ro?ia, coordona?i de prof. Gheorghe David ?i Maria Ujoc, elevi ai ?colii Gimnaziale Nr. 1 din Ro?ia, care ne-au încântat ?i la cele dou? edi?ii ale Festivalului jude?ean „Obiceiuri folclorice române?ti între tradi?ie ?i modernitate”, de la O?orhei.

Afar?, ateliere de pictat ?i încondeiat

La actuala edi?ie a evenimentului jude?ean „Patimile ?i Învierea Domnului”, am avut ocazia s? asist?m la atelierele organizate în aer liber, chiar în fa?a palatului. Nu mare ne-a fost surpriza s? o descoperim la unul dintre ateliere pe doamna inspector ?colar Voichi?a Vancu,  exersând încondeiatul ou?lor la atelierul de încondeiat condus de dna educatoare Dorina Hamza de la Dr?goteni, având al?turi ca ucenici pe educatoarele Iakab Liana ?i Loredana Stativa, de la Gr?dini?a Nr. 1 din Beiu?, dar ?i pe prof. Anca Gabor de la Colegiul Na?ional „Octavian Goga” din Marghita. Dac? pe scen? membrii grupului de la Ro?ia, coordonat de prof. Gheorghe David ?i Maria Ujoc, ne-au încântat cu pricesne ?i dou? obiceiuri pascale „Lioara” ?i „Prinsul suratelor”, în cadrul atelierului de pictur?, aceia?i elevi au f?cut demonstra?ie de pictat icoane pe sticl?. La un alt atelier, elevi de la L.P.S. „Bihorul”, sub îndrumarea prof. de religie Livia Benea ?i prof. de desen Gabriela Ple?ca pictau pe mulaje din ghips ?i confec?ionau felicit?ri în diferite tehnici. Al?turi, la o alt? mas? î?i aveau atelierul elevi de la Lic. T. „Lucian Blaga”, din clasele preg?titoare A ?i B, ?i a IV-a B, elevi ai înv. Silvia Hadade, Roxana Faur ?i Traier ?andor, coordona?i de prof. de ed. plastic? Gabriela Ple?ca. Membrilor atelierului de pictur? pe sticl? al elevilor de la Cercul de iconografie din Cefa, coordonat de prof. Valeria Bunica de la Liceul de Arte - Oradea ( Arusoaiei M?d?lina, Balog Tania, Duma Florina, Ra? Adelina ?i Neme? M?d?lina), li s-au al?turat elevi din clasa I C de la ?coala Gimnazial? „Oltea Doamna”, parteneri de proiect, elevi ai dnei prof. Elena Pavel. Pe Marius ?chiop din Vadu Cri?ului, profesor de religie la M?ge?ti ?i Butan l-am cunoscut la atelierul de pictur?. Marius picteaz? pe orice, creând adev?rate bijuterii: icoane pe lemn, pe sticl?, dar ?i pe ou? de stru? ?i chiar pe scoic? uria??. Elevi de la ?coala Gimnazial? Nr.11 ?i de la „Dacia” (elevi din clasa dnei prof. Mirela Toth, clasa a II-a C), dar ?i de la alte ?coli ?i de la Funda?ia Consistoria Efrem Beniamin sunt abona?ii palatului, unde înva?? s? picteze pe sticl? ?i ghips, sub îndrumarea prof. Galutz Carmen ?i Florina Iepure. De la Liceul Tehnologic din Dobre?ti le-am cunoscut în cadrul atelierului de încondeiat ou? pe prof. Romina Hulban ?i prof. de religie Mariana Milian, care coordonau pictatul de icoane cu tu? ?i culoare pe sticl? ?i încondeiatul ou?lor, avându-le al?turi pe elevele din clasa a XI-a: Mariana ?ulinca ?i Florina Popa (la pictat icoane), Iuliana Sârb ?i Mirela Dume (la încondeiat ou?). Cei de la C.S.E.I. Nr. 1 au adus la expozi?ie lumân?ri (prof. Rodica Ha? ?i Teodora Pantazi). De la un asemenea eveniment nu putea lipsi tocmai dna Viorica Dobran, de la C.S.E.I. „Cristal”, care dorea s? „fure” me?te?ugul încondeierii ou?lor de la dna Dorina Hamza din Dr?goteni. Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze (69 de poze), accesa?i Galeria foto: „Patimile ?i Învierea Domnului” – expozi?ie, spectacol ?i ateliere.

Trimite email

luni, 6 decembrie 2021